Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng AlphamaBot (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Bot, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 23:34, ngày 10 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm AlphamaBot từ bot và thành viên được xác nhận mở rộng đến bot, thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra
  • 05:43, ngày 9 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm AlphamaBot từ thành viên được xác nhận mở rộng và bot giả đến thành viên được xác nhận mở rộng và bot (thành viên bot)
  • 16:48, ngày 12 tháng 10 năm 2019 AlphamaBot Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ bot giả đến bot giả và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 04:10, ngày 21 tháng 9 năm 2012 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm AlphamaBot từ (không có) đến bot giả (đã thử nghiệm/thành viên yêu cầu)