Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Bluetpp (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 10:26, ngày 3 tháng 3 năm 2019 Bluetpp Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 04:52, ngày 11 tháng 9 năm 2017 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Bluetpp từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tạo/dịch nhiều bài viết)