Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Duyệt-phố (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Tuần tra viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 00:35, ngày 5 tháng 11 năm 2013 Hoang Dat (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Duyệt-phố từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Thành Viên Uy tín với nhiều đóng góp Tích Cực)
  • 16:33, ngày 17 tháng 10 năm 2013 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Duyệt-phố từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến (không có) (nhầm)
  • 16:31, ngày 17 tháng 10 năm 2013 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Duyệt-phố từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Thành viên được tín nhiệm)