Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Duyệt-phố (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 07:44, ngày 13 tháng 2 năm 2019 Duyệt-phố (Thảo luận | đóng góp) đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 00:35, ngày 5 tháng 11 năm 2013 Hoang Dat (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Duyệt-phố từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Thành Viên Uy tín với nhiều đóng góp Tích Cực)
  • 16:33, ngày 17 tháng 10 năm 2013 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Duyệt-phố từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến (không có) (nhầm)
  • 16:31, ngày 17 tháng 10 năm 2013 TuanUt (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Duyệt-phố từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Thành viên được tín nhiệm)