Khác biệt giữa các bản “Jerry Lawler”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Các chức vô địch và danh hiệu: sửa chính tả 3, replaced: minutes → phút using AWB)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Tẩy trống trang (hoặc lượng lớn nội dung)
**'''"[[Pictures at an Exhibition|The Great Gate At Kiev]]"''' by [[Modest Mussorgsky]] ([[WWE|WWF/E]]; 1993–nay)
**"Kingdom Come" by [[Jim Johnston (composer)|Jim Johnston]] ([[WWE]]; 2011)
== Các chức vô địch và danh hiệu ==
{{Col-start}}
{{Col-2}}
*'''[[American Wrestling Association]]'''
**[[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship|AWA Southern Heavyweight Championship]] ([[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship#Title history|35 times]])<ref name="AWASH1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/old/awasouh.htm|title=AWA Southern Heavyweight Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="AWASH2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/cwa/awa-s-h.html#77|title=AWA Southern Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="AWASH3">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/shwawa.html|title=AWA Southern Heavyweight Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
**[[AWA Southern Tag Team Championship]] ([[AWA Southern Tag Team Championship#Title history|10 times]]) – with [[Jimmy Valiant]] (1), [[Bill Dundee]] (3), [[Mongolian Stomper]] (1), [[Jos LeDuc]] (1), [[Austin Idol]] (1), [[Uncle Elmer|Plowboy Frazier]] (1), and [[Fred Ottman|Big Bubba]] (1)<ref name=slambio/><ref name="AWASTT1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/old/awasotag.htm|title=AWA Southern Tag Team Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="AWASTT2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/cwa/awa-s-t.html#77|title=AWA Southern Tag Team Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="AWASTT3">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/sttawa.html|title=AWA Southern Tag Team Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-07}}</ref>
**[[AWA World Heavyweight Championship]] ([[AWA World Heavyweight Championship#Title history|1 time]])<ref name="AWAW1">{{cite web|url=http://www.wrestlingmuseum.com/pages/titles/awa.titles.html|title=AWA World Title Holders|publisher=Professional Wrestling Online Museum|accessdate=2010-05-30}}</ref><sup>1</sup>
**[[AWA World Tag Team Championship]] ([[AWA World Tag Team Championship#Title history|2 times]]) – with [[Bill Dundee]]<ref name="AWATT1">{{cite web|url=http://www.wrestlingmuseum.com/pages/titles/awa.tag.titles.html|title=AWA Tag Team Title Holders|publisher=Professional Wrestling Online Museum|accessdate=2010-05-30}}</ref>
*'''[[Continental Wrestling Association| Continental Wrestling Association / Championship Wrestling Association]]'''
**[[CWA Heavyweight Championship]] ([[CWA Heavyweight Championship##Title History|1 time]])<ref name=slambio/>
**[[AWA International Heavyweight Championship|CWA International Heavyweight Championship]] ([[AWA International Heavyweight Championship|3 times]])<ref name=slambio/>
**[[CWA World Tag Team Championship]] ([[CWA World Tag Team Championship#Title history|2 times]]) – with [[Austin Idol]] (1) and [[Tommy Rich]] (1)<ref name="CWATT1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/old/awaint.htm|title=CWA World Tag Team Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="CWATT2">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/wttcwa3.html|title=CWA World Tag Team Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
**[[NWA Mid-America Heavyweight Championship]] ([[NWA Mid-America Heavyweight Championship#Title history|3 times]])<ref name="NWAMA1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/nwa/nwamdamh.htm|title=NWA Mid-America Heavyweight Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="NWAMA2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/nwa/midam-h.html|title=NWA Mid-America Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="NWAMA3">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/mamerhtnwa.html
|title=NWA Mid-America Heavyweight Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
**[[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship|NWA Southern Heavyweight Championship ''(Memphis version)'']] ([[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship#Title history|7 times]])<ref name="NWASH2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/cwa/awa-s-h.html|title=NWA Southern Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="NWASH3">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/shtmanwa.html|title=NWA Southern Heavyweight Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
**CWA Lord of the Ring (1988)
*'''[[Georgia Championship Wrestling]]'''
**[[NWA Macon Tag Team Championship]] ([[NWA Macon Tag Team Championship#Title history|2 times]]) – with [[Mr. Wrestling II]] (1) and Don Greene (1)<ref name="JanMar74">{{cite web|title=Cards & Results - January–March 1974|work=Georgia Wrestling History|url=http://www.georgiawrestlinghistory.com/cards-results/1970s/1974-1.html|accessdate=2010-05-24}}</ref><ref name="JanMar75">{{cite web|title=Cards & Results - January–March 1975|work=Georgia Wrestling History|url=http://www.georgiawrestlinghistory.com/cards-results/1970s/1975-1.html|accessdate=2010-05-24}}</ref>
*'''[[Continental Championship Wrestling|Gulf Coast Championship Wrestling]]'''
**[[NWA Tennessee Tag Team Championship]] ([[NWA Tennessee Tag Team Championship#Title history|1 time]]) – with Jim White<ref name="NWATTT1">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/nwa/tn-t.html|title=NWA Tennessee Tag Team Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref>
*'''International Wrestling Association'''
**IWA Heavyweight Championship (1 time)<ref name="Titles">{{cite book|author=Royal Duncan & Gary Will|title=Wrestling Title Histories|publisher=Archeus Communications|year=2000|edition=4th|isbn=0-9698161-5-4 }}</ref>
*'''[[Jersey All Pro Wrestling]]'''
**[[JAPW Heavyweight Championship]] ([[JAPW Heavyweight Championship#Title history|1 time]])<ref name="JAPWH1">{{cite web|url=http://www.japw.net/lockerroom/hvychamp.htm|publisher=[[Jersey All Pro Wrestling]]|accessdate=2011-04-03|title=JAPW World Heavyweight Championship History|archiveurl=http://web.archive.org/web/20100306145737/http://www.japw.net/lockerroom/hvychamp.htm|archivedate=March 6, 2010}}</ref>
*'''[[Maryland Championship Wrestling]]'''
**[[MCW Heavyweight Championship]] ([[MCW Heavyweight Championship#Title history|1 time]])<ref name="MCWH1">{{cite web|url=http://www.marylandwrestling.com/mcw/index.php?option=com_content&view=article&id=135:mcw-heavyweight-championship&catid=67:title-history&Itemid=77|publisher=[[Maryland Championship Wrestling]]|title=MCW Heavyweight Championship|accessdate=May 3, 2012}}</ref>
**[[MCW Tag Team Championship]] ([[MCW Tag Team Championship#Title history|1 time]]) – with The Bruiser<ref name="MCWTT1">{{cite web|url=http://www.marylandwrestling.com/mcw/index.php?option=com_content&view=article&id=136:mcw-tag-team-championship&catid=67:title-history&Itemid=77|title=MCW Tag Team Championship|publisher=[[Maryland Championship Wrestling]]|accessdate=May 3, 2012}}</ref>
*'''[[Memphis Championship Wrestling]]'''
**[[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship|MCW Southern Heavyweight Championship]] ([[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship#MCW Southern Heavyweight Title History|2 times]])<ref name="MECWH1">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/memphis/mcw/mcw-s-h.html|title=MCW Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="MECWH2">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/shwmcw3.html|title=MCW Heavyweight Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
*'''[[Memphis Wrestling]]'''
**[[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship]] ([[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship#Title history|52 times]])
**Memphis Wrestling Television Championship (1 time)
*'''[[NWA Mid-America]]'''
**[[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship|NWA Southern Heavyweight Championship ''(Mid-America version)'']] ([[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship#Title history|10 times]])<ref name="NWASH2"/><ref name="NWASH3"/>
**[[AWA Southern Tag Team Championship|NWA Southern Tag Team Championship ''(Mid-America version)'']] ([[AWA Southern Tag Team Championship#Title history|9 times]]) – with [[Jim White (wrestler)|Jim White]] (7), [[Uncle Elmer|Plowboy Frazier]] (1), and [[Bill Dundee]] (1)<ref name="NWASTT1">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/cwa/awa-s-t.html|title=NWA Southern Tag Team Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref>
**[[NWA Southern Junior Heavyweight Championship]] ([[NWA Southern Junior Heavyweight Championship#Title history|5 times]])<ref name="NWASJH1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/nwa/nwasouj.htm|title=NWA Southern Junior Heavyweight Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="NWASJH2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/nwa/others/south-j.html|title=NWA Southern Junior Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref>
**[[NWA Tri-State Heavyweight Championship]] (''Alabama version'') ([[NWA Tri-State Heavyweight Championship#Title history|1 time]])<ref name=TriHeavyBook>{{cite book | author=Royal Duncan and Gary Will | title=Wrestling Title Histories |chapter= Alabama: NWA Tri-State Heavyweight Title | edition=4th | publisher=Archeus Communications | year=2006 | isbn=0-9698161-5-4}}</ref><ref name="NWATSAHVYL">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/nwa/al-tri-h.html|title=Tri-State Heavyweight Title (Alabama) History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2009-08-07}}</ref>
**[[NWA Tri-State Tag Team Championship (Alabama version)|NWA Tri-State Tag Team Championship]] (''Alabama version'') ([[NWA Tri-State Tag Team Championship (Alabama version)#Title history|2 times]]) &ndash; with Steve Lawler<ref name=TriTagBook>{{cite book | author=Royal Duncan and Gary Will | title=Wrestling Title Histories |chapter= Alabama: NWA Tri-State Tag Team Title | edition=4th | publisher=Archeus Communications | year=2006 | isbn=0-9698161-5-4}}</ref><ref name=TriTagWeb>{{cite web | url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/nwa/al-tri-t.html | title=NWA Tri-State Tag Team Championship (Alabama version) | accessdate=April 20, 2015 | publisher=Wrestling-Titles.com}}</ref>
**[[NWA United States Tag Team Championship (Mid-America version)|NWA United States Tag Team Championship]] (''Mid-America version'') ([[NWA United States Tag Team Championship (Mid-America version)#Title history|1 time]]) &ndash; with [[Jackie Fargo]] (1)<ref name=USTagMA>{{cite book | author=Royal Duncan and Gary Will | title=Wrestling Title Histories | publisher=Archeus Communications | chapter= Tennessee: U.S. Tag Team Title | pages= 194 | year= 2000 | isbn=0-9698161-5-4}}</ref><ref name=USTagMAWeb>{{cite web | url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/nwa/tn-us-t.html | title=NWA United States Tag Team Title (Mid-America) | publisher=wrestling-titles.com | accessdate=April 23, 2015}}</ref>
*'''[[National Wrestling Alliance|NWA Polynesian Wrestling]]'''
**NWA Polynesian Pacific Heavyweight Championship (1 time)<ref name="NWAPPH1">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/hi/poly/poly-h.html|title=NWA Polynesian Pacific Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref>
*'''[[National Wrestling Alliance|NWA Virginia]]'''
**NWA All-Star Heavyweight Championship (1 time)<ref name="NWAASH1">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/va/nwa-va/asw-h.html|title=NWA All-Star Wrestling Heavyweight Title|accessdate=2012-02-16}}</ref>
{{Col-2}}
 
*'''[[Power Pro Wrestling]]'''
**[[Power Pro Wrestling Tag Team Championship|PPW Tag Team Championship]] (1 time) – with Bill Dundee<ref name="PPWTT1">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/memphis/ppw/ppw-t.html|title=PPW Tag Team Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="PPWTT2">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/ttppw.html|title=PPW Tag Team Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
*'''[[Pro Wrestling Illustrated]]'''
**[[PWI Feud of the Year]] (1992) <small>with [[Jeff Jarrett]] vs. [[The Moondogs (professional wrestling)|The Moondogs]]</small><ref name="PWIFOW">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/pwi/pwifoty.htm|title=PWI Feud of the Year page at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref>
**PWI Feud of the Year (1993) <small>vs. [[Bret Hart]]</small><ref name="PWIFOW"/>
**[[PWI Most Hated Wrestler of the Year]] (1993, 1995)<ref name="PWIMHW">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/pwi/pwimhoty.htm|title=PWI Most Hated Wrestler of the Year page at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref>
**[[PWI Most Inspirational Wrestler of the Year]] (1988, 2012) <ref name="PWIMIW">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/pwi/pwiinsp.htm|title=PWI Most Inspiration Wrestler of the Year page at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref>
**PWI ranked him #'''56''' of the 100 best tag teams of the "PWI Years" with [[Bill Dundee]] in 2003<ref name="PWI100TT">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/pwi/pwi100tg.htm|title=PWI Top 100 Tag Teams of the PWI Years page at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref>
**PWI ranked him #'''12''' of the 500 best singles wrestlers in the [[Pro Wrestling Illustrated#PWI 500|PWI 500]] in 1991<ref name="PWI500">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/pwi/pwi50091.htm|title=1991 PWI 500 List|accessdate=2007-10-07}}</ref>
**PWI ranked him #'''23''' of the 500 best singles wrestlers in the "[[Pro Wrestling Illustrated#PWI 500|PWI Years]]" in 2003<ref>{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/pwi/pwi500yr.htm|accessdate=2010-09-06|title=Pro Wrestling Illustrated Top 500 - PWI Years|publisher=Wrestling Information Archive|archiveurl=http://web.archive.org/web/20110707054220/http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/pwi/pwi500yr.htm|archivedate=July 7, 2011}}</ref>
*'''[[Superstars of Wrestling|Pro Wrestling This Week]]'''
**Wrestler of the Week (December 6–12, 1987)<ref>{{Cite episode |title=Pro Wrestling This Week |url= |access-date= |series=[[Superstars of Wrestling]] |first=Joe |last=Pedicino |authorlink=Joe Pedicino |first2=Gordon (hosts) |last2=Solie |author2link=Gordon Solie |network=[[Broadcast syndication|Syndicated]] |station=[[WATL]] |city=[[Atlanta, Georgia]] |date=December 12, 1987 |season= |number= |phút= |transcript= |quote= |language=}}</ref>
*'''[[Professional Wrestling Hall of Fame and Museum]]'''
**([[Professional Wrestling Hall of Fame#2011|Class of 2011]])<ref>{{cite web|url=http://pwhf.blogspot.com/2010/11/lawler-mcmahon-road-warriors-among-pwhf.html|title=Lawler, McMahon, Road Warriors among PWHF Class of 2011|work=Professional Wrestling Hall of Fame and Museum|date=2010-11-26|accessdate=2010-11-28}}</ref>
*'''[[Smoky Mountain Wrestling]]'''
**[[SMW Heavyweight Championship]] ([[SMW Heavyweight Championship#Title history|2 times]])<ref name="SMWH1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/old/smwtit.htm|title=SMW Heavyweight Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="SMWH2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/knoxville/smw/smw-h.html|title=SMW Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="SMWH3">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/whtsmw.html|title=SMW Heavyweight Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
*'''Traditional Championship Wrestling'''
**TCW Tag Team Championship (1 time) – with Matt Riviera<ref name="TCWTT">{{cite web|url=http://www.wrestlingnewsworld.com/other-news/jerry-lawler-wins-tcw-tag-team-championship.php|title=Jerry Lawler Wins TCW Tag Team Championship|accessdate=2012-02-16}}</ref>
*'''[[United States Wrestling Association]]'''
**[[Memphis Wrestling Southern Heavyweight Championship|USWA Heavyweight Championship]] ([[AWA Southern Heavyweight Championship#Title history|2 times]])<ref name="USWAH1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/old/uswasou.htm|title=USWA Heavyweight Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="USWAH2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/uswa/uswa-h.html|title=USWA Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="USWAH3">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/shwawa.html|title=USWA Heavyweight Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
**[[NWA Texas Heavyweight Championship|USWA Texas Heavyweight Championship]] ([[NWA Texas Heavyweight Championship#Title history|1 time]])<ref name=slambio/>
**[[USWA Unified World Heavyweight Championship]] ([[USWA Unified World Heavyweight Championship#Title history|28 times]])<ref name="USWAUH1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/old/uswatit.htm|title=USWA Unified World Heavyweight Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="USWAUH2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tn/uswa/uswa-uh.html|title=USWA Unified World Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref><ref name="USWAUH3">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/uhtuswa.html|title=USWA Unified World Heavyweight Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
**[[USWA World Tag Team Championship]] ([[USWA World Tag Team Championship#Title history|6 times]]) – with Jeff Jarrett (4) and Bill Dundee (2)<ref name="USWATT1">{{cite book|first=Royal|last=Duncan|author2=Gary Will|title=Wrestling Title Histories|publisher=Archeus Communications|chapter=(Memphis, Nashville) Memphis: USWA Tag Team Title|pages=200–202|year=2006|isbn=0-9698161-5-4}}</ref>
*'''[[Windy City Pro Wrestling]]'''
** WCPW Battle Royal Championship (1 time)<ref>{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/il/wcpw/wcpw-br.html|title= WCPW Battle Royal Title History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-07}}</ref>
*'''[[World Class Championship Wrestling|World Class Wrestling Association]]'''
**[[WCWA World Heavyweight Championship]] ([[WCWA World Heavyweight Championship#Title history|3 time]])<ref name="wrestling-titles1">[http://www.wrestling-titles.com/us/tx/wcwa/wcwa-h.html WCWA World Heavyweight Title history] At wrestling-titles.com</ref>
**[[NWA Texas Heavyweight Championship|WCWA Texas Heavyweight Championship]] ([[NWA Texas Heavyweight Championship#Title history|1 time]])<ref name="WCWATH1">{{cite web|url=http://www.100megsfree4.com/wiawrestling/pages/nwa/nwatxh.htm|title=WCWA Texas Heavyweight Championship History at Wrestling Information Archive|accessdate=2007-10-09}}</ref><ref name="WCWATH2">{{cite web|url=http://www.wrestling-titles.com/us/tx/tx-h.html#wcwa|title=WCWA Texas Heavyweight Championship History at Wrestling-Titles.com|accessdate=2007-10-09}}</ref><ref name="WCWATH3">{{cite web|url=http://www.solie.org/titlehistories/thtwccw.html|title=WCWA Texas Heavyweight Championship History at Solie.org|accessdate=2007-10-12}}</ref>
*'''[[World Wrestling Council]]'''
**Caribbean Cup (2014)<ref>http://www.cagematch.net/?id=1&nr=114253</ref>
*'''[[WWE|World Wrestling Federation / World Wrestling Entertainment / WWE]]'''
**[[WWE Hall of Fame]] ([[WWE Hall of Fame#Individuals|Class of 2007]])<ref name="WWEHOF1">{{cite web |url=http://www.wwe.com/superstars/halloffame/|title=WWE Hall of Fame page|accessdate=2007-05-28 |publisher=WWE}}</ref>
** [[Slammy Awards]] (5 times)
***Mouthiest ([[Slammy Award#1994 Slammy Awards|1994]])
***I'm Talking and I Can't Shut Up ([[Slammy Award#1996 Slammy Awards|1996]])
***Most Embarrassing Moment (1996) - {{small|Kissing his own foot}}
***WWE.com Exclusive Video of the Year ([[Slammy Award#2012 Slammy Awards|2012]]) - {{small|Speaking to WWE.com about his miraculous return}}
***Comeback of the Year (2012)<ref>{{cite web |url=http://www.wwe.com/shows/raw/2012-12-17/slammy-award-winners-26077044/page-4|title=2012 WWE Slammy Awards and WWE.com Slammy Awards winners|accessdate=2012-12-18|publisher=WWE}}</ref>
*'''[[List of Wrestling Observer Newsletter awards|Wrestling Observer Newsletter awards]]'''
**[[Wrestling Observer Newsletter awards#Feud of the Year|Feud of the Year]] (1987) <small>vs. Austin Idol and Tommy Rich</small>
**Feud of the Year (1992) <small>with Jeff Jarrett vs. The Moondogs</small>
**Feud of the Year (1993) <small> vs. Bret Hart</small>
**[[Wrestling Observer Newsletter awards#Worst Feud of the Year|Worst Feud of the Year]] (1994) <small> vs. [[Doink the Clown]]</small>
**[[Wrestling Observer Newsletter awards#Worst Worked Match of the Year|Worst Worked Match of the Year]] (1994) <small>with Sleazy, Queasy and Cheesy vs. Clowns R' Us at [[Survivor Series (1994)|Survivor Series]]</small>
**[[Wrestling Observer Newsletter awards#Best Color Commentator|Best Color Commentator]] (1995, 1996)
**[[Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame]] ([[Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame#1996 inductees|Class of 1996]])<ref name="WONHOF">{{cite web|url=http://www.pwi-online.com/pages/hallofame.html|title=Wrestling Observer Hall of Fame|work=[[Pro Wrestling Illustrated]]|accessdate=2010-05-24}}</ref>
**[[Wrestling Observer Newsletter awards#Worst Television Announcer|Worst Television Announcer]] (2002)
{{Col-end}}
 
<small><sup>1</sup>These title changes took place during an AWA hosted card as part of an interpromotional relationship between the [[American Wrestling Association]], [[World Class Wrestling Association]], and [[Continental Wrestling Association]]. Lawler also won the championship during a CWA hosted card.</small><br />
<small><sup>2</sup>Lawler won the championship while wrestling on a CWA card in Memphis, Tennessee during the time when the AWA and CWA had a working partnership. It was the same situation during both of Lawler and Dundee's AWA World Tag Team Championship reigns.</small>
 
===Luchas de Apuestas record===
{{See also|Lucha libre#Luchas de Apuestas|l1=Luchas de Apuestas}}
 
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
!style="background: #e3e3e3;" width=20%|Winner (wager)
!style="background: #e3e3e3;" width=20%|Loser (wager)
!style="background: #e3e3e3;" width=20%|Location
!style="background: #e3e3e3;" width=20%|Event
!style="background: #e3e3e3;" width=15%|Date
!style="background: #e3e3e3;" width=5%|Notes
|----- align="center"
|Bill Dundee (hair) ||Jerry Lawler (championship) || [[Memphis, Tennessee]] || CWA Live event || {{dts|1979|10|01}} || <ref>http://www.cagematch.net/?id=1&nr=20258</ref>
|----- align="center"
|Austin idol (hair) || Jerry Lawler (hair and [[AWA Southern Heavyweight Championship|championship]]) || [[Memphis, Tennessee]] || CWA Live event || {{dts|1987|04|27}} || <ref>http://www.cagematch.net/?id=1&nr=21974</ref>
|}
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng