Bước tới nội dung

Danh sách hương, trấn, thị, khu Đài Loan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hiện tại Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) có 157 khu, 17 huyện hạt thị, 41 trấn và 153 hương.

Thành phố trực thuộc trung ương Thành phố trực thuộc tỉnh Huyện
Miền Bắc Đài Loan Bắc Đài, Tân Cương Cơ Long, Tân Trúc Đào Viên, Nghi Lan, Tân Trúc
Miền Trung Đài Loan Đài Trung Chương Hóa, Miêu Lật, Nam Đầu, Vân Lâm
Miền Nam Đài Loan Cao Hùng, Đài Nam Gia Nghĩa Bành Hồ, Bình Đông, Gia Nghĩa
Miền Đông Đài Loan Đài Đông, Hoa Liên
Kim Môn Mã Tổ Kim Môn, Liên Giang

Miền Bắc[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Thành phố Đài Bắc Thành phố Tân Bắc Tỉnh Đài Loan Tên
Thành phố Cơ Long Thành phố Tân Trúc Huyện Đào Viên Huyện Nghi Lan Huyện Tân Trúc
Khu Bắc Đầu
Đại An
Đại Đồng
Nam Cảng
Nội Hồ
Sĩ Lâm
Tín Nghĩa
Trung Sơn
Trung Chính
Tùng Sơn
Vạn Hoa
Văn Sơn
Bản Kiều
Bát Lý
Bình Lâm
Bình Khê
Cống Liêu
Đạm Thủy
Kim Sơn
Lâm Khẩu
Lô Châu
Ngũ Cổ
Oanh Ca
Ô Lai
Song Khê
Tam Chi
Tam Hạp
Tam Trọng
Tân Điếm
Tân Trang
Thạch Đĩnh
Thạch Môn
Thái Sơn
Thâm Khanh
Thổ Thành
Thụy Phương
Thụ Lâm
Tịch Chỉ
Trung Hòa
Vạn Lý
Vĩnh Hòa
An Lạc
Nhân Ái
Noãn Noãn
Tín Nghĩa
Trung Chính
Trung Sơn
Thất Đổ
Bắc
Đông
Hương Sơn
Bát Đức
Bình Trấn
Dương Mai
Đào Viên
Trung Lịch
Nghi Lan Trúc Bắc Huyện
hạt thị
Đại Khê Đầu Thành
La Đông
Tô Áo
Quan Tây
Tân Phố
Trúc Đông
Trấn
Đại Viên
Long Đàm
Lô Trúc
Phúc Hưng
Quan Âm
Quy Sơn
Tân Ốc
Đại Đồng
Đông Sơn
Nam Áo
Ngũ Kết
Tam Tinh
Tiêu Khê
Tráng Vi
Viên Sơn
Bảo Sơn
Bắc Phố
Hoành Sơn
Hồ Khẩu
Khung Lâm
Nga Mi
Ngũ Phong
Tân Phong
Tiêm Thạch
Hương
Tổng 12 Khu 29 Khu 7 Khu 3 Khu 5 Thị 1 Trấn
7 Hương
1 Thị 3 Trấn
8 Hương
1 Thị 3 Trấn
9 Hương
Tổng

Miền Trung[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Thành phố Đài Trung Tỉnh Đài Loan Tên
Huyện Chương Hóa Huyện Miêu Lật Huyện Nam Đầu Huyện Vân Lâm
Khu Bắc
Bắc Đồn
Đại An
Đại Đỗ
Đại Giáp
Đại Lý
Đại Nhã
Đàm Tử
Đông
Đông Thế
Hậu Lý
Hòa Bình
Long Tĩnh
Nam
Nam Đồn
Ngoại Bộ
Ngô Thê
Ô Nhật
Phong Nguyên
Sa Lộc
Thạch Cương
Thanh Thủy
Thái Bình
Thần Cương
Tân Xã
Tây
Tây Đồn
Trung
Vụ Phong
Chương Hóa Miêu Lật Nam Đầu Đấu Lục Huyện
hạt thị
Bắc Đấu
Điền Trung
Hòa Mỹ
Khê Hồ
Lộc Cảng
Nhị Lâm
Viên Lâm
Đầu Phần
Hậu Long
Thông Tiêu
Trác Lan
Trúc Nam
Uyển Lý
Phố Lý
Tập Tập
Thảo Đồn
Trúc Sơn
Bắc Cảng
Đấu Nam
Hổ Vĩ
Tây Loa
Thổ Khố
Trấn
Bì Đầu
Đại Thành
Đại Thôn
Điền Vĩ
Hoa Đàn
Khê Châu
Nhị Thủy
Phân Viên
Phố Tâm
Phố Diêm
Phúc Hưng
Phương Uyển
Thân Cảng
Tuyến Tây
Trúc Đường
Tú Thủy
Vĩnh Tĩnh
Xã Đầu
Công Quán
Đại Hồ
Đầu Ốc
Đồng La
Nam Trang
Sư Đàm
Tam Loan
Tam Nghĩa
Tạo Kiều
Tây Hồ
Thái An
Danh Gian
Lộc Cốc
Ngư Trì
Nhân Ái
Quốc Tính
Thủy Lý
Tín Nghĩa
Trung Liêu

Bao Trung
Cổ Khanh
Đại Bì
Đài Tây
Đông Thế
Khẩu Hồ
Lâm Nội
Luân Bối
Mạch Liêu
Nguyên Trường
Nhị Lôn
Thích Đồng
Thủy Lâm
Tứ Hồ

Hương
Tổng 29 Khu 1 Thị 7 Trấn
18 Hương
1 Thị 6 Trấn
11 Hương
1 Thị 4 Trấn
8 Hương
1 Thị 5 Trấn
14 Hương
Tổng

Miền Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Thành phố Cao Hùng Thành phố Đài Nam Tỉnh Đài Loan Tên
Thành phố Gia Nghĩa Huyện Bành Hồ Huyện Bình Đông Huyện Gia Nghĩa
Khu A Liên
Cổ Sơn
Cương Sơn
Di Đà
Diêm Trình
Đại Liêu
Đại Thụ
Đại Xã
Đào Nguyên
Điểu Tùng
Điền Liêu
Gia Định
Giáp Tiên
Hồ Nội
Kiều Đầu
Kỳ Sơn
Kỳ Tân
Lâm Viên
Linh Nhã
Lộ Trúc
Lục Khưu
Mậu Lâm
Mỹ Nùng
Na Mã Hạ
Nam Tử
Nhân Vũ
Nội Môn
Phượng Sơn
Sam Lâm
Tả Doanh
Tam Dân
Tân Hưng
Tiền Kim
Tiền Trấn
Tiểu Cảng
Tử Quan
Vĩnh An
Yên Sào
An Bình
An Định
An Nam
Bạch Hà
Bắc
Bắc Môn
Diêm Thủy
Đại Nội
Đông
Đông Sơn
Giai Lý
Hạ Doanh
Hậu Bích
Học Giáp
Ma Đậu
Liễu Doanh
Long Khi
Lục Giáp
Nam
Nam Hóa
Nam Tây
Ngọc Tĩnh
Nhân Đức
Quan Điền
Quan Miếu
Quy Nhân
Sơn Thượng
Tả Trấn
Tân Doanh
Tân Hóa
Tân Thị
Tây Cảng
Thất Cổ
Thiện Hóa
Trung Tây
Tướng Quân
Vĩnh Khang
Đông
Tây
Mã Công Bình Đông Phác Tử
Thái Bảo
Huyện
hạt thị
Đông Cảng
Hằng Xuân
Triều Châu
Bố Đại
Đại Lâm
Trấn
Bạch Sa
Hồ Tây
Tây Tự
Thất Mỹ
Vọng An
Cao Thụ
Cửu Như
Diêm Phố
Giai Đông
Khám Đính
Lai Nghĩa
Lâm Biên
Lân Lạc
Lý Cảng
Lưu Cầu
Mã Gia
Mãn Châu
Mẫu Đơn
Nam Châu
Nội Phố
Phương Liêu
Phương Sơn
Sư Tử
Tam Địa Môn
Thái Vũ
Tân Bì
Tân Viên
Trường Trị
Trúc Điền
Vạn Đan
Vạn Loan
Vụ Đài
Xa Thành
Xuân Nhật
A Lý Sơn
Dân Hùng
Đại Phố
Đông Thạch
Khê Khẩu
Lộc Thảo
Lục Cước
Mai Sơn
Nghĩa Trúc
Phiên Lộ
Tân Cảng
Thủy Thượng
Trúc Khi
Trung Phố
Hương
Tổng 38 Khu 37 Khu 2 Khu 1 Thị
5 Hương
1 Thị 3 Trấn
29 Hương
2 Thị 2 Trấn
14 Hương
Tổng

Miền Đông[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tỉnh Đài Loan
Huyện Đài Đông Huyện Hoa Liên
Huyện
hạt thị
Đài Đông Hoa Liên
Trấn Quan Sơn
Thành Công
Ngọc Lý
Phượng Lâm
Hương Diên Bình
Đại Vũ
Đạt Nhân
Đông Hà
Hải Đoan
Kim Phong
Lan Tự
Lộc Dã
Lục Đảo
Thái Ma Lý
Ti Nam
Trì Thượng
Trường Tân
Cát An
Phong Tân
Phú Lý
Quang Phục
Tân Thành
Thọ Phong
Thụy Tuệ
Trác Khê
Tú Lâm
Vạn Vinh
Tổng 1 Thị 2 Trấn
13 Hương
1 Thị 2 Trấn
10 Hương

Kim Mã[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tỉnh Phúc Kiến
Huyện Kim Môn Huyện Liên Giang
Trấn Kim Hồ
Kim Sa
Kim Thành
Hương Kim Ninh
Liệt Tự
Ô Khâu
Bắc Can
Cử Quang
Đông Dẫn
Nam Can
Tổng 3 Trấn
3 Hương
4 Hương

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]