Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Eternal Dragon (Thảo luận | đóng góp)

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 07:01, ngày 19 tháng 11 năm 2009 Eternal Dragon (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Eternal Dragon từ người được miễn cấm IP và bảo quản viên đến bảo quản viên (Không cần thiết nữa vì đã là BQV)
  • 03:53, ngày 24 tháng 10 năm 2009 DHN (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Eternal Dragon từ người được miễn cấm IP đến người được miễn cấm IP và bảo quản viên (ứng cử thành công)
  • 08:20, ngày 15 tháng 9 năm 2009 Mxn (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Eternal Dragon từ (không có) đến người được miễn cấm IP (Theo các lời yêu cầu; đây là một thành viên được tin cậy)