Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Greenknight dv (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 01:27, ngày 15 tháng 2 năm 2019 Greenknight dv (Thảo luận | đóng góp) đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 05:41, ngày 2 tháng 2 năm 2019 Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Greenknight dv từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa (thành viên tin cậy, thường xuyên chống phá hoại)
  • 09:59, ngày 30 tháng 4 năm 2014 Thái Nhi (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Greenknight dv từ (không có) đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra