Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Q.Khải (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 04:16, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Q.Khải từ thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa đến thành viên được xác nhận mở rộng, người lùi sửa, tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (Theo WP:YCCQ)
  • 14:30, ngày 25 tháng 12 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Q.Khải từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa
  • 12:15, ngày 21 tháng 9 năm 2019 Q.Khải Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng