Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Tuyenduong97 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 00:47, ngày 20 tháng 9 năm 2018 Alphama (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Tuyenduong97 từ người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, người lùi sửa và tuần tra viên (thành viên thường xuyên tham gia tuần tra bài viết)
  • 12:18, ngày 30 tháng 1 năm 2018 Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Tuyenduong97 từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa (thành viên chống phá hoại)
  • 04:49, ngày 1 tháng 12 năm 2017 Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Tuyenduong97 từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tạo/dịch nhiều bài viết)