Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Bùi Thụy Đào Nguyên (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 10:53, ngày 19 tháng 4 năm 2019 Bùi Thụy Đào Nguyên Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 00:51, ngày 24 tháng 9 năm 2013 Thái Nhi Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Bùi Thụy Đào Nguyên từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa
  • 00:36, ngày 27 tháng 8 năm 2013 Thái Nhi Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Bùi Thụy Đào Nguyên từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên (thành viên có nhiều đóng góp chất lượng)
  • 13:21, ngày 11 tháng 4 năm 2013 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Bùi Thụy Đào Nguyên từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tạo nhiều bài chất lượng)