Lê Văn Hoạch

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Ông Lê Văn Hoạch, sanh năm 1896 tại Phong Ðiền (Cần Thơ), tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ tại Pháp năm 1923.

Bác sĩ Lê Văn Hoạch nhập môn theo Ðạo Cao Ðài và được Ðức Chí Tôn phong làm Bảo Sanh Quân vào năm 1930.

Năm 1946, Bác sĩ Hoạch được cử làm Thủ Tướng Chánh phủ Nam Kỳ. Khi nhậm chức Thủ Tướng, Ðức Nhàn Âm Ðạo Trưởng giáng cơ cho Ngài Bảo Sanh Quân bài thi:

Lấy Thánh đức dìu đời giác ngộ,

Dụng bạo tàn đâu phải chỗ an bang.

Ðức lập quyền dân đặng chu toàn,

Quyền xua đức nhơn gian thống khổ.

Thân Phụ Ô Bác Sỉ lê Văn Hoạch. Thiên Phong Phẩm Giáo Sư Truy Phong Phẩm Phối Sư

Trong thời kỳ làm Thủ Tướng, Ngài Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch trợ giúp Hội Thánh nhiều việc quan trọng, như việc Hội Thánh Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh nhận của Phật Giáo Tích Lan: Ngọc Xá Lợi và cây Bồ Ðề là do công vận động của Ngài.

Ðàn cơ tại Tổng Hành Dinh đêm 22-12-Kỷ Sửu (8-2-1950), Ðức Cao Thượng Phẩm giáng nói với Bảo Sanh Quân:

"Bảo Sanh Quân là một phần trọng yếu với danh từ của Chí Tôn đặt để. Vậy Hiền hữu khá trọn tâm làm thế nào cho được sự hạnh phúc cho dân, thì các Ðấng sẽ sẵn sàng ám trợ mỗi việc đều được thành công. Vai tuồng của Hiền hữu còn dài, nhơn sanh còn đương mong mỏi thì phải để cho một chí hướng cao siêu tầm phương hay làm đời thoát khổ và bảo tồn sự sống của nhơn loại. Ấy là sở định trách nhậm của Hiền hữu đó."

Ðàn cơ tại Giáo Tông Ðường, Ðức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung nói với Ngài Bảo Sanh Quân Lê văn Hoạch:

"Nay có sự hiện diện của Bảo Sanh Quân, Qua rất vui mừng và khuyên Hiền đệ nên để trọn tâm chí với Ðạo, vì Hiền đệ đã chán hiểu tuồng đời ra thế nào rồi mà còn đeo đuổi làm gì cho nhọc thể xác lẫn tâm hồn. Hiền đệ nên nhớ rằng khi xưa Qua có tài cán gì đâu, bất quá là một học trò khó, chỉ có mảnh văn bằng trung học mà cũng nhờ thời thế tạo anh hùng mà Qua đi đến nơi đến chốn, dám nói rằng đi tới Trời; huống gì Hiền đệ có đủ khả năng mà nỡ nào bỏ trôi cho đành. Lại nữa, Hiền đệ đang mang sứ mạng Bảo Sanh đâu phải tầm thường. Một điều cần lưu ý là lấy đạo đức thắng hung bạo, dùng nghĩa nhân qui phục lòng dân, ấy là phương lập quốc trường cửu đó."

Khi Hội Thánh lập Viện Ðại Học Cao Ðài, có mời Ngài Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch làm Viện Trưởng. Về sau, Ngài tuổi già sức yếu nên xin từ chức Viện Trưởng, rồi trở về quê nhà ở Cần Thơ an dưỡng tuổi già, rồi qui vị tại tư gia, hưởng thọ 83 tuổi.