Tạp chí Cộng sản

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trước đây có tên là Tạp chí Học tập ra đời vào năm 1955 trong Hội nghị Trung ương 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam.[1]

Tham khảo[edit | edit source]

  1. ^ Tạp chí Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Liên kết ngoài[edit | edit source]