Thể loại:Thành viên Học viện Mỹ thuật và Khoa học Mỹ