Bước tới nội dung

Phân loại Sibley-Ahlquist

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phân loại Sibley-Ahlquist là một hệ thống phân loại chim do Charles SibleyJon E. Ahlquist đề xuất. Hệ thống này dựa trên các nghiên cứu lai DNA-DNA tiến hành vào cuối những năm 1970 và trong suốt những năm 1980.[1]

Lai DNA-DNA là một trong những loại kỹ thuật so sánh dùng trong sinh học phân tử nhằm tạo ra dữ liệu khoảng cách (so với dữ liệu ký tự) và có thể được phân tích để tái tạo phát sinh gen chỉ bằng cách sử dụng thuật toán xây dựng cây phân loại theo ngoại hình. Trong quá trình lai DNA-DNA, tỷ lệ phần trăm giống nhau của DNA giữa hai loài được ước tính bằng mức giảm liên kết hydro giữa các nucleotide của DNA dị loài (tức là sợi DNA kép được tạo ra bằng thực nghiệm từ các chuỗi đơn của hai loài khác nhau), so sánh với DNA đồng loài (cả hai chuỗi DNA của cùng một loài).

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ thống phân loại này được coi như là một ví dụ ban đầu về miêu tả theo nhánh học, bởi lẽ nó hệ thống hóa nhiều cấp độ phân loại trung gian: "thân" của cây phân loại là lớp Aves, từ đó phân nhánh thành các phân lớp, rồi các phân thứ lớp, tiểu lớp, liên bộ, bộ, phân bộ, phân thứ bộ, tiểu bộ, liên họ, họ, phân họ, tông, phân tông và cuối cùng là chi và loài. Tuy nhiên, nghiên cứu phân loại này không sử dụng các phương pháp miêu tả theo nhánh học hiện đại, vì nó hoàn toàn dựa vào lai DNA-DNA, được dùng làm thước đo duy nhất cho sự giống nhau.

Phân loại Sibley–Ahlquist khác biệt rất nhiều so với cách tiếp cận truyền thống hơn được sử dụng trong phân loại Clements.

Neornithes  
Palaeognathae

 

 Neognathae 
 

Các loài chim khác

Galloanseri 

Anseriformes

    

Galliformes

Craciformes

Phân hóa cơ bản giữa các loài chim hiện đại trong phân loại Sibley–Ahlquist

Danh mục dưới đây liệt kê những thay đổi lớn so với Clements, theo thứ tự Sibley–Ahlquist như sau:

 • Mở rộng Struthioniformes, gồm các bộ Rheiformes (đà điểu Nam Mỹ), Casuariiformes (đà điểu đầu màođà điểu Emu), Apterygiformes (kiwi) và Struthioniformes (đà điểu).
 • Tinamiformes (tinamous) không đổi.
 • Mở rộng đáng kể Ciconiiformes, gồm Sphenisciformes (chim cánh cụt), Gaviiformes (chim lặn gavi), Podicipediformes (chim lặn), Procellariiformes (hải âu và hải yến), Pelecaniformes (bồ nông và họ hàng), Ciconiiformes (hạc và họ hàng), Falconiformes (chim săn mồi), Charadriiformes (chim lội, mòng biển, nhàn và an ca) và Pteroclidae (gà cát).
 • Anseriformes (vịt, ngỗng và họ hàng) không đổi.
 • Điều chỉnh Galliformes (gà, trĩ và họ hàng). Chuyển Chachalaca sang Craciformes.
 • Lập mới Craciformes (chachalaca). Trước đây là một phần của Galliformes.
 • Lập mới Ralliformes (gà nước). Trước đây là một phần của Gruiformes.
 • Điều chỉnh Gruiformes (sếu). Gà nước và cun cút lần lượt chuyển sang Ralliformes và Turniciformes.
 • Lập mới Turniciformes (cun cút). Trước đây là một phần của Gruiformes.
 • Điều chỉnh Columbiformes (bồ câu). Chuyển gà cát sang Ciconiiformes.
 • Psittaciformes (vẹt) không đổi.
 • Lập mới Musophagiformes (turaco). Trước đây là một phần của Cuculiformes.
 • Điều chỉnh Cuculiformes (cu cu). Chuyển turaco sang Musophagiformes.
 • Điều chỉnh Strigiformes (). Được mở rộng để bao gồm cả Caprimulgiformes (cú muỗi, cú muỗi mỏ quặp, chim dầu, chim potoo).
 • Điều chỉnh Apodiformes (yến). Chuyển chim ruồi sang Trochiliformes.
 • Lập mới Trochiliformes (chim ruồi). Trước đây là một phần của Apodiformes.
 • Coliiformes (chim chuột) không đổi.
 • Trogoniformes (nuốc) không đổi.
 • Điều chỉnh Coraciiformes (sả rừng).
 • Lập mới Upupiformes (đầu rìu). Trước đây là một phần của Coraciiformes.
 • Lập mới Bucerotiformes (hồng hoàng). Trước đây là một phần của Coraciiformes.
 • Lập mới Galbuliformes (jacamarpuffbird). Trước đây là một phần của Piciformes.
 • Điều chỉnh Piciformes (gõ kiến).
 • Passeriformes (chim dạng sẻ) không đổi.

Một vài trong số những thay đổi là những điều chỉnh nhỏ. Ví dụ, thay vì đặt các loài yến, yến cây và chim ruồi trong cùng một bộ không bao gồm gì khác, Sibley và Ahlquist lại xếp chúng vào cùng một liên thứ tự, bao gồm một bộ gồm chim ruồi và một bộ khác gồm yến và yến cây. Nói cách khác, họ vẫn coi yến là họ hàng gần nhất của chim ruồi.

Một số thay đổi khác thì rộng lớn hơn. Trước đây, chim cánh cụt được coi là tách biệt với tất cả các loài chim còn sống khác. Ví dụ, Wetmore xếp chúng vào một liên bộ, cùng với tất cả các loài chim ngoài tiểu bộ Ratitae trong một liên bộ khác. Tuy nhiên, Sibley và Ahlquist đã xếp chim cánh cụt vào cùng liên họ với chim lặn gavi, hải âu, hải yến và cốc biển. Theo phân tích phát sinh gen của họ, chim cánh cụt gần với những loài chim đó hơn diệc và cò.[2]

Nhánh điểu cầm (gà, vịt và họ hàng) đã được chấp thuận rộng rãi. Bằng chứng DNA của Sibley–Ahlquist về sự đơn ngành của nhánh được thúc đẩy bởi việc phát hiện ra loài chim hóa thạch Vegavis iaai, một loài chim nước về cơ bản là hiện đại nhưng kỳ dị nhất sống gần Cape Horn khoảng 66-68 triệu năm trước, cùng thời với khủng long.[3]

Phân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Tiểu lớp Liên bộ Bộ Họ Ghi chú về tình trạng hiện tại
Phân thứ lớp Eoaves
Ratitae Struthioniformes
 1. Struthionidae
 2. Rheidae
 3. Casuariidae
 4. Apterygidae
Tinamiformes
 1. Tinamidae
Galloanserae Gallomorphae Craciformes
 1. Cracidae
 2. Megapodiidae
Gộp trong bộ Galliformes.
Galliformes
 1. Phasianidae
 2. Numididae
 3. Odontophoridae
Anserimorphae Anseriformes
 1. Anhimidae
 2. Anseranatidae
 3. Dendrocygnidae
 4. Anatidae
Phân thứ lớp Neoaves
Turnicae Turniciformes
 1. Turnicidae
Gộp trong bộ Charadriiformes.
Picae Piciformes
 1. Indicatoridae
 2. Picidae
 3. Megalaimidae
 4. Lybiidae
 5. Ramphastidae
Coraciae Galbulimorphae Galbuliformes
 1. Galbulidae
 2. Bucconidae
Gộp trong bộ Piciformes bởi hầu hết các tổ chức.
Bucerotimorphae Bucerotiformes
 1. Bucerotidae
 2. Bucorvidae
Upupiformes
 1. Upupidae
 2. Phoeniculidae
 3. Rhinopomastidae
Gộp trong bộ Bucerotiformes bởi hầu hết các tổ chức.
Coraciimorphae Trogoniformes
 1. Trogonidae
Coraciiformes
 1. Coraciidae
 2. Brachypteraciidae
 3. Leptosomidae
 4. Momotidae
 5. Todidae
 6. Alcedinidae
 7. Halcyonidae
 8. Cerylidae
 9. Meropidae
Coliae Coliiformes
 1. Coliidae
Passerae Cuculimorphae Cuculiformes
 1. Cuculidae
 2. Centropodidae
 3. Coccyzidae
 4. Opisthocomidae
 5. Crotophagidae
 6. Neomorphidae
Opisthocomidae hiện được tách ra một bộ riêng, Opisthocomiformes.
Psittacimorphae Psittaciformes
 1. Psittacidae
Apodimorphae Apodiformes
 1. Apodidae
 2. Hemiprocnidae
Gộp trong Caprimulgiformes bởi hầu hết các tổ chức.

Cách khác là gộp trong bộ Apodiformes mở rộng.

Trochiliformes
 1. Trochilidae
Strigimorphae Musophagiformes
 1. Musophagidae
Strigiformes
 1. Tytonidae
 2. Strigidae
 3. Aegothelidae
 4. Podargidae
 5. Batrachostomidae
 6. Steatornithidae
 7. Nyctibiidae
 8. Eurostopodidae
 9. Caprimulgidae
Strigiformes thu lại còn các loài cú (Tytonidae, Strigidae)

Các họ khác chuyển sang bộ Caprimulgiformes.

Passerimorphae Columbiformes
 1. Raphidae
 2. Columbidae
Gruiformes
 1. Eurypygidae
 2. Otididae
 3. Gruidae
 4. Aramidae
 5. Heliornithidae
 6. Psophiidae
 7. Cariamidae
 8. Rhynochetidae
 9. Rallidae
 10. Mesitornithidae
Gruiformes được coi là đa ngành:
Ciconiiformes
 1. Pteroclidae
 2. Thinocoridae
 3. Pedionomidae
 4. Scolopacidae
 5. Rostratulidae
 6. Jacanidae
 7. Chionidae
 8. Pluvianellidae
 9. Burhinidae
 10. Charadriidae
 11. Glareolidae
 12. Laridae
 13. Accipitridae
 14. Sagittariidae
 15. Falconidae
 16. Podicipedidae
 17. Phaethontidae
 18. Sulidae
 19. Anhingidae
 20. Phalacrocoracidae
 21. Ardeidae
 22. Scopidae
 23. Phoenicopteridae
 24. Threskiornithidae
 25. Pelecanidae
 26. Ciconiidae
 27. Fregatidae
 28. Spheniscidae
 29. Gaviidae
 30. Procellariidae
Ciconiiformes được phát hiện là đa ngành và hiện chỉ gồm các loài cò (Ciconiidae).

Các họ khác được tách ra thành nhiều bộ khác:

Passeriformes
 1. Acanthisittidae
 2. Pittidae
 3. Eurylaimidae
 4. Philepittidae
 5. Tyrannidae
 6. Thamnophilidae
 7. Furnariidae
 8. Formicariidae
 9. Conopophagidae
 10. Rhinocryptidae
 11. Climacteridae
 12. Menuridae
 13. Ptilonorhynchidae
 14. Maluridae
 15. Meliphagidae
 16. Pardalotidae
 17. Petroicidae
 18. Irenidae
 19. Orthonychidae
 20. Pomatostomidae
 21. Laniidae
 22. Vireonidae
 23. Corvidae
 24. Callaeatidae
 25. Picathartidae
 26. Bombycillidae
 27. Cinclidae
 28. Muscicapidae
 29. Sturnidae
 30. Sittidae
 31. Certhiidae
 32. Paridae
 33. Aegithalidae
 34. Hirundinidae
 35. Regulidae
 36. Pycnonotidae
 37. Hypocoliidae
 38. Cisticolidae
 39. Zosteropidae
 40. Sylviidae
 41. Alaudidae
 42. Nectariniidae
 43. Melanocharitidae
 44. Paramythiidae
 45. Passeridae
 46. Fringillidae

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Sibley & Ahlquist (1990)
 2. ^ Sibley and Ahlquist (1988)
 3. ^ Clarke và đồng nghiệp (2005)