Quý nhân Triệu thị (Triều Tiên Nhân Tổ) – Theo ngôn ngữ khác