Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Hakutora (thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Người được miễn cấm IP, Tuần tra viên, Người lùi sửa, Kỹ thuật viên bản mẫu

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên