Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị không thành công

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các đề nghị không thành công về quyền bảo quản được lưu trữ dưới đây. Xin hãy đừng sửa đổi vào những biểu quyết đã hoàn tất trong trang này:

Mekong Bluesman[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman.

Nguyễn Cường[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nguyễn Cường.

Lã Việt, Mediator[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lã Việt.

Võ Quang Nhân[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Nhanvo.

Mekong Bluesman (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman.

Đỗ Quốc Bảo[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Baodo.

Trần Đình Hiệp[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly/Lưu 1.

Nguyễn Ngọc Uyên[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Casablanca1911.

Lưu Ly (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly.

Docteur Rieux[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Docteur Rieux.

Lê Thy[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy.

Mekong Bluesman (3), Lê Thy (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong BluesmanWikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Thy.

Nguyễn Ngọc Uyên (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Casablanca1911.

Bùi Dương[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Duongdttt.

vietnoble[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Vietnoble.

Bùi Dương (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Duongdttt.

Mylivephusi[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mylivephusi.

Liebesapfel[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Liebesapfel.

Conbo[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Conbo.

Lưu Ly (3)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly.

Bình Giang[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bình Giang.

Mekong Bluesman (4)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Mekong Bluesman.

Liftold[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị không thành công/Liftold.

Prof MK[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Prof MK.

Et3rnal Drag^o^n[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Et3rnal Drag^o^n.

Thick thi sock[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thick thi sock.

Paris[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Paris.

Pharaoh Atem[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Pharaoh Atem.

Sholokhov[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Sholokhov.

Magicknight94[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Magicknight94/Lưu 1.

*khi người ta trẻ*[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/*khi người ta trẻ*.

Pharaoh Atem (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Pharaoh Atem.

Meotrangden[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Meotrangden.

Trần Nguyễn Minh HuyMinh Tâm-T41-BCA[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy vs Minh Tâm-T41-BCA

Chubeo[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Chubeo.

Bác Tâm (2) và Bác Dieu[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Minh Tâm-T41-BCA (2) vs Dieu2005.

Đề cử của Sí sọt.[sửa mã nguồn]

Danh sách bầu của Sí sọt bao gồm Trần Nguyễn Minh Huy (2), Ti2008, *khi người ta trẻ* (2)

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề cử của Sí sọt.

Bùi Thụy Đào Nguyên[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bùi Thụy Đào Nguyên.

Lưu Ly (4)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lưu Ly/4.

Trần Nguyễn Minh Huy (3)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy/3.

Tranletuhan[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Tranletuhan.

Việt Chi[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Việt Chi.

Newone[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Newone/Lưu 1.

*khi người ta trẻ* (3)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/*khi người ta trẻ*/3.

Phá phách[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phá phách.

Trần Nguyễn Minh Huy (4)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Nguyễn Minh Huy/4.

Future ahead[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Future ahead.

Ti2008 (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Ti2008/2.

Ti2008 (3)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Ti2008/3.

Các đề cử của Trongphu[sửa mã nguồn]

Các đề cử của Trongphu bao gồm: Huy, AlleinStein, Phương Huy, Sholokhov (2), Prof MK (2), CNBH, Newone (2)

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Các đề cử của Trongphu.

Trongphu[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trongphu.

Con Trâu Mộng To[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Con Trâu Mộng To.

Trần Thế Vinh[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Trần Thế Vinh.

Bùi Thụy Đào Nguyên (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Bùi Thụy Đào Nguyên/2.

Do Viet Dung[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Do Viet Dung.

Langtucodoc[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Langtucodoc.

Phương Huy (2)[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Phương Huy (2).

Alphama (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama/2.

A[sửa mã nguồn]

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A

Các đề cử của Huy.[sửa mã nguồn]

Các đề cử của thành viên Huy bao gồm 11 thành viên: Chồng BàLaSát, Tnt1984, Dinhhoangdat, Sholokhov (3), Trongphu, Bùi Thụy Đào Nguyên (2), Phương Huy (3), Ti2008 (4), , Kien1980v, Jspeed1310.

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Các đề cử của thành viên Huy.

Huy (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Huy/2.

CNBH (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/CNBH/2.

Lê Hải Hiệp[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Lê Hải Hiệp.

Alphama (3)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Alphama/3.

Thienhau2003[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Thienhau2003.

A (2)[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/A (2).

Newone[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Newone.

Ngomanh123[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Ngomanh123.

NguoiDungKhongDinhDanh[sửa mã nguồn]

Xem Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/NguoiDungKhongDinhDanh.