Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thổ dân Đài Loan”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Ở mức độ cụ thể hơn,thổ dân Đài Loan bao gồm các sắc tộc sau:
[[Tập tin:General distribution of indigenous people in Taiwan.svg|nhỏ|Bản đồ các bộ tộc cao nguyên theo phân bổ địa lý truyền thống. Các tên được viết khác là: Pazih (Pazeh); Taroko (Truku, Seediq); Yami (Tao)]]
 
*Amis (Ami, Pangcah) (阿美, ''A Mỹ'')
*Atayal [[Người Ami|Amis]] (TayalAmi, TayanPangcah) (泰雅阿美, ''TháiA NhãMỹ'')
* [[Người Atayal|Atayal]] (Tayal, Tayan) (泰雅, ''Thái Nhã'')
** [[Người Atayal|Atayal]] (chính)
* [[Người Bunun|Bunun]] (布農, ''Bố Nông'')
* [[Người Kavalan|Kavalan]] (噶瑪蘭, ''Cát Mã Lan'')
*Paiwan (排灣, ''Bài Loan'')
*Puyuma [[Người Paiwan|Paiwan]] (卑南排灣, ''TyBài NamLoan'')
*Rukai [[Người Puyuma|Puyuma]] (魯凱卑南, ''LỗTy KhảiNam'')
* [[Người Rukai|Rukai]] (魯凱, ''Lỗ Khải'')
* [[Người Saisiyat|Saisiyat]] (Saisiat) (賽夏, ''Tái Hạ'')
* [[Người Tao|Tao]] (Yami) (達悟/雅美, ''Đạt Ngộ/Nhã Mỹ'')
*Thao (邵, ''Thiệu'')
*Tsou (Cou)[[Người Thao|Thao]] (, ''TrâuThiệu'')
* [[Người Tsou|Tsou]] (Cou) (鄒, ''Trâu'')
**Bắc Tsou
** [[Người Bắc Tsou|Bắc Tsou]]
**Nam Tsou
** [[Người Nam Tsou|Nam Tsou]]
* [[Người Truku|Truku]] (Taroko) (太魯閣, ''Thái Lỗ Các'')
** [[Người Sediq|Sediq]] (賽德克, ''Tái Đức Khắc'')
* [[Người Tao|Tao]] (Yami) (達悟/雅美, ''Đạt Ngộ/Nhã Mỹ'')
 
Và một số sắc tộc khác là:
* [[Người Babuza|Babuza]] (貓霧捒, ''Miêu Vụ'')
* [[Người Basay|Basay]] (巴賽, ''Ba Tái'')
* [[Người Hoanya|Hoanya]] (洪雅, ''Hồng Nhã'' hoặc 洪安雅, ''Hồng An Nhã'')
* [[Người Ketagalan|Ketagalan]] (凱達格蘭, ''Khải Đạt Cách Lan'')
* [[Người Luilang|Luilang]] (雷朗, ''Lôi Lãng'')
* [[Người Pazeh|Pazeh]] /Kaxabu (Pazih) (巴宰, ''Ba Tể'' hay 巴則海, ''Ba Tắc Hải'')
* [[Người Popora|Popora]] (巴布拉, ''Ba Bố Lạp'')
* [[Người Qauqaut|Qauqaut]] (猴猴, ''Hầu Hầu'')
* [[Người Siraya|Siraya]] (西拉雅, ''Tây Lạp Nhã'')
* [[Người Taokas|Taokas]] (道卡斯, ''Đạo Ca Tư'')
* [[Người Trobiawan|Trobiawan]] (多囉美, ''Đa La Mỹ'' hoặc 多囉美遠, ''Đa La Mỹ Viễn'')
 
== Xem thêm ==