Bước tới nội dung

Ê

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ê
Ê
Bảng chữ cái Latinh
Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng chữ cái Latinh cơ bản của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

Ê, ê là một ký tự trong bảng chữ cái Latin. Chữ cái này được sử dụng trong các tiếng Afrikaans, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Friuli, tiếng Kurd, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việttiếng Wales.

  • Ê trong tiếng Việt có thể dùng như một tiếng gọi "Ê, mày đang đi đâu đó?"
  • Ê còn có nghĩa là cảm giác tê ở trên cơ thể: ê răng, ê lưng..


Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ E với các dấu phụ
Éé Èè Ĕĕ Êê Ěě Ëë Ẽẽ Ėė Ȩȩ Ḝḝ Ęę Ēē Ḗḗ Ḕḕ Ẻẻ Ȅȅ Ȇȇ Ẹẹ Ḙḙ Ḛḛ Ɇɇ
Các chữ có dấu mũ ( ◌̂ )
Ââ Ĉĉ Êê Ĝĝ Ĥĥ Î î Ĵĵ Ôô Ŝŝ Ûû Ŵŵ Ŷŷ Ẑẑ
Êa Êă Êâ Êb Êc Êd Êđ Êe Êê Êf Êg Êh Êi Êj Êk Êl Êm Ên Êo Êô Êơ Êp Êq Êr Ês Êt Êu Êư Êv Êw Êx Êy Êz
ÊA ÊĂ ÊÂ ÊB ÊC ÊD ÊĐ ÊE ÊÊ ÊF ÊG ÊH ÊI ÊJ ÊK ÊL ÊM ÊN ÊO ÊÔ ÊƠ ÊP ÊQ ÊR ÊS ÊT ÊU ÊƯ ÊV ÊW ÊX ÊY ÊZ
ăÊ âÊ đÊ êÊ ôÊ ơÊ ưÊ
ĂÊ ÂÊ ĐÊ ÊÊ ÔÊ ƠÊ ƯÊ
Ghép chữ E với số hoặc số với chữ E
Ê0 Ê1 Ê2 Ê3 Ê4 Ê5 Ê6 Ê7 Ê8 Ê9
Xem thêm

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]