Z

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Z
Bảng chữ cái Latinh
Bảng chữ cái Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng chữ cái Latinh cơ bản của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

Z, z là chữ cái thứ 26 và cuối cùng trong phần nhiều bảng chữ cái dựa trên hệ chữ Latinh. Mặc dù cũng được phát triển trên hệ thống chữ Latinh, bảng chữ cái tiếng Việt không chứa ký tự này.


Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ Z với các dấu phụ
Źź Ẑẑ Žž Żż Ẓẓ Ẕẕ Ƶƶ Ȥȥ Ⱬⱬ ʐ ʑ ɀ
Za Zb Zc Zd Ze Zf Zg Zh Zi Zj Zk Zl Zm Zn Zo Zp Zq Zr Zs Zt Zu Zv Zw Zx Zy Zz
ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ
aZ ăZ âZ bZ cZ dZ đZ eZ êZ fZ gZ hZ iZ jZ kZ lZ mZ nZ oZ ôZ ơZ pZ qZ rZ sZ tZ uZ ưZ vZ wZ xZ yZ zZ
AZ ĂZ ÂZ BZ CZ DZ ĐZ EZ ÊZ FZ GZ HZ IZ JZ KZ LZ MZ NZ OZ ÔZ ƠZ PZ QZ RZ SZ TZ UZ ƯZ VZ WZ XZ YZ ZZ
Ghép chữ Z với số hoặc số với chữ Z
Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 0Z 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z 8Z 9Z
Xem thêm