Bản mẫu:Hệ thống chữ cái Latinh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Xem thêm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Usage[sửa mã nguồn]

{{Hệ thống chữ cái Latinh}} gives the basic Latin alphabet:

Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Xem thêm

{{Hệ thống chữ cái Latinh|D}} gives the basic alphabet plus the combinations associated with D:

Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ D với các dấu phụ
Ďď Ḋḋ Ḑḑ Ḍḍ Ḓḓ Ḏḏ Đđ Ɖɖ Ɗɗ Ƌƌ ȡ
Da Db Dc Dd De Df Dg Dh Di Dj Dk Dl Dm Dn Do Dp Dq Dr Ds Dt Du Dv Dw Dx Dy Dz
DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ
aD ăD âD bD cD dD đD eD êD fD gD hD iD jD kD lD mD nD oD ôD ơD pD qD rD sD tD uD ưD vD wD xD yD zD
AD ĂD ÂD BD CD DD ĐD ED ÊD FD GD HD ID JD KD LD MD ND OD ÔD ƠD PD QD RD SD TD UD ƯD VD WD XD YD ZD
Ghép chữ D với số hoặc số với chữ D
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D
Xem thêm

{{Hệ thống chữ cái Latinh|C|show diacritic=cedilla}} gives the basic alphabet plus the combinations associated with C or with cedilla:

Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ C với các dấu phụ
Ćć Ĉĉ Čč Ċċ Çç Ḉḉ Ȼȼ Ƈƈ ɕ
Các chữ có dấu móc dưới ( ◌̧ )
Çç Ḑḑ Ȩȩ Ģģ Ḩḩ Ķķ Ļļ Ņņ Ŗŗ Şş Ţţ
Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg Ch Ci Cj Ck Cl Cm Cn Co Cp Cq Cr Cs Ct Cu Cv Cw Cx Cy Cz
CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ
aC ăC âC bC cC dC đC eC êC fC gC hC iC jC kC lC mC nC oC ôC ơC pC qC rC sC tC uC ưC vC wC xC yC zC
AC ĂC ÂC BC CC DC ĐC EC ÊC FC GC HC IC JC KC LC MC NC OC ÔC ƠC PC QC RC SC TC UC ƯC VC WC XC YC ZC
Ghép chữ C với số hoặc số với chữ C
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 0C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C
Xem thêm

Xem thêm[sửa mã nguồn]