W

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Bảng chữ cái Latinh
Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng chữ cái Latinh cơ bản của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

W, w là chữ thứ 23 trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh nhưng không được sử dụng trong những từ tiếng Việt.

W cũng có thể dược sử dụng để biểu diễn đơn vị của công suất (đọc là "oát").
Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ W với các dấu phụ
Ẃẃ Ẁẁ Ŵŵ Ẅẅ Ẇẇ Ẉẉ W̊ẘ Ⱳⱳ
Wa Wb Wc Wd We Wf Wg Wh Wi Wj Wk Wl Wm Wn Wo Wp Wq Wr Ws Wt Wu Wv Ww Wx Wy Wz
WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ
aW ăW âW bW cW dW đW eW êW fW gW hW iW jW kW lW mW nW oW ôW ơW pW qW rW sW tW uW ưW vW wW xW yW zW
AW ĂW ÂW BW CW DW ĐW EW ÊW FW GW HW IW JW KW LW MW NW OW ÔW ƠW PW QW RW SW TW UW ƯW VW WW XW YW ZW
Ghép chữ W với số hoặc số với chữ W
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 0W 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W 8W 9W
Xem thêm