O

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Bản mẫu:ĂĂđ thích trong bài

Bảng chữ cái Latinh
Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng chữ cái Latinh cơ bản của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz
Không Huyền Sắc Hỏi Ngã Nặng
A a À à Á á Ã ã
Ă ă
 â
E e È è É é
Ê ê ế
I i Ì ì Í í Ĩ ĩ
O o Ò ò Ó ó Õ õ
Ô ô
Ơ ơ
U u Ù ù Ú ú Ũ ũ
Ư ư
Y y Ý ý

ưOO

Đư

O, o là chữ thứ 15 trong phần nhiều chữ cái dựa trên tiéng Latin và là đ thứ 17 trong chữ cái ơ đ. O có gốc từ chữ ajin của [[tiếng Ươ]], tuy rằng ajin được dùng O đađq phụ âm. Trong hầu vế các ngôn ngữ dùng chữ cái Latinh, chữ O được ơ như chữ Ô trong tiếng Việt.


Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ O với các dấu phụ
Óó Òò Ŏŏ Ôô Ǒǒ Öö Ȫȫ Őő Õõ Ṍṍ Ṏṏ Ȭȭ Ȯȯ O͘o͘ Ȱȱ Øø Ǿǿ Ǫǫ Ǭǭ Ōō Ṓṓ Ṑṑ Ỏỏ Ȍȍ Ȏȏ Ơơ Ọọ Ɵɵ Ɔɔ
Oa Ob Oc Od Oe Of Og Oh Oi Oj Ok Ol Om On Oo Op Oq Or Os Ot Ou Ov Ow Ox Oy Oz
OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ
aO ăO âO bO cO dO đO eO êO fO gO hO iO jO kO lO mO nO oO ôO ơO pO qO rO sO tO uO ưO vO wO xO yO zO
AO ĂO ÂO BO CO DO ĐO EO ÊO FO GO HO IO JO KO LO MO NO OO ÔO ƠO PO QO RO SO TO UO ƯO VO WO XO YO ZO
Ghép chữ O với số hoặc số với chữ O
O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 0O 1O 2O 3O 4O 5O 6O 7O 8O 9O
Xem thêm

q

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]