Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa

Dưới đây là danh sách các nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Thời đại Tam Quốc theo La Quán Trung bắt đầu từ năm 183 với cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng cho đến khi Tư Mã Viêm thống nhất ba nước vào năm 280, mặc dù hình thế 3 nước chỉ hình thay vào năm 220 khi Tào Phi phế Hán Hiến Đế để lên ngôi vua, hay ít ra là cục diện cơ bản hình thành sau trận Xích Bích.

Tiểu thuyết này là một thiên trường lich sử với hàng loạt nhân vật xoay quanh các trận chiến hào hùng, La Quán Trung đã dựa vào các ghi chép của sử sách mà chủ yếu là Tam Quốc chí của Trần Thọ và được Bùi Tùng Chi chú giải cộng thêm với sự thu thập từ các truyền thuyết, các dã sử, câu chuyện dân gian và hư cấu thêm theo nguyên tắc "bảy phần thực, ba phần hư". Rất nhiều nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa đã được sử sách xác nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều nhân vật chưa thể kiểm chứng bằng chính sử.

Danh sách chi tiết[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hồi 1:
 • Hồi 2:
  • Cao Thăng (高昇), tướng giặc khăn vàng bị Trương Phi giết.
  • Nghiêm Chánh (嚴政), tướng giặc khăn vàng, người đã giết thủ lĩnh của mình là Trương Bảo rồi đầu hàng quân Hán
  • Tôn Trọng (孫仲), tướng của giặc khăn vàng, bị Lưu Bị bắn hạ.
  • Lưu Khôi (刘恢), Thái thú Đại Châu, được ba anh em Lưu Quan Trương cứu viện.
 • Hồi 3:
 • Hồi 5:
 • Hồi 6:
 • Hồi 7:
 • Hồi 8:
 • Hồi 10:
 • Hồi 11:
  • Tôn Bảo (宗寶), tướng của Khổng Dung, sử dụng một cây giáo, sau bị Quản Hợi dư đảng giặc khăn vàng chém chết, theo đó khi Quản Hợi múa đao tế ngựa nhảy thẳng vào đánh Khổng Dung thì Tôn Bảo, vác giáo nhảy ra địch, được vài hiệp bị Quản Hợi chém chết. Nguyên mẫu chính sử có thể là Trịnh Ích (鄭益), con trai Trịnh Huyền.
  • Hỏa Đức Tinh Quân (火德星君), vị thần đến đốt nhà My Trúc.
 • Hồi 13:
  • Thôi Dũng (崔勇), tướng của Quách Dĩ, bị Từ Hoảng giết chết sau một hiệp đấu.
 • Hồi 14:
  • Lý Thiêm, cháu của Lý Thôi, bị Hứa Chử giết cùng với Lý Biệt.
  • Tuân Chính (荀正), phó tướng của Kỉ Linh, bị Quan Vũ giết.
  • Phạm Thành (范成), Lạc Dương lệnh dưới quyền Tào Tháo.
 • Hồi 15:
 • Hồi 17:
  • Vương Hậu (王垕), nhân viên phụ trách lương thảo của Tào Tháo, bị Tào Tháo "mượn" đầu để trấn an lòng quân.
  • Lôi Tự (雷叙), bộ tướng của Trương Tú.
  • Trương Tiên (张先), bộ tướng của Trương Tú, bị Hứa Chử giết.
 • Hồi 19:
 • Hồi 23:
  • Trần Khánh Đồng, nguyên tác là Tần Khánh Đồng (秦庆童), người hầu trong nhà của Đổng Thừa, người đã vì bất mãn nên đã đi tố giác âm mưu của Đổng Thừa hành thích Tào Tháo
  • Vân Anh (雲英), người nữ hầu của Đổng Thừa, đồng mưu với Trần Khánh Đồng
 • Hồi 27:
 • Hồi 28:
  • Bùi Nguyên Thiệu (裴元紹), dư đảng Khăn vàng, bị Triệu Vân giết.
  • Chu Thương (周倉), hộ vệ của Quan Vũ, có ghi chép trong Sơn Tây Thông chí (không phải chính sử).
  • Quách Thường (郭常), người đã bảo vệ ngựa Xích Thố cho Quan Vũ khỏi bị trộm.
  • Quan Định (關定), cha của Quan Bình, người đã gửi gắm Quan Bình cho Quan Vũ.
  • Quan Ninh (關寧), anh trai của Quan Bình.
 • Hồi 30:
  • Tân Minh (辛明), tướng của Viên Thiệu, người được lệnh đem năm vạn quân đi cứu Lê Dương, đi ngay trong đêm.
 • Hồi 32:
 • Hồi 33:
  • Bành An (彭安), tướng của Viên Đàm, bị Từ Hoảng chém chết sau vài hiệp đấu.
  • Ô Hoàn Xúc (乌桓触), nguyên tác ghi chép, Thứ sử U Châu, nguyên bản trong chính sử là Tiêu Xúc, các bản Tam quốc diễn nghĩa ngày nay đều sửa thành "Tiêu Xúc".
 • Hồi 34:
  • Trương Vũ (張武), thủ lĩnh sơn tặc ở Giang Hạ, bị Triệu Vân đâm chết sau chưa đầu 3 hiệp đấu. Trương Vũ chính là người chủ đầu tiên của ngựa Đích Lô (sau bị Triệu Vân đoạt và dâng cho Lưu Bị). Nguyên mẫu trong chính sử có thể là phản quân Trương Hổ (張虎) ở Giang Hạ
  • Trần Tôn (陳孫), thủ lĩnh sơn tặc ở Giang Hạ, bị Trương Phi đâm chết khi định đoạt lại ngựa Đích Lư.
 • Hồi 41:
 • Hồi 45:
  • Sái Huân (蔡塤), em trai của Sái Mạo, bị Cam Ninh bắn tên giết chết
  • Sái Hòa (蔡和), em Sái Mạo, trá hàng Đông Ngô
  • Sái Trung (蔡中), em Sái Mạo, trá hàng Đông Ngô
 • Hồi 52:
  • Lưu Hiền (劉賢), con trai của Lưu Độ
  • Hình Đạo Vinh (邢道榮), đại tướng của Lưu Độ, một viên tướng được Lưu Hiền giới thiệu là sức địch muôn người, sử dụng búa khai sơn. Sau bị Triệu Vân giết
  • Pháo Long (鮑隆), Quản quân Hiệu úy dưới trướng của Triệu Phạm, xuất thân là tay săn bắn ở vùng núi Quế Dương, từng bắn giết được hai con hổ một lúc, cậy mình có sức khoẻ, sau bị Triệu Vân giết
  • Trần Ứng (陳應), Quản quân Hiệu úy dưới trướng của Triệu Phạm, xuất thân là tay săn bắn ở vùng núi Quế Dương, có tài lao đinh ba, sau bị Triệu Vân giết.
 • Hồi 53:
 • Hồi 57:
 • Hồi 58:
 • Hồi 61:
  • Chu Thiện (周善), tướng của Tôn Quyền, cải trang sang Thục để dụ Tôn Thượng Hương đem A Đẩu về Ngô, sau bị lộ và bị Trương Phi giết
 • Hồi 62:
  • Tử Hư Thượng nhân (紫須上人), một dị nhân núi Cẩm Bình biết trước được số sinh, tử, quý, tiện cho người ta
 • Hồi 67:
 • Hồi 70:
 • Hồi 71:
  • Mộ Dung Liệt (慕容烈), bộ tướng của Văn Sính, bị Triệu Vân giết
  • Tiêu Bính (焦炳), tướng của Ngụy, bị Triệu Vân giết
 • Hồi 73:
  • Địch Nguyên (瞿元), bộ tướng của Tào Nhân, bị Quan Bình giết
  • Hạ Hầu Tồn (夏侯存), bộ tướng của Tào Nhân, bị Quan Vũ giết sau một hiệp đấu
 • Hồi 80:
  • Tổ Bật (祖弼), quan giữ ấn tín của Hán Hiến Đế
 • Hồi 82:
  • Lý Dị, bộ tướng của Tôn Hoàn, Tôn Hoàn cho rằng Lý Dị có sức khoẻ muôn người không địch nổi, sử dụng một cây búa. Bị Quan Hưng giết
  • Tạ Tinh, bộ tướng của Tôn Hoàn, Tôn Hoàn cho rằng Tạ Tinh có sức khoẻ muôn người không địch nổi bị Trương Bào giết
  • Đàm Hùng (譚雄), bộ tướng của Tôn Hoàn bị Quan Hưng bắt và giết
  • Thôi Vũ (崔禹), bộ tướng của Chu Nhiên, bị Trương Bào bắt sống sau một hiệp đấu
 • Hồi 83:
 • Hồi 84:
 • Hồi 87:
  • Quan Sách (關索), con thứ ba của Quan Vũ
  • Ngạc Hoán (鄂煥), bộ tướng của Cao Định, Ngạc Hoán mình cao chín thước, mặt mũi hung ác, dùng chiếc phương thiên kích, có sức khoẻ muôn người khôn địch. Ngạc Hoán bị quân Thục gài mưu lợi dụng đã đâm chết cả Ung DĩChu Bao. Sau được quân Thục phong cho làm nha tướng của Cao Định
  • Kim Hoàn Tam Kết (金環三結), tướng của Mạnh Hoạch bị Triệu Vân giết
  • Đổng Trà Na (董荼那), tướng của Mạnh Hoạch, sau bị Mạnh Hoạch xử tử
  • A Hội Nam (阿會喃), tướng của Mạnh Hoạch, sau bị Mạnh Hoạch xử tử
  • Mang Nha Trường (忙牙長), tướng của Mạnh Hoạch, người đã chiến thắng Vương Bình trong một cuộc dụng độ, sau bị Mã Đại giết
 • Hồi 89:
  • Đóa Tư (朵思大王), Động chúa động Thứu Long (禿龍洞)
  • Mạnh Ưu, em trai của Mạnh Hoạch, sau cùng anh đầu hàng quân Thục
  • Mạnh Tiết, anh trai ruột của Mạnh Hoạch, một ẩn sĩ, bất mãn với Mạch Hoạch nên xa lánh thế sụ.
  • Dương Phong (楊鋒), chúa động Ngân Dã, có trong tay 3 vạn quân mặc thiết giáp, giỏi nghề trèo non vượt suối, tự giới thiệu là có năm con tinh thông võ nghệ, người nào cũng mình beo dáng hổ, tướng giữ sức mạnh, Dương Phong còn có ba chục cô gái Man, múa đao che mộc cực giỏi, người nào cũng xõa tóc, đi chân không. Sau này Dương Phong bắt Mạnh Hoạch nộp cho Gia Cát Lượng
 • Hồi 90:
 • Hồi 91:
  • Trương Thao (張韜), người cận thần của quý phi Quách quý phi
 • Hồi 92:
 • Hồi 94:
 • Hồi 95:
  • Tô Ngung (蘇顒), bộ tướng của Quách Hoài bị Triệu Vân giết
  • Vạn Chính (萬政), bộ tướng của Quách Hoài, bị Triệu Vân bắn một phát tên ngã lăn xuống khe núi. Sau đó Triệu Vân chỉ cảnh cáo và tha chết cho.
  • Trần Tạo (陳造), tướng nhà Ngụy của Tào Chân, bị Mã Đại chém chết
 • Hồi 96:
 • Hồi 97:
  • Tạ Hùng (謝雄), tướng Thục, tỳ tướng của Khổng Minh, bị Vương Song hạ sau chưa đầy ba hiệp
  • Cung Khởi (龔起), tướng Thục, tỳ tướng của Khổng Minh, bị Vương Song hạ nhanh chóng
 • Hồi 100:
  • Tần Lương (秦良), tướng của Ngụy, phó tướng của Tào Chân, bị Liêu Hóa giết sau một trận phục kích
  • Cẩu An (苟安), bộ tướng của Lý Nghiêm
 • Hồi 102:
  • Sầm Uy (岑威), tướng của Ngụy, phụ trách dẫn quân dắt trâu ngựa gỗ vận lương của quân Ngụy
  • Trịnh Văn (鄭文), tướng của Ngụy, trá hàng bị Khổng Minh phát hiện nên tương kế tựu kế để đánh bại Tư Mã Ý sau đó chém Trịnh Văn
  • Tần Minh em ruột của Tần Lãng, bị Trịnh Văn chém chết.
 • Hồi 103:
  • Trương Cầu (張球), bộ tướng của Mãn Sủng, lập công lớn trong việc đánh bại quân Ngô do Gia Cát Cẩn chỉ huy
 • Hồi 106:
 • Hồi 107:
 • Hồi 109:
  • Vương Thao (王韜), chủ bộ của quân Tư Mã Chiêu, khi Tư Mã Chiêu bị vây, Vương Thao tham mưu cho Tư Mã Chiêu bắt chước người xưa làm lễ cầu khấn nước, quả nhiên linh nghiệm
 • Hồi 110:
  • Cát Ung (葛雍), tướng của Vô (Quán) Khâu Kiệm, bị Đặng Ngải chém sau chưa đầy một hiệp
  • Tống Bạch (宋白), quan huyện của Thận Huyện, khi Vô Khâu Kiệm chạy đến đây, ông ta mở cửa thành tiếp vào, mở tiệc khoan đãi. Khi Vô Khâu Kiệm say quá, Tống Bạch sai người giết chết, rồi đem đầu đến nộp quân Ngụy
  • Trương Minh (張明), nha tướng của Vương Kinh (Ngụy)
  • Hoa Vĩnh (花永), nha tướng của Vương Kinh (Ngụy)
  • Lưu Đạt (劉達), nha tướng của Vương Kinh (Ngụy)
  • Chu Phương (朱芳), nha tướng của Vương Kinh (Ngụy)
 • Hồi 111:
  • Bào Tố (鮑素), tướng nhà Thục đóng quân tại trại ở hang núi Kỳ Sơn, bị Trần Thái đánh vỡ, chết trận.
 • Hồi 112:
  • Vương Chân (王真), bộ tướng của Tư Mã Vọng, bị tướng Thục là Phó Thiêm bắt sống sau 10 hiệp đấu và bị quân Thục đâm chết
  • Lý Bằng (李鵬), bộ tướng của Tư Mã Vọng, bị tướng Thục là Phó Thiêm rút một cây quất sắt bốn ngạnh vút một quất vào giữa mặt nên bậc nổ con ngươi ra ngoài, chết ngã xuống ngựa.
  • Tăng Tuyên (曾宣), bộ tướng của Gia Cát Đản, sau đầu hàng quân Ngụy, Tăng Tuyên phụ trách giữ cửa thành bèn dâng cửa bắc, mở toang cửa cho quân Ngụy kéo vào
 • Hồi 113:
  • Trịnh Luân (鄭倫), phó tướng của Đặng Ngải, bị Liêu Hóa giết trong một trận phục kích
  • Đảng Quân (黨均), quân sư của Đặng Ngải, Đảng Quân xin đi vào Thục để ly gián nước Thục. Đặng Ngải sai Đảng Quân mang vàng ngọc, châu báu vào Thành Đô, kết liên với Hoàng Hạo, nói phao lên rằng Khương Duy có bụng oán thiên tử, không bao lâu tất về hàng Ngụy. Hậu chủ lập tức sai người đi gấp đòi Khương Duy về triều
 • Hồi 115:
  • Vương Quán (王灌), bộ tướng của Đặng Ngải, người bày kế cho Đặng Ngải
  • Đặng Đôn (鄧敦), quan nhà Ngụy là Tiền tướng quân vì kiến nghị không hợp ý với Tư Mã Chiêu nên đã bị chém
 • Hồi 116:
  • Lưu Tốn (盧遜), tướng của Thục phòng thủ tại ải Nam Trịnh vì đắc thắng đuổi theo Chung Hội nên đã bị Tuân Khải bắn tên giết chết
 • Hồi 117:
  • Lý phu nhân (李氏), vợ của Mã Mặc tướng giữ thành Giang Du, khi Mã Mặc đầu hàng Lý phu nhân đã tự thắt cổ chết để bày tỏ sự trung liệt với nhà Thục
 • Hồi 118:
 • Hồi 119:
  • Trương Tiết (張節), Hoàng môn thị lang (黃門侍郎) của Ngụy, người phản đối Tư Mã Viêm soán ngôi Ngụy nên đã bị Tư Mã Viên đánh chết

Chú giải[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nam Hoa kinh là tựa khác của Trang tử, sách do Trang Tử và các hậu nhân viết nên

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]