Danh sách sự kiện hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Dưới đây là danh sách những sự kiện hư cấu trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trong tác phẩm này, nhiều sự kiện lịch sử và hư cấu đan xem lẫn nhau. Dưới đây là một số sự kiện hư cấu tiêu biểu mà một số trong đó được các sử gia căn cứ theo chính sử đính chính, một số khác hoàn toàn do La Quán Trung sáng tạo không dựa vào sự kiện tương tự nào.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ tự Hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa Sự kiện lịch sử
1 Lời thề vườn đào (Lưu, Quan, Trương kết nghĩa) không có hội thề, sử sách không nhắc đến quan hệ anh em mà chỉ đề cập đến quan hệ quần thần thân thiết, tin cẩn
2 Trương Phi muốn giết Đổng Trác khi đánh Khăn Vàng nhưng Lưu Bị không cho Tôn Kiên muốn giết Đổng Trác khi đánh Hàn Toại nhưng Trương Ôn không đồng ý [1]
3 Trương Phi say rượu đánh Đốc bưu Lưu Bị đánh Đốc bưu[2]
4 Tào Tháo ám sát Đổng Trác, sau khi thất bại thì hiến Thất tinh đao Tào Tháo chỉ rời bỏ Đổng Trác[3]
5 Trần Cung thả Tào Tháo Viên công tào thả Tào Tháo sử không chỉ đích danh là Trần Cung mà chỉ nêu chung chung là viên quan ở huyện Trung Mâu[3]
6 Tào Tháo phát hiệu triệu chư hầu Kiều Mạo phát hiệu triệu chư hầu[4]
7 17 lộ chư hầu đánh Đổng Trác 11 chư hầu đánh Đổng Trác.[5]
8 Quan Vũ chém đầu Hoa Hùng khi rượu còn nóng Tôn Kiên giết Hoa Hùng[6]
9 Tam anh chiến Lã Bố Lưu, Quan, Trương không tham gia liên minh đánh Đổng Trác[6]
10 Mã Siêu đâm chết Lý Mông và bắt sống Vương Phương khi mới 17 tuổi Sử sách không đề cập, thay vào đó chỉ chép một sự kiện khác là Mã Siêu trực tiếp dẫn quân Tây Lương đánh tan quân Quách Viên, Cao Cán trong trận sông Phần
11 Vương Doãn dùng Điêu Thuyền làm mỹ nhân liên hoàn kế Điêu Thuyền là tên một nhân vật hư cấu, Vương Doãn xui Lã Bố giết Đổng Trác và trước đó Lã Bố tư thông với tiện thiếp của Đổng Trác (không rõ tiện thiếp đó có phải tên là Điêu Thuyền hay không)[7]
12 Lã Bố yêu Điêu Thuyền nên bị Đổng Trác phi kích ở Phụng Nghi Đình Lã Bố tư thông với một a hoàn không rõ tên của Đổng Trác và bị Đổng Trác phi kích vì việc khác[7]
13 Điển Vi khỏe mạnh, một tay dựng cột cờ lớn trong trại Tào Tháo Điển Vi giữ cột cờ khi còn phục vụ Trương Mạo[8]
14 Viên Thuật bị Tào Tháo ví như "xương khô trong mả" khi uống rượu luận anh hùng với Lưu Bị ở Hứa Xương Người ví Viên Thuật như "xương khô trong mả" là Khổng Dung. Khi Đào Khiêm muốn bàn giao Từ châu cho Lưu Bị, Lưu Bị không dám nhận mà tiến cử Viên Thuật. Đào Khiêm liền hỏi ý kiến Khổng Dung, Khổng Dung chê Thuật không thể đảm đương bằng nhận xét này.[9]
15 Quan Vũ ra ba điều ước Quan Vũ hàng Tào không ra điều ước
16 Tôn Sách chém Vu Cát và bị Vu Cát ám ảnh phát bệnh chết Tôn Sách bị gia nhân của Hứa Cống ám sát
17 Quan Vũ qua năm ải chém sáu tướng Sử sách chỉ chép Quan Vũ về với Lưu Bị chứ không ghi chép cụ thể hành trình và diễn biến
18 Quan Vũ chém Sái Dương ở Cổ thành sau 3 hồi trống (trước trận Quan Độ) Lưu Bị giết Sái Dương sau trận Quan Độ
19 Viên Thiệu mang 70 vạn quân ra trận Quan Độ, Tào Tháo có 7 vạn Không rõ số quân, chỉ chắc chắn quân Viên Thiệu đông và mạnh hơn
20 Trình Dục theo lệnh của Tào Tháo giả mạo thư của mẹ Từ Thứ Mẹ Từ Thứ tự nguyện viết thư gọi con[10]
21 Từ Thứ ra đi đã vòng lại để tiến cử Gia Cát Từ Thứ và Gia Cát cùng phục vụ Lưu Bị một thời gian[10]
22 Gia Cát Lượng bày kế cho Lưu Bị hỏa thiêu gò Bác Vọng Lưu Bị tự đốt Bác Vọng trước khi có Gia Cát[11]
23 My phu nhân trao A Đẩu cho Triệu Vân và tử tiết, Cam phu nhân tự chạy thoát Triệu Vân cứu mẹ con Cam phu nhân ở Tràng Bản[12][13]
24 Trương Phi hét chết Hạ Hầu Kiệt ở cầu Trường Bản Trương Phi chỉ án ngữ cầu và sau đó đốt cầu, hò hét, quân Tào không ai dám lại đánh nhưng không ai chết[14]
25 Gia Cát Lượng đối đáp với quần nho Đông Ngô Gia Cát Lượng chỉ sang Đông Ngô để đề nghị liên minh
26 Ngô quốc thái nhắc Tôn Quyền gọi Chu Du theo lời dặn của Tôn Sách Tôn Sách chết mà sử không chép là dặn dò gì, bản thân Ngô quốc thái chỉ là nhân vật hư cấu
27 Tào Tháo có 83 vạn quân trong trận Xích Bích Số quân Tào chỉ khoảng 22 vạn[15]
28 Chu Du lừa Tưởng Cán trong trận Xích Bích Chu Du chối từ Tưởng Cán sau trận Xích Bích[16]
29 Gia Cát Lượng dùng "thuyền cỏ mượn tên", thu hàng vạn mũi tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích Tôn Quyền dùng thuyền hứng mũi tên của Tào Tháo trong trận Nhu Tu năm 213
30 Gia Cát Lượng mượn bài phú Đài Đồng Tước của Tào Thực để khích Chu Du đánh trận Xích Bích Sau trận Xích Bích, Tào Tháo mới xây đài, Tào Thực mới làm bài phú
31 Bàng Thống hiến kế liên hoàn trong trận Xích Bích Bàng Thống không tham gia trận Xích Bích
32 Khổng Minh cầu gió đông Khổng Minh không đóng vai trò "gọi gió" trong trận Xích Bích
33 Đường Hoa Dung, Quan Vũ tha Tào Tháo Lưu Bị chặn đánh Tào Tháo ở Hoa Dung, quân ít không ngăn cản được nên Tào Tháo thoát.
34 Khổng Minh thừa cơ chiếm cả Giang Lăng, Tương Dương từ tay Tào Nhân, nẫng tay trên của Chu Du khiến Chu Du phát uất thổ máu Tào Nhân vẫn giữ thành Tương Dương (thời Tam Quốc, Ngụy chưa từng mất nơi này), còn Chu Du chiếm được Giang Lăng năm 209
35 Lỗ Túc theo lệnh Tôn Quyền và Chu Du đi "đòi Kinh châu"; Lưu BịGia Cát Lượng trả ơn xương máu của người Giang Đông bằng cách chấp nhận ký giấy "mượn Kinh châu" Lưu Bị và Gia Cát Lượng phải thỉnh cầu Tôn Quyền để được bàn giao Giang Lăng, đánh đổi nửa quận Giang Hạ của Lưu Kỳ mới mất mà có
36 Chu Du chết vì bị Khổng Minh chọc tức 3 lần, trước khi chết còn uất ức than rằng: Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng Chu Du chết bệnh. Không phải do Khổng Minh chọc tức.[17]
37 Mã Siêu cất quân báo thù cha Mã Siêu khởi binh chống Tào khi cha đang trong tay Tào. Mặt khác, Tào Tháo là người chủ động khai chiến chứ không phải là Mã Siêu[18]
38 Bàng Thống bị Trương Nhiệm bắn chết ở gò Lạc Phượng, sau đó Gia Cát Lượng bắt Trương Nhiệm Bàng Thống chết ở Lạc Thành, Lưu Bị tự chiếm Lạc Thành bắt Trương Nhiệm.[19]
39 Cuộc đọ sức giữa các hổ tướng: Trương Phi, Lã Bố, Điển Vi, Hứa Chử, Mã Siêu (Lã Bố với Trương Phi, Điển Vi, Hứa Chử; Mã Siêu với Hứa Chử; Mã Siêu với Trương Phi; Trương Phi với Hứa Chử) Tam Quốc chí chỉ ghi chép trường hợp Mã Siêu trực tiếp đối mặt với Hứa Chử trước trận mà không đề cập đến cuộc chiến tay đôi.
40 Tôn Quyền bắt giam gia quyến Gia Cát Cẩn - anh của Gia Cát Lượng, gây sức ép buộc Lưu Bị trả 3 quận Trường Sa, Linh Lăng và Quế Dương Tôn Quyền tập kích phía nam Kinh châu, chiếm 3 quận Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa
41 Quan Vũ một đao tới hội với Lỗ Túc năm 215 Lưu Bị một thuyền tới gặp Chu Du trước trận Xích Bích (208)
42 Quan Vũ đánh chiếm được Tương Dương lần thứ hai năm 219 Trong trận Tương Dương-Phàn Thành năm 219, Quan Vũ không chiếm được Tương Dương
43 Lã Mông bị Quan Vũ hiện hồn ám dẫn đến phát bệnh chết Lã Mông có bệnh từ trước và chết sau khi chiếm Kinh châu
44 Tào Thực làm "bài thơ bảy bước" Bài thơ do La Quán Trung sáng tác cho Tào Thực, Tào Phi chưa từng định ép chết Tào Thực
45 Cái chết của Cam Ninh trong trận Di Lăng Cam Ninh không phải do Sa Ma Kha bắn tên giết
46 Lưu Bị có 70 vạn quân trong trận Di Lăng Quân Thục chỉ có 4 vạn, ít hơn cả quân Ngô (5 vạn)[20][21]
47 Kế không thành của Gia Cát Lượng Mưu kế tương tự của tướng Tống trong chiến tranh Lưu Tống-Bắc Ngụy thời Nam Bắc triều[22]
48 Gia Cát Lượng mắng chết Vương Lãng ngoài mặt trận thời Tào Tuấn Hai người chỉ thư từ thời Tào Phi, Vương Lãng không chết
49 Hỏa thiêu hang Thượng Phương Không có thật
50 Trương Bào là tướng tham chiến Bắc phạt Trương Bào chết yểu, không làm tướng Thục[23]
51 Khổng Minh 6 lần ra Kỳ Sơn Khổng Minh 6 lần đánh Ngụy nhưng không trực tiếp đi cả 6 lần, trong đó chỉ ra Kỳ Sơn một vài lần
52 Khổng Minh tăng bếp lừa Tư Mã Ý Mẹo của Ngu Hủ lừa quân Khương trước đó 70 năm[24]
53 Khương Duy, Dương Nghi dùng tượng gỗ Khổng Minh (mới qua đời) để đánh đuổi Tư Mã Ý Khương Duy và Dương Nghi hành quân nghiêm chỉnh, không vội phát tang Gia Cát, giả cách quay lại đối đầu làm Tư Mã Ý phải rút lui[25]
54 Khương Duy vây khốn Tư Mã Chiêu trên núi Thiết Lung Khương Duy đánh Ngụy chưa từng đối trận với Tư Mã Chiêu
55 Khương Duy bắn chết Quách Hoài Quách Hoài chết già

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

 • Có nhiều sự kiện do La Quán Trung hoàn toàn hư cấu, phần lớn đề cao hơn hoặc giảm bớt cái xấu cho các nhân vật phe Thục Hán (Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Mã Siêu, Bàng Thống).
 • Nếu không tính các sự kiện hư cấu hoàn toàn, chỉ xét các sự kiện tương tự được hư cấu thì phần lớn cũng gán công lao của nhân vật phe khác cho các nhân vật phe Thục Hán, thậm chí của các nhân vật lịch sử trước và sau đó:
  • 1 sự kiện liên quan tới Quan Vũ (chém Hoa Hùng của Tôn Kiên)
  • 4 sự kiện liên quan tới Gia Cát Lượng (thiêu gò Bác Vọng và bắt Trương Nhiệm của Lưu Bị, "tăng bếp" của Ngu Hủ thời trước, "không thành kế" của Tiêu Thừa Chi thời sau)
  • 1 sự kiện liên quan tới Tào Tháo (hiệu triệu chư hầu là Kiều Mạo)
  • 3 sự kiện "hoán công" giữa những người trong cùng phe Thục, tăng sự nhân từ của Lưu Bị và mưu trí của Gia Cát Lượng: Đánh Đốc bưu được gán cho Trương Phi, đốt Bác Vọng và bắt Trương Nhiệm gán cho Gia Cát Lượng.
 • 6 sự kiện đảo trật tự thời gian: giết Sái Dương (sau trận Quan Độ thành trước trận Quan Độ), thiêu Bác Vọng (trước khi gặp Gia Cát thành sau khi có Gia Cát), mượn phú Đài Đồng Tước (sau trận Xích Bích thành trong trận Xích Bích), gặp Tưởng Cán (sau trận Xích Bích thành trong trận Xích Bích), cái chết của Mã Đằng (sau trận Đồng Quan thành trước trận Đồng Quan), Vương Lãng thuyết Gia Cát Lượng (thời Tào Phi thành thời Tào Tuấn)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lê Đông Phương (2007), Kể chuyện Tam Quốc, Nhà xuất bản Đà Nẵng
 • Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân (2006), Tướng soái cổ đại Trung Hoa, tập 1, Nhà xuất bản Lao động.
 • Dịch Trung Thiên (2010), Phẩm Tam Quốc, Nhà xuất bản Công an nhân dân.
 • Trần Văn Đức (2008), Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện, Nhà xuất bản Văn học
 • Thẩm Khởi Vĩ (2007), Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc triều, Nhà xuất bản Đà Nẵng
 • Trần Thọ, Tam Quốc chí, Bùi Tùng Chi chú

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ TrịnhPhúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 698
 2. ^ Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 94
 3. ^ a ă Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 350
 4. ^ Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 371
 5. ^ Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 352
 6. ^ a ă Vương Tử Kim, Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 353
 7. ^ a ă Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 51
 8. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 522
 9. ^ Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 96
 10. ^ a ă Trần Văn Đức, sách đã dẫn, tr 116
 11. ^ Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 111. Các sử gia căn cứ theo truyện Lý Điển. Lý Điển tham gia trận này trước trận Nghiệp Thành (204). Gia Cát Lượng đến theo Lưu Bị từ năm 207
 12. ^ Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 392
 13. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 647
 14. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 619
 15. ^ Lê Đông Phương (2007), sách đã dẫn, tr 197
 16. ^ Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tập 2, tr 395.
 17. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 767
 18. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, Sđd, trang 672
 19. ^ Trần Văn Đức, sách đã dẫn, tr 254
 20. ^ Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 285
 21. ^ Trần Văn Đức, sách đã dẫn, tr 350
 22. ^ Thẩm Khởi Vĩ, sách đã dẫn, tr 327
 23. ^ Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394
 24. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 438
 25. ^ Gia Cát Lượng truyện Trần Thọ, Tam Quốc chí, Gia Cát Lượng truyện