Văn Xú

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Văn Xú
Wen Chou Qing portrait.jpg
Tranh vẽ Văn Xú của một họa sĩ đời nhà Thanh
Tên
Tự Công Phác
Thông tin chung
Chức vụ Đại tướng của Viên Thiệu.
Sinh Không rõ
Không rõ
Mất 200
Thành Bạch Mã

Văn Xú (文醜)(? – 200) là 1 võ tướng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông phục vụ dưới quyền Viên Thiệu. Có rất ít tư liệu lịch sử nói về ông, nhưng phấn lớn đều so sánh sự dũng mãnh của ông ngang bằng với Nhan Lương, một tướng khác của Viên Thiệu.

Suýt giết Công Tôn Toản[sửa | sửa mã nguồn]

Năm191, liên minh đánh Đổng Trác tan rã, chia bè đánh lẫn nhau. Viên Thiệu khi đó là Thái thú Bột Hải (thuộc Ký châu) muốn đoạt toàn bộ Ký châu của Châu mục Hàn Phức, nghe theo lời mưu sĩ Phùng Kỷ bèn viết thư mời Công Tôn Toản cùng đánh Ký châu, nhân đó sẽ dọa Hàn Phức phải cầu viện mình.

Công Tôn Toản được thư, bèn nhân danh Đổng Trác mang quân tới Ký châu đánh Hàn Phức (vì Phức đã tham gia liên minh với Viên Thiệu[1]). Hàn Phức không chống nổi quân Công Tôn Toản, phải đóng cửa thành cố thủ. Viên Thiệu nhân đó sai cháu là Cao Cán và mưu sĩ Tuân Thần đến du thuyết Hàn Phức, khuyên nên nhường Ký châu cho Viên Thiệu, nếu không họ Viên sẽ liên minh với Công Tôn Toản lấy Ký châu.

Quả nhiên Hàn Phức sợ và đồng ý giao lại Ký châu cho Viên Thiệu. Viên Thiệu bèn lấy cả Ký châu không chia cho ông. Từ đó Công Tôn Toản mang thù với Viên Thiệu.Công Tôn Toản đem quân đánh Viên Thiệu,giữa đường Công Tôn Toản bị mai phục. Văn Xú đuổi theo gần giết được Toản, Triệu Vân chẹn lại đánh Văn Xú, nhờ vậy Công Tôn Toản thoát được.

Bị giết[sửa | sửa mã nguồn]

Vào năm 200, sau khi Nhan Lương bị Quan Vũ giết chết trong trận Bạch Mã, Viên Thiệu đã đem toàn bộ quân của mình và tấn công quân đội của Tào Tháo tại Diên Tân. Văn Xú cùng với Lưu Bị (lúc đó đang nương nhờ Viên Thiệu) được cử làm tiên phong với 5000 kị binh đuổi theo Tào Tháo. Tào Tháo sai quân bỏ lại lương thảo và ngựa. Quân Văn Xú thấy vậy nên bỏ cả hàng ngũ, tranh nhau cướp ngựa. Bấy giờ Tào Tháo mới sai quân quay lại đánh. Quân của Tháo tuy ít hơn nhưng tinh nhuệ, đánh bại quân Văn Xú và ông cũng chết trong đám loạn quân. Có nguồn nói rằng ông bị Trương Liêu giết. Trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung kể rằng ông bị Quan Vũ giết.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Tam Quốc diễn nghĩa hư cấu việc Công Tôn Toản tham gia liên minh với Viên Thiệu chống Đổng Trác, trên thực tế ông không tham gia và trên danh nghĩa vẫn trung thành với triều đình nhà Hán do Đổng Trác thao túng và chịu sự điều động của Đổng Trác