Cao Tường (Tam Quốc)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Cao Tường
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
thế kỷ 2
Nơi sinh
Kinh Châu
Mấtthế kỷ 3
Giới tínhnam
Quốc tịchThục Hán

Cao Tường (chữ Hán: 高祥/详/翔, ? - ?) người Nam Quận, Kinh Châu[1], là tướng lĩnh nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời và sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Cao Tường là một trong số quan viên, tướng lãnh người Kinh Châu ít được biết đến của Lưu Bị.[2]

Năm 219, Lưu Bị đánh ra Hán Trung, giết Hạ Hầu Uyên, sai Cao Tường giữ Dương Bình. Tào Tháo sai Tào Chân cứu viện, đánh bại Cao Tường ở Dương Bình.[3]

Năm 228 đời Lưu Thiện, Cao Tường theo Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn, nhận lệnh đồn trú Liễu Thành. Sau khi Mã Tắc bị tướng NgụyTrương Cáp đánh bại ở Nhai Đình, Cao Tường cũng bị Quách Hoài đánh bại.[4]

Năm 229, Cao Tường đang ở chức Hữu tướng quân, phong Huyền hương hầu, lại theo Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn. Chủ tướng Ngụy là Tư Mã Ý đón đánh, Gia Cát Lượng sai Cao Tường cùng Ngụy Diên, Ngô Ban đánh lui Tư Mã Ý, chém 3000 người, thu 5000 bộ giáp, 3100 cái nỏ.[5] Sau đó vì hết lương, quân Thục lui về. Cao Tường cùng các đại thần kiến nghị bãi truất người phụ trách vận lương là Lý Nghiêm.[6]

Không rõ sau này kết cục của Cao Tường ra sao và ông mất năm nào.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Quận trị nay là Công An, Hồ Bắc
  2. ^ Thường Cừ, tlđd, quyển 7 – Lưu hậu chủ chí: Khi ấy người Nam Quận là Phụ Khuông tự Nguyên Bật, Lưu Ung tự Nam Hòa, làm quan cũng đến Trấn nam tướng quân; người Dĩnh Xuyên là Viên Lâm, người Nam Quận là Cao Tường làm đến đại tướng quân, Lâm là Chinh tây tướng quân. (không rõ tướng hiệu của Cao Tường)
  3. ^ Trần Thọ, tlđd, quyển 9, Ngụy thư 9 – Tào Chân truyện: Khi ấy, Hạ Hầu Uyên mất ở Dương Bình, Thái Tổ lo lắng, lấy Chân làm Chinh Thục hộ quân, đốc bọn Từ Hoảng phá biệt tướng của Lưu Bị là Cao Tường ở Dương Bình.
  4. ^ Trần Thọ, tlđd, quyển 26, Ngụy thư 26 – Quách Hoài truyện: Năm Thái Hòa thứ 2, Thục tướng Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn, sai tướng quân Mã Tắc đến Nhai Đình, Cao Tường đồn trú Liễu Thành. Trương Cáp đánh Tắc, Hoài đánh doanh của Tường, đều phá được.
  5. ^ Tập Tạc Xỉ, tlđd: Ngày tân tị tháng 5, (Tuyên vương) bèn sai Trương Cáp đánh Vô Đương giám Hà Bình ở Nam Vi, tự theo trung đạo nhắm đến Lượng. Lượng sai Ngụy Diên, Cao Tường, Ngô Ban đến cự, đại phá được, lấy được 3000 thủ cấp, 5000 bộ giáp, 3100 cái nỏ, Tuyên vương lui về giữ doanh.
  6. ^ Trương Chú, tlđd, quyển 1, Công văn thượng thượng thư: Liền cùng bọn Hành trung quân sư Xa kỵ tướng quân Đô hương hầu thần Lưu Diễm, Sứ trì tiết Tiền quân sư Chinh tây đại tướng quân lĩnh Lương Châu thứ sử Nam Trịnh hầu thần Ngụy Diên, Tiền tướng quân Đô đình hầu thần Viên Lâm, Tả tướng quân lĩnh Kinh Châu thứ sử Cao Dương hương hầu thần Ngô Ý, Đốc tiền bộ Hữu tướng quân Huyền hương hầu thần Cao Tường,... nghị, liền giải nhiệm của Bình, miễn quan lộc, tiết truyền, ấn thụ, phù sách, tước cờ tước đất.