Lý Mông

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Lý Mông
Thông tin cá nhân
Sinhthế kỷ 2
Mất195
Giới tínhnam
Quốc tịchĐông Hán

Lý Mông (chữ Hán:李蒙, bính âm: Li Meng) là một viên tướng dưới trướng của Đổng Trác trong thời kỳ Tam Quốc của Lịch sử Trung Quốc. Sau khi Đổng Trác bị Lã Bố giết chết trong một âm mưu của Vương Doãn, Lý Mông cùng với bạn là Vương Phương đầu quân cho Vương Doãn trong một thời gian ngắn. Sau khi bốn tướng của Tây Lương là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương TếPhàn Trù dẫn quân bao vây Trường An. Lý Mông và Vương Phương đã làm nội ứng để mở cửa thành cho quân Tây Lương tràn vào.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung thì Lý Mông xuất hiện tại Hồi thứ 9 và chết tại Hồi thứ 10, theo đó dư đảng của Đổng Trác là Lý Mông, Vương Phương ở trong thành làm nội công cho quân Tây Lương, mở trộm cửa thành, bốn mặt quân Tây Lương kéo ùa cả vào. Sau đó, Lý Mông, Vương Phương đều được phong làm hiệu uý.

Khi Mã ĐằngHàn Toại tấn công Trường An để giúp vua. Lý Mộng, Vương Phương xin lĩnh một vạn tinh binh ra đánh, lập tức chém đầu Mã Đằng, Hàn Toại dâng dưới cờ. Lý Thôi, Quách Dĩ điểm một vạn rưởi quân mã giao cho Lý Mông, Vương Phương. Hai người mừng rỡ, đem quân đi, ra khỏi Trường An hai trăm tám mươi dặm hạ trại đóng quân ở đó.

Quân Tây Lương đến, hai người dẫn quân ra đánh. Lúc hai bên dàn trận rồi, Mã Đằng, Hàn Toại sóng ngựa cùng ra trước trận, trỏ Lý Mông, Vương Phương nói rằng: Giặc phản nước kia, ai ra bắt lấy nó!. Lúc này Mã Siêu mới 17 tuổi từ trong trận xông ra Vương Phương thấy Siêu còn nhỏ khinh thường, nhảy ngựa lại đánh. Chưa được mười hiệp, Mã Siêu đâm Phương chết ngã xuống đất.

Lý Mông thấy Vương Phương chết, tế ngựa theo sau Mã Siêu để đánh trả thù. Mã Siêu cứ lững thững đi trở về làm ra vẻ không biết để dụ bắt Lý Mông. Mã Siêu bắt sống Lý Mông ngay ở trên mình ngựa. (Mã Siêu vẫn biết có Mông đuổi, lờ như không trông thấy, đợi cho Mông đến, phóng dao ra đâm. Mã Siêu mới tránh sang một bên, Lý Mông đâm hụt, hai con ngựa giáp nhau. Mã Siêu bấy giờ mới quờ tay vượn ra bắt sống được Lý Mông). Quân Lý Mông không có chủ, chạy trốn tán lạc cả. Mã Đằng, Hàn Toại thừa thế đuổi đánh, xông thẳng đến cửa thành hạ trại rồi đem Lý Mông ra chém bêu đầu.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]