Danh sách phân tử trong môi trường liên sao

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Môi trường liên sao

Dưới đây là danh sách phân tử đã được phát hiện trong môi trường liên sao, được nhóm lại theo số lượng nguyên tử thành phần. Công thức hoá học được liệt kê cho mỗi hợp chất được phát hiện, cùng với bất kỳ hình thức ion hoá mà đã được quan sát thấy.

Phân tử[sửa | sửa mã nguồn]

Bảng dưới đây liệt kê các phân tử được phát hiện trong môi trường liên sao, được nhóm lại theo số lượng nguyên tử thành phần. Nếu không có nội dung trong cột Phân tử, nghĩa là chỉ có kiểu ion hoá được phát hiện. Đối với các phân tử không được đặt tên trong các tài liệu khoa học, khung đó được để trống. Khối lượng được đặt theo đơn vị khối lượng nguyên tử.

Cacbon monoxit thường được dùng để theo dõi sự phân bố khối lượng trong các đám mây phân tử.[1]

Hai nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Cation Trihydro là một trong những ion phong phú nhất trong vũ trụ. Phát hiện đầu tiên vào năm 1993.[2][3]
Phân tử Tên Khối lượng Ion Mô hình phân tử
AlCl Nhôm monochloride[4][5] 62.5 không khung
AlF Nhôm monofluoride[4][6] 46 không khung
AlO Nhôm(II) oxit[7] 43 không khung
ArH Argoni[8] 40.9 ArH+ không khung
C2 Đicacbon[9] 24 không khung
CF Florometyliđin 31 CF+[10] không khung
CH Metyliđin[11] 13 CH+[12] không khung
CN Xyan[4][4][11][13] 26 CN+[14] không khung
CO Cacbon monoxit[4] 28 CO+[15] không khung
CP Cacbon monophotphua[13] 43 không khung
CS Cacbon monosulfide[4] 44 không khung
FeO Sắt(II) oxit[16] 82 không khung
Heli hydride cation 5 HeH+ không khung
FeH Hyđriđoiron(3•) 57 FeH+ Hydridoiron(3•)-3D-vdW.png
H2 Hydro[17] 2 không khung
Cation dihydro 2 H2+ không khung
HCl Hydro chloride[18] 36.5 không khung
HF Hydro fluoride[19] 20 không khung
HO Hydroxyl[4] 17 OH+[20] không khung
KCl Kali chloride[4][5] 75.5 không khung
NH Imiđogen[21] 15 không khung
N2 Nitơ[22][23] 28 không khung
NO Nitơ monooxit[24] 30 NO+[14] không khung
NS Lưu huỳnh mononitride[4] 46 không khung
NaCl Natri chloride[4][5] 58.5 không khung
CaH Calci monohydride 41 CaH+[14] không khung
NaI Natri iodide[25] 150 không khung
O2 Oxi[26] 32 không khung
PN Phosphor nitride[27] 45 không khung
PO Phosphor monoxit[28] 47 không khung
SH Bisulfide[29] 33 SH+ không khung
SO Lưu huỳnh monoxit[4] 48 SO+[12] không khung
SiC Silic carbide[4][30] 40 không khung
SiN Azanyliđinsilic[4] 42 không khung
SiO Silic monoxit[4] 44 không khung
SiS Silic monosulfide[4] 60 không khung
TiO Titan(II) oxit 64 không khung

Ba nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion Mô hình phân tử
AlNC Nhôm isoxyanua[4] 53
AlOH Hydroxy-nhôm(I)[31] 44 không khung
H2Cl Cloroni 36 không khung
C3 Tricacbon[9] 36 không khung
C2H Etinyl[4] 25 không khung
C2O Đicacbon monoxit[32] 40 không khung
C2S Tioxoetenyliđen[33] 56 không khung
C2P 55
CO2 carbon dioxide[34] 44 CO2+[cần dẫn nguồn] không khung
Trihydro 3 H3+[2][3] không khung
H2C Metylen 14 không khung
H2O Nước[35] 18 H2O+[36] không khung
HO2 Hydro superoxide 33 không khung
H2S Hydro sulfide[4] 34 H2S+[cần dẫn nguồn] không khung
HCN Axit xyanhydric[4][37] 27 không khung
HNC Hydro isoxyanua[38] 27 không khung
HCO Focmyl[39] 29 HCO+[12][39][40] không khung
HCP Photphaetin[41] 44 không khung
Tiofocmin 45 HCS+[12][40]
Điazoni 29 HN2+[40] không khung
HNO Nitroxyl[42] 31 không khung
Isofocmyl 29 HOC+
KCN Kali xyanua[4] 65 không khung
MgCN Magnesi xyanua[4] 50
MgNC Magnesi isoxyanua[4] 50
NH2 Amino (gốc tự do)[43] 16 không khung
N2O Nitrơ oxit[44] 44 không khung
NaCN Natri xyanua[4] 49 không khung
NaOH Natri hydroxide[45] 40 không khung
OCS Cacbonyl sulfide[46] 60 không khung
O3 Ozon[47] 48 không khung
SO2 Lưu huỳnh dioxide[4][48] 64 không khung
c-SiC2 c-Silic đicarbide[4][30] 52
SiCN Silic xyanua[49] 54
SiNC Silic isoxyanua[50] 54
TiO2 Titan dioxide 80 không khung
Focmandehit là phân tử hữu cơ phân bố rộng khắp trong môi trường liên sao.[51]

Bốn nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion Mô hình phân tử
Asin 78 không khung
CH3 Metyl[52] 15 không khung
l-C3H Propinyliđin[4][53] 37
c-C3H Cyclopropinyliđin[54] 37
C3N Xyanoetinyl 50 C3N
C3O Tricacbon monoxit[53] 52 không khung
C3S Tricacbon monosulfide[4][33] 68
Hydroni[55] 19 H3O+ không khung
H2O2 Hydro peroxide[56] 34 không khung
H2OO Oxywater 34 không khung
C2H2 Acetylen[57] 26 không khung
H2CN Metylen amiđogen[58] 28 H2CN+[12]
H2CO Focmandehit 30 không khung
H2CS Tiofocmandehit[59] 46 không khung
C2N2 Xyanogen 39 không khung
Protonated hydro xyanua 28 HCNH+[40] không khung
HOCO Hydrocacboxyl 45 HOCO+ không khung
HCNO Axit fulminic[60] 43 không khung
HNCO Axit isoxyanic[48] 43 không khung
HNCS Axit isotioxyanic 59 không khung
NH3 Amonia[4][61] 17 không khung
HSCN Axit tioxyanic[62] 59 không khung
SiC3 Silic tricarbide[4] 64
HNO2 Axit nitrơ 47 không khung
Metan, thành phần chính của khí thiên nhiên, cũng được phát hiện trong sao chổi và khí quyển của nhiều hành tinh trong Hệ Mặt Trời.[63]

Năm nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion Mô hình phân tử
C5 [9] 60
CH4 Metan[57] 16 không khung
c-C3H2 Cyclopropenyliđen[64] 38 không khung
l-H2C3 Propađienyliđen 38
H2CCN Axetonitril 40 không khung
H2C2O Keten[48] 42 không khung
H2CNH Metanimin[65] 29 không khung
Focmandehit cation 31 H2COH+[66] không khung
C4H Butađiynyl[4] 49 C4H[67] không khung
HC3N Xyanoacetylen[4][40][68] 51 không khung
HCC-NC Isoxyanoacetylen 51 không khung
HCOOH Axit focmic 46 không khung
NH2CN Xyanamit[69] 42 không khung
HC(O)CN Focmyl xyanua[70] 55 không khung
SiC4 Silic tetracarbide[30] 92
SiH4 Silan[71] 32 không khung
Trong ISM, focmamit (trên) có thê kết hợp với metylen để hình thành nên axetamit.

Sáu nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion Mô hình phân tử
c-H2C3O Cyclopropenon 54 không khung
C2H4 Etilen[57] 28 không khung
CH3CN Axetonitril[48][72] 40 không khung
CH3NC Metyl isoxyanua[72] 40 không khung
CH3OH Metanol[48] 32 không khung
CH3SH Metantiol 48 không khung
l-H2C4 Điacetylen[4][73] 50 không khung
Cyanoacetylen cation 52 HC3NH+[40]
HCONH2 Focmamit 44 không khung
C5H Pentinyliđen[4][33] 61
C5N Xyanobutadiynyl[74] 74
HC2CHO Propynal[75] 54
HC4N [4] 63
CH2CNH Ketenimin[64] 40 không khung
Axetandehit (trên) và các đồng phân của nó, vinyl alcoholethylene oxit tất cả đều đã được phát hiện trong không gian liên sao.[76]

Bảy nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion Mô hình phân tử
H2SO4 Axit sunfuric 98 không khung
NH4SH Amoni hydro sulfide 51 không khung
c-C2H4O Etilen oxit[77] 44 không khung
Metyl isocyanat 57 không khung
CH3C2H Propin 40 không khung
H3CNH2 Metylamin[78] 31 không khung
CH2CHCN Acrylonitril[48][72] 53 không khung
H2CHCOH Etenol[76] 44 không khung
C6H Hexatriynyl[4][33] 73 C6H[79] không khung
HC4CN Xyanođiacetylen[48][68][72] 75 không khung
CH3CHO Axetandehit[4][77] 44 không khung
Malononitril[80] 85 không khung
Tính hiệu radio của axit axetic, một hợp chất tìm thấy trong dấm, được xác nhận vào năm 1997.[81]

Tám nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Mô hình phân tử
H3CC2CN Metylxyanoacetylen[82] 65
H2COHCHO Glycolandehit[83] 60 không khung
HCOOCH3 Metyl focmat[48][83] 60 không khung
CH3COOH Axit axetic[81] 60 không khung
H2C6 Hexapentaenyliđen[4][73] 74
CH2CHCHO Acrolein[64] 56 không khung
CH2CCHCN Xyanoalen[64][82] 65
C7H Heptatrienyl[84] 85
NH2CH2CN Aminoaxetonitril[85] 56 không khung
Ure 60 không khung

Chín nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Mô hình phân tử
CH3C4H Metylđiacetylen[86] 64 không khung
CH3OCH3 Đimetyl ete[87] 46 không khung
Furan 68 không khung
CH3CH2CN Propionitril[4][48][72] 55 không khung
CH3CONH2 Axetamit[64] 59 không khung
CH3CH2OH Etanol[88] 46 không khung
C8H Octatetraynyl[89] 97 không khung
HC7N Xyanohexatriyn[4][61][90][91] 99 không khung
CH3CHCH2 Propylen[92] 42 không khung
Điacetylen
Metylđiacetylen
Xyanotetracetylen
Một số hoá chất bắt nguồn từ Poliyn nằm trong số các phân tử nặng nhất được tìm thấy trong môi trường liên sao.

Mười hoặc hơn[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyên tử Phân tử Tên Khối lượng Mô hình phân tử
10 (CH3)2CO Axeton[48][93] 58 không khung
10 (CH2OH)2 Etilen glycol[94][95] 62 không khung
10 CH3CH2CHO Propanal[64] 58 không khung
10 CH3C5N Metyl-xyano-điacetylen[64] 89
11 HC8CN Xyanooctatetrayn[4][90] 123 không khung
11 C2H5OCHO Etyl focmat[96] 74 không khung
11 CH3C6H Metyltriacetylen[64][86] 88 không khung
11 H3COC2H5 Metoxietan 60 không khung
12 C6H6 Benzen[73] 78 không khung
12 C3H7CN Butironitril[96] 69 không khung
13 Phenol[90] 94 không khung
13 Benzonitril 103 không khung
13 HC11N Xyanođecapentain[90] 147 không khung
24 C14H10 Anthracen[97] 178 không khung
60 C60 Buckminsterfuleren[98] 720 không khung
70 C70 C70-Fuleren[98] 840 không khung

Phân tử Đơteri[sửa | sửa mã nguồn]

Các phân tử dưới đây chứa một hoặc nhiều nguyên tử đơteri, một đồng vị nặng của hydro.

Nguyên tử Phân tử Tên Mô hình phân tử
2 HD Hydro đơterua[99][100] không khung
3 H2D+ Protonated hydro đơterua cation[99][100] không khung
3 D2O, HDO Nước nặng, nước bán nặng[101][102] không khung, không khung
3 DCN Đơteri xyanua[103]
3 DCO Đơterifocmin[103]
3 DNC Đơteri isoxyanua[103]
3 N2D+ [103]
4 NH2D, NHD2, ND3 Amonia-d, Amonia-d2, Amonia-d3[100][104][105]
4 HDCO, D2CO Focmandehit-d, Focmandehit-d2[100][106]
4 DNCO Đơteri isoxyanat[107]
5 NH3D+ Amoni-d cation[108][109]
6 NH
2
CDO
; NHDCHO
Formamid-d[107]
7 CH2DCCH, CH3CCD Propin-d[110][111]

Chưa xác nhận[sửa | sửa mã nguồn]

Bằng chứng về sự tồn tại của các phân tử sau được báo cáo trong các tài liệu khoa học, những chúng vẫn chưa được xác nhận.

Phân tử Tên Mô hình phân tử
HOCN Axit cyanic không khung
H2NH2CCOOH Glycin[112] không khung
CO(CH2OH)2 Dihiđroxiaxeton[113] không khung
C10H8 Naphthalen[114] không khung
C14H10 Anthracen[115] không khung
SiH Silyliđin[38] không khung
PH3 Photphin[116] không khung
C16H10 Piren[115] không khung

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ The Structure of Molecular Cloud Cores, Centre for Astrophysics and Planetary Science, University of Kent, truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2007
 2. ^ a b Dalgarno, A. (2006), “Interstellar Chemistry Special Feature: The galactic cosmic ray ionization rate”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 103 (33): 12269–12273, Bibcode:2006PNAS..10312269D, doi:10.1073/pnas.0602117103, PMC 1567869, PMID 16894166
 3. ^ a b Geballe, T. R.; Oka, T. (1996), “Detection of H3+ in Interstellar Space”, Nature, 384 (6607): 334–335, Bibcode:1996Natur.384..334G, doi:10.1038/384334a0, PMID 8934516
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an Ziurys, Lucy M. (2006), “The chemistry in circumstellar envelopes of evolved stars: Following the origin of the elements to the origin of life”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 103 (33): 12274–12279, Bibcode:2006PNAS..10312274Z, doi:10.1073/pnas.0602277103, PMC 1567870, PMID 16894164
 5. ^ a b c Cernicharo, J.; Guelin, M. (1987). “Metals in IRC+10216 - Detection of NaCl, AlCl, and KCl, and tentative detection of AlF”. Astronomy and Astrophysics. 183 (1): L10–L12.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 6. ^ Ziurys, L. M.; Apponi, A. J.; Phillips, T. G. (1994). “Exotic fluoride molecules in IRC +10216: Confirmation of AlF and searches for MgF and CaF”. Astrophysical Journal. 433 (2): 729–732. doi:10.1086/174682.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 7. ^ Tenenbaum, E. D.; Ziurys, L. M. (2009), “Millimeter Detection of AlO (X2Σ+): Metal Oxide Chemistry in the Envelope of VY Canis Majoris”, Astrophysical Journal, 694: L59–L63, Bibcode:2009ApJ...694L..59T, doi:10.1088/0004-637X/694/1/L59
 8. ^ “Detection of a Noble Gas Molecular Ion, 36ArH+, in the Crab Nebula”.
 9. ^ a b c Galazutdinov, G. A.; Musaev, F. A.; Krelowski, J. (2001), “On the detection of the linear C5 molecule in the interstellar medium”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 325 (4): 1332–1334, Bibcode:2001MNRAS.325.1332G, doi:10.1046/j.1365-8711.2001.04388.x
 10. ^ Neufeld, D. A.; và đồng nghiệp (2006), “Discovery of interstellar CF+”, Astronomy and Astrophysics, 454 (2): L37–L40, arXiv:astro-ph/0603201, Bibcode:2006A&A...454L..37N, doi:10.1051/0004-6361:200600015
 11. ^ a b Adams, Walter S. (1941), “Some Results with the COUDÉ Spectrograph of the Mount Wilson Observatory”, Astrophysical Journal, 93: 11–23, Bibcode:1941ApJ....93...11A, doi:10.1086/144237
 12. ^ a b c d e Smith, D. (1988), “Formation and Destruction of Molecular Ions in Interstellar Clouds”, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 324 (1578): 257–273, Bibcode:1988RSPTA.324..257S, doi:10.1098/rsta.1988.0016
 13. ^ a b Guelin, M.; Cernicharo, J.; Paubert, G.; Turner, B. E. (1990), “Free CP in IRC + 10216”, Astronomy and Astrophysics, 230: L9–L11, Bibcode:1990A&A...230L...9G
 14. ^ a b c Dopita, Michael A.; Sutherland, Ralph S. (2003), Astrophysics of the diffuse universe, Springer-Verlag, ISBN 3-540-43362-7
 15. ^ Latter, W. B.; Walker, C. K.; Maloney, P. R. (1993), “Detection of the Carbon Monoxide Ion (CO+) in the Interstellar Medium and a Planetary Nebula”, Astrophysical Journal Letters, 419: L97, Bibcode:1993ApJ...419L..97L, doi:10.1086/187146
 16. ^ Furuya, R. S.; và đồng nghiệp (2003), “Interferometric observations of FeO towards Sagittarius B2”, Astronomy and Astrophysics, 409 (2): L21–L24, Bibcode:2003A&A...409L..21F, doi:10.1051/0004-6361:20031304
 17. ^ Adams, Walter S. (1970), “Rocket Observation of Interstellar Molecular Hydrogen”, Astrophysical Journal, 161: L81–L85, Bibcode:1970ApJ...161L..81C, doi:10.1086/180575
 18. ^ Blake, G. A.; Keene, J.; Phillips, T. G. (1985), “Chlorine in dense interstellar clouds - The abundance of HCl in OMC-1”, Astrophysical Journal, Part 1, 295: 501–506, Bibcode:1985ApJ...295..501B, doi:10.1086/163394
 19. ^ Neufeld, David A.; và đồng nghiệp (1997), “Discovery of Interstellar Hydrogen Fluoride”, Astrophysical Journal Letters, 488 (2): L141–L144, arXiv:astro-ph/9708013, Bibcode:1997ApJ...488L.141N, doi:10.1086/310942
 20. ^ Wyrowski, F.; và đồng nghiệp (2009), “First interstellar detection of OH+”, Astronomy & Astrophysics, 518: A26, arXiv:1004.2627, Bibcode:2010A&A...518A..26W, doi:10.1051/0004-6361/201014364
 21. ^ Wagenblast, R.; và đồng nghiệp (tháng 1 năm 1993), “On the origin of NH in diffuse interstellar clouds”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 260 (2): 420–424, Bibcode:1993MNRAS.260..420W, doi:10.1093/mnras/260.2.420
 22. ^ <Please add first missing authors to populate metadata.> (ngày 9 tháng 6 năm 2004), Astronomers Detect Molecular Nitrogen Outside Solar System, Space Daily, truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2010
 23. ^ Knauth, D. C; và đồng nghiệp (2004), “The interstellar N2 abundance towards HD 124314 from far-ultraviolet observations”, Nature, 429 (6992): 636–638, Bibcode:2004Natur.429..636K, doi:10.1038/nature02614, PMID 15190346, truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2010
 24. ^ McGonagle, D.; và đồng nghiệp (1990), “Detection of nitric oxide in the dark cloud L134N”, Astrophysical Journal, Part 1, 359: 121–124, Bibcode:1990ApJ...359..121M, doi:10.1086/169040
 25. ^ Whiteoak, J. B.; Gardner, F. F. (1985), “Interstellar NaI absorption towards the stellar association ARA OB1”, Astronomical Society of Australia, Proceedings, Sydney, 6 (2): 164–171, Bibcode:1985PASAu...6..164W
 26. ^ Staff writers (ngày 27 tháng 3 năm 2007), Elusive oxygen molecule finally discovered in interstellar space, Physorg.com, truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2007
 27. ^ Ziurys, L. M. (1987), “Detection of interstellar PN - The first phosphorus-bearing species observed in molecular clouds”, Astrophysical Journal, Part 2 - Letters to the Editor, 321: L81–L85, Bibcode:1987ApJ...321L..81Z, doi:10.1086/185010
 28. ^ Tenenbaum, E. D.; Woolf, N. J.; Ziurys, L. M. (2007), “Identification of phosphorus monoxide (X 2 Pi r) in VY Canis Majoris: Detection of the first PO bond in space”, Astrophysical Journal, Part 2 - Letters to the Editor, 666: L29–L32, Bibcode:2007ApJ...666L..29T, doi:10.1086/521361
 29. ^ Yamamura, S. T.; Kawaguchi, K.; Ridgway, S. T. (2000), “Identification of SH v=1 Ro-vibrational Lines in R Andromedae”, The Astrophysical Journal, 528 (1): L33–L36, arXiv:astro-ph/9911080, Bibcode:2000ApJ...528L..33Y, doi:10.1086/312420, PMID 10587489
 30. ^ a b c Pascoli, G.; Comeau, M. (1995), “Silicon Carbide in Circumstellar Environment”, Astrophysics and Space Science, 226: 149–163, Bibcode:1995Ap&SS.226..149P, doi:10.1007/BF00626907
 31. ^ Tenenbaum, E. D.; Ziurys, L. M. (2010), “Exotic Metal Molecules in Oxygen-rich Envelopes: Detection of AlOH (X1Σ+) in VY Canis Majoris”, Astrophysical Journal, 712: L93–L97, Bibcode:2010ApJ...712L..93T, doi:10.1088/2041-8205/712/1/L93
 32. ^ Ohishi, Masatoshi, Masatoshi; và đồng nghiệp (1991), “Detection of a new carbon-chain molecule, CCO”, Astrophysical Journal, Part 2 - Letters, 380: L39–L42, Bibcode:1991ApJ...380L..39O, doi:10.1086/186168
 33. ^ a b c d Irvine, William M.; và đồng nghiệp (1988), “Newly detected molecules in dense interstellar clouds”, Astrophysical Letters and Communications, 26: 167–180, Bibcode:1988ApL&C..26..167I, PMID 11538461
 34. ^ Whittet, D. C. B.; Walker, H. J. (1991), “On the occurrence of carbon dioxide in interstellar grain mantles and ion-molecule chemistry”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 252: 63–67, Bibcode:1991MNRAS.252...63W, doi:10.1093/mnras/252.1.63
 35. ^ Europe's space telescope ISO finds water in distant places, ESO, ngày 29 tháng 4 năm 1997, Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 12 năm 2006, truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2007 Đã định rõ hơn một tham số trong |archiveurl=|archive-url= (trợ giúp)
 36. ^ Ossenkopf, V.; và đồng nghiệp (2010), “Detection of interstellar oxidaniumyl: Abundant H2O+ towards the star-forming regions DR21, Sgr B2, and NGC6334”, Astronomy & Astrophysics, 518: L111, arXiv:1005.2521, Bibcode:2010A&A...518L.111O, doi:10.1051/0004-6361/201014577.
 37. ^ Snyder, L. E.; Buhl, D. (1971), “Observations of Radio Emission from Interstellar Hydrogen Cyanide”, Astrophysical Journal, 163: L47–L52, Bibcode:1971ApJ...163L..47S, doi:10.1086/180664
 38. ^ a b Schilke, P.; Benford, D. J.; Hunter, T. R.; Lis, D. C., Phillips, T. G.; Phillips, T. G. (2001), “A Line Survey of Orion-KL from 607 to 725 GHz”, Astrophysical Journal Supplement Series, 132 (2): 281–364, Bibcode:2001ApJS..132..281S, doi:10.1086/318951
 39. ^ a b Schenewerk, M. S.; Snyder, L. E.; Hjalmarson, A. (1986), “Interstellar HCO - Detection of the missing 3 millimeter quartet”, Astrophysical Journal Letters, 303: L71–L74, Bibcode:1986ApJ...303L..71S, doi:10.1086/184655
 40. ^ a b c d e f Kawaguchi, Kentarou; và đồng nghiệp (1994), “Detection of a new molecular ion HC3NH(+) in TMC-1”, Astrophysical Journal, 420: L95, Bibcode:1994ApJ...420L..95K, doi:10.1086/187171
 41. ^ Agúndez, M.; Cernicharo, J.; Guélin, M. (2007), “Discovery of Phosphaethyne (HCP) in Space: Phosphorus Chemistry in Circumstellar Envelopes”, The Astrophysical Journal, 662 (2): L91, Bibcode:2007ApJ...662L..91A, doi:10.1086/519561, truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2007
 42. ^ Hollis, J. M.; và đồng nghiệp (1991), “Interstellar HNO: Confirming the Identification - Atoms, ions and molecules: New results in spectral line astrophysics”, Atoms, San Francisco: ASP, 16: 407–412, Bibcode:1991ASPC...16..407H
 43. ^ van Dishoeck, Ewine F.; và đồng nghiệp (1993), “Detection of the Interstellar NH 2 Radical”, Astrophysical Journal Letters, 416: L83–L86, Bibcode:1993ApJ...416L..83V, doi:10.1086/187076
 44. ^ Ziurys, L. M.; và đồng nghiệp (1994), “Detection of interstellar N2O: A new molecule containing an N-O bond”, Astrophysical Journal Letters, 436: L181–L184, Bibcode:1994ApJ...436L.181Z, doi:10.1086/187662
 45. ^ Hollis, J. M.; Rhodes, P. J. (ngày 1 tháng 11 năm 1982), “Detection of interstellar sodium hydroxide in self-absorption toward the galactic center”, Astrophysical Journal Letters, 262: L1–L5, Bibcode:1982ApJ...262L...1H, doi:10.1086/183900
 46. ^ Goldsmith, P. F.; Linke, R. A. (1981), “A study of interstellar carbonyl sulfide”, Astrophysical Journal, Part 1, 245: 482–494, Bibcode:1981ApJ...245..482G, doi:10.1086/158824
 47. ^ Phillips, T. G.; Knapp, G. R. (1980), “Interstellar Ozone”, American Astronomical Society Bulletin, 12: 440, Bibcode:1980BAAS...12..440P
 48. ^ a b c d e f g h i j Johansson, L. E. B.; và đồng nghiệp (1984), “Spectral scan of Orion A and IRC+10216 from 72 to 91 GHz”, Astronomy and Astrophysics, 130 (2): 227–256, Bibcode:1984A&A...130..227J
 49. ^ Guélin, M.; và đồng nghiệp (2004), “Astronomical detection of the free radical SiCN”, Astronomy and Astrophysics, 363: L9–L12, Bibcode:2000A&A...363L...9G
 50. ^ Guélin, M.; và đồng nghiệp (2004), “Detection of the SiNC radical in IRC+10216”, Astronomy and Astrophysics, 426 (2): L49–L52, Bibcode:2004A&A...426L..49G, doi:10.1051/0004-6361:200400074
 51. ^ Snyder, Lewis E.; và đồng nghiệp (1999), “Microwave Detection of Interstellar Formaldehyde”, Physical Review Letters, 61 (2): 77–115, Bibcode:1969PhRvL..22..679S, doi:10.1103/PhysRevLett.22.679
 52. ^ Feuchtgruber, H.; và đồng nghiệp (tháng 6 năm 2000), “Detection of Interstellar CH3”, The Astrophysical Journal, 535 (2): L111–L114, arXiv:astro-ph/0005273, Bibcode:2000ApJ...535L.111F, doi:10.1086/312711, PMID 10835311
 53. ^ a b Irvine, W. M.; và đồng nghiệp (1984), “Confirmation of the Existence of Two New Interstellar Molecules: C3H and C3O”, Bulletin of the American Astronomical Society, 16: 877, Bibcode:1984BAAS...16..877I
 54. ^ Mangum, J. G.; Wootten, A. (1990), “Observations of the cyclic C3H radical in the interstellar medium”, Astronomy and Astrophysics, 239: 319–325, Bibcode:1990A&A...239..319M
 55. ^ Wootten, Alwyn; và đồng nghiệp (1991), “Detection of interstellar H3O(+) - A confirming line”, Astrophysical Journal Letters, 380: L79–L83, Bibcode:1991ApJ...380L..79W, doi:10.1086/186178
 56. ^ “Phát hiện hydro peroxide trong môi trường liên sao”.
 57. ^ a b c Betz, A. L. (1981), “Ethylene in IRC +10216”, Astrophysical Journal Letters, 244: –L105, Bibcode:1981ApJ...244L.103B, doi:10.1086/183490
 58. ^ Ohishi, Masatoshi; và đồng nghiệp (1994), “Detection of a new interstellar molecule, H2CN”, Astrophysical Journal Letters, 427: L51–L54, Bibcode:1994ApJ...427L..51O, doi:10.1086/187362
 59. ^ Minh, Y. C.; Irvine, W. M.; Brewer, M. K. (1991), “H2CS abundances and ortho-to-para ratios in interstellar clouds”, Astronomy and Astrophysics, 244: 181–189, Bibcode:1991A&A...244..181M, PMID 11538284
 60. ^ Marcelino, Núria; và đồng nghiệp (2009), “Discovery of fulminic acid, HCNO, in dark clouds”, Astrophysical Journal, 690: L27–L30, arXiv:0811.2679, Bibcode:2009ApJ...690L..27M, doi:10.1088/0004-637X/690/1/L27
 61. ^ a b Nguyen-Q-Rieu; Graham, D.; Bujarrabal, V. (1984), “Ammonia and cyanotriacetylene in the envelopes of CRL 2688 and IRC + 10216”, Astronomy and Astrophysics, 138 (1): L5–L8, Bibcode:1984A&A...138L...5N
 62. ^ Halfen, D. T.; và đồng nghiệp (tháng 9 năm 2009), “Detection of a New Interstellar Molecule: Thiocyanic Acid HSCN”, The Astrophysical Journal Letters, 702 (2): L124–L127, Bibcode:2009ApJ...702L.124H, doi:10.1088/0004-637X/702/2/L124
 63. ^ Butterworth, Anna L.; và đồng nghiệp (2004), “Combined element (H and C) stable isotope ratios of methane in carbonaceous chondrites”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 347 (3): 807–812, Bibcode:2004MNRAS.347..807B, doi:10.1111/j.1365-2966.2004.07251.x
 64. ^ a b c d e f g h Finley, Dave (ngày 7 tháng 8 năm 2006), “Researchers Use NRAO Telescope to Study Formation Of Chemical Precursors to Life”, NRAO Press Release, National Radio Astronomy Observatory, Bibcode:2006nrao.pres....9., truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2006
 65. ^ Dickens, J. E.; và đồng nghiệp (1997), “Hydrogenation of Interstellar Molecules: A Survey for Methylenimine (CH2NH)”, Astrophysical Journal, 479 (1 Pt 1): 307–12, Bibcode:1997ApJ...479..307D, doi:10.1086/303884, PMID 11541227
 66. ^ Ohishi, Masatoshi; và đồng nghiệp (1996), “Detection of a New Interstellar Molecular Ion, H2COH+ (Protonated Formaldehyde)”, Astrophysical Journal, 471 (1): L61–4, Bibcode:1996ApJ...471L..61O, doi:10.1086/310325, PMID 11541244
 67. ^ Cernicharo, J.; và đồng nghiệp (2007), “Astronomical detection of C4H, the second interstellar anion”, Astronomy and Astrophysics, 61 (2): L37–L40, Bibcode:2007A&A...467L..37C, doi:10.1051/0004-6361:20077415
 68. ^ a b Walmsley, C. M.; Winnewisser, G.; Toelle, F. (1990), “Cyanoacetylene and cyanodiacetylene in interstellar clouds”, Astronomy and Astrophysics, 81 (1–2): 245–250, Bibcode:1980A&A....81..245W
 69. ^ Turner, B. E.; và đồng nghiệp (1975), “Microwave detection of interstellar cyanamide”, Astrophysical Journal, 201: L149–L152, Bibcode:1975ApJ...201L.149T, doi:10.1086/181963
 70. ^ Remijan, Anthony J.; và đồng nghiệp (2008), “Detection of interstellar cyanoformaldehyde (CNCHO)”, Astrophysical Journal, 675 (2): L85–L88, Bibcode:2008ApJ...675L..85R, doi:10.1086/533529
 71. ^ Goldhaber, D. M.; Betz, A. L. (1984), “Silane in IRC +10216”, Astrophysical Journal Letters, 279: –L55–L58, Bibcode:1984ApJ...279L..55G, doi:10.1086/184255
 72. ^ a b c d e Remijan, Anthony J.; và đồng nghiệp (2005), “Interstellar Isomers: The Importance of Bonding Energy Differences”, Astrophysical Journal, 632 (1): 333–339, arXiv:astro-ph/0506502, Bibcode:2005ApJ...632..333R, doi:10.1086/432908
 73. ^ a b c Cernicharo, José; và đồng nghiệp (1997), “Infrared Space Observatory's Discovery of C4H2, C6H2, and Benzene in CRL 618”, Astrophysical Journal Letters, 546 (2): L123–L126, Bibcode:2001ApJ...546L.123C, doi:10.1086/318871
 74. ^ Guelin, M.; Neininger, N.; Cernicharo, J. (1998), “Astronomical detection of the cyanobutadiynyl radical C_5N”, Astronomy and Astrophysics, 335: L1–L4, arXiv:astro-ph/9805105, Bibcode:1998A&A...335L...1G
 75. ^ Irvine, W. M.; và đồng nghiệp (1988), “A new interstellar polyatomic molecule - Detection of propynal in the cold cloud TMC-1”, Astrophysical Journal Letters, 335: L89–L93, Bibcode:1988ApJ...335L..89I, doi:10.1086/185346
 76. ^ a b “Scientists Toast the Discovery of Vinyl Alcohol in Interstellar Space”, NRAO Press Release, National Radio Astronomy Observatory, ngày 1 tháng 10 năm 2001, Bibcode:2001nrao.pres...16., truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2006
 77. ^ a b Dickens, J. E.; và đồng nghiệp (1997), “Detection of Interstellar Ethylene Oxide (c-C2H4O)”, The Astrophysical Journal, 489 (2): 753–757, Bibcode:1997ApJ...489..753D, doi:10.1086/304821, PMID 11541726
 78. ^ Kaifu, N.; Takagi, K.; Kojima, T. (1975), “Excitation of interstellar methylamine”, Astrophysical Journal, 198: L85–L88, Bibcode:1975ApJ...198L..85K, doi:10.1086/181818
 79. ^ McCarthy, M. C.; và đồng nghiệp (2006), “Laboratory and Astronomical Identification of the Negative Molecular Ion C6H”, Astrophysical Journal, 652 (2): L141–L144, Bibcode:2006ApJ...652L.141M, doi:10.1086/510238
 80. ^ astrochymist.org/AMOTM/amotm_2010.html
 81. ^ a b Mehringer, David M.; và đồng nghiệp (1997), “Detection and Confirmation of Interstellar Acetic Acid”, Astrophysical Journal Letters, 480: L71, Bibcode:1997ApJ...480L..71M, doi:10.1086/310612
 82. ^ a b Lovas, F. J.; và đồng nghiệp (2006), “Hyperfine Structure Identification of Interstellar Cyanoallene toward TMC-1”, Astrophysical Journal Letters, 637 (1): L37–L40, Bibcode:2006ApJ...637L..37L, doi:10.1086/500431
 83. ^ a b Sincell, Mark (ngày 27 tháng 6 năm 2006), “The Sweet Signal of Sugar in Space”, Science, American Association for the Advancement of Science, truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2016
 84. ^ Guelin, M.; và đồng nghiệp (1997), “Detection of a new linear carbon chain radical: C7H”, Astronomy and Astrophysics, 317: L37–L40, Bibcode:1997A&A...317L...1G
 85. ^ Belloche, A.; và đồng nghiệp (2008), “Detection of amino acetonitrile in Sgr B2(N)”, Astronomy & Astrophysics, 482: 179–196, arXiv:0801.3219, Bibcode:2008A&A...482..179B, doi:10.1051/0004-6361:20079203
 86. ^ a b Remijan, Anthony J.; và đồng nghiệp (2006), “Methyltriacetylene (CH3C6H) toward TMC-1: The Largest Detected Symmetric Top”, Astrophysical Journal, 643 (1): L37–L40, Bibcode:2006ApJ...643L..37R, doi:10.1086/504918
 87. ^ Snyder, L. E.; và đồng nghiệp (1974), “Radio Detection of Interstellar Dimethyl Ether”, Astrophysical Journal, 191: L79–L82, Bibcode:1974ApJ...191L..79S, doi:10.1086/181554
 88. ^ Zuckerman, B.; và đồng nghiệp (1975), “Detection of interstellar trans-ethyl alcohol”, Astrophysical Journal, 196 (2): L99–L102, Bibcode:1975ApJ...196L..99Z, doi:10.1086/181753
 89. ^ Cernicharo, J.; Guelin, M. (1996), “Discovery of the C8H radical”, Astronomy and Astrophysics, 309: L26–L30, Bibcode:1996A&A...309L..27C
 90. ^ a b c d Bell, M. B.; và đồng nghiệp (1997), “Detection of HC11N in the Cold Dust Cloud TMC-1”, Astrophysical Journal Letters, 483 (1): L61–L64, arXiv:astro-ph/9704233, Bibcode:1997ApJ...483L..61B, doi:10.1086/310732
 91. ^ Kroto, H. W.; và đồng nghiệp (1978), “The detection of cyanohexatriyne, H (C≡ C)3CN, in Heiles's cloud 2”, The Astrophysical Journal, 219: L133–L137, Bibcode:1978ApJ...219L.133K, doi:10.1086/182623
 92. ^ Marcelino, N.; và đồng nghiệp (2007), “Discovery of Interstellar Propylene (CH2CHCH3): Missing Links in Interstellar Gas-Phase Chemistry”, Astrophysical Journal, 665 (2): L127–L130, arXiv:0707.1308, Bibcode:2007ApJ...665L.127M, doi:10.1086/521398
 93. ^ Snyder, Lewis E.; và đồng nghiệp (2002), “Confirmation of Interstellar Acetone”, The Astrophysical Journal, 578 (1): 245–255, Bibcode:2002ApJ...578..245S, doi:10.1086/342273
 94. ^ Hollis, J. M.; và đồng nghiệp (2002), “Interstellar Antifreeze: Ethylene Glycol”, Astrophysical Journal, 571 (1): L59–L62, Bibcode:2002ApJ...571L..59H, doi:10.1086/341148, truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2010
 95. ^ Hollis, J. M. (2005), “Complex Molecules and the GBT: Is Isomerism the Key?” (PDF), Complex Molecules and the GBT: Is Isomerism the Key?, Proceedings of the IAU Symposium 231, Astrochemistry throughout the Universe, Asilomar, CA, tr. 119–127
 96. ^ a b Belloche, A.; và đồng nghiệp (tháng 5 năm 2009), “Increased complexity in interstellar chemistry: Detection and chemical modeling of ethyl formate and n-propyl cyanide in Sgr B2(N)”, Astronomy and Astrophysics, 499 (1): 215–232, arXiv:0902.4694, Bibcode:2009A&A...499..215B, doi:10.1051/0004-6361/200811550
 97. ^ Iglesias-Groth, S.; và đồng nghiệp (tháng 5 năm 2010), “A search for interstellar anthracene toward the Perseus anomalous microwave emission region”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 407 (4): 2157–2165, arXiv:1005.4388, Bibcode:2010MNRAS.407.2157I, doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17075.x
 98. ^ a b Cami, Jan; và đồng nghiệp (ngày 22 tháng 7 năm 2010), “Detection of C60 and C70 in a Young Planetary Nebula”, Science, 329 (5996): 1180–2, Bibcode:2010Sci...329.1180C, doi:10.1126/science.1192035, PMID 20651118
 99. ^ a b Lacour, S.; và đồng nghiệp (2005), “Deuterated molecular hydrogen in the Galactic ISM. New observations along seven translucent sightlines”, Astronomy and Astrophysics, 430 (3): 967–977, arXiv:astro-ph/0410033, Bibcode:2005A&A...430..967L, doi:10.1051/0004-6361:20041589
 100. ^ a b c d Ceccarelli, Cecilia (2002), “Millimeter and infrared observations of deuterated molecules”, Planetary and Space Science, 50 (12–13): 1267–1273, Bibcode:2002P&SS...50.1267C, doi:10.1016/S0032-0633(02)00093-4
 101. ^ Green, Sheldon (1989), “Collisional excitation of interstellar molecules - Deuterated water, HDO”, Astrophysical Journal Supplement Series, 70: 813–831, Bibcode:1989ApJS...70..813G, doi:10.1086/191358
 102. ^ Butner, H. M.; và đồng nghiệp (2007), “Discovery of interstellar heavy water”, Astrophysical Journal, 659 (2): L137–L140, Bibcode:2007ApJ...659L.137B, doi:10.1086/517883
 103. ^ a b c d Turner, B. E.; Zuckerman, B. (1978), “Observations of strongly deuterated molecules - Implications for interstellar chemistry”, Astrophysical Journal Letters, 225: L75–L79, Bibcode:1978ApJ...225L..75T, doi:10.1086/182797
 104. ^ Lis, D. C.; và đồng nghiệp (2002), “Detection of Triply Deuterated Ammonia in the Barnard 1 Cloud”, Astrophysical Journal, 571 (1): L55–L58, Bibcode:2002ApJ...571L..55L, doi:10.1086/341132.
 105. ^ Hatchell, J. (2003), “High NH2D/NH3 ratios in protostellar cores”, Astronomy and Astrophysics, 403 (2): L25–L28, arXiv:astro-ph/0302564, Bibcode:2003A&A...403L..25H, doi:10.1051/0004-6361:20030297.
 106. ^ Turner, B. E. (1990), “Detection of doubly deuterated interstellar formaldehyde (D2CO) - an indicator of active grain surface chemistry”, Astrophysical Journal Letters, 362: L29–L33, Bibcode:1990ApJ...362L..29T, doi:10.1086/185840.
 107. ^ a b Coutens, A.; và đồng nghiệp (ngày 9 tháng 5 năm 2016). “The ALMA-PILS survey: First detections of deuterated formamide and deuterated isocyanic acid in the interstellar medium”. Astronomy & Astrophysics. 590: L6. arXiv:1605.02562. Bibcode:2016A&A...590L...6C. doi:10.1051/0004-6361/201628612.
 108. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên CernicharoEtAl2013
 109. ^ Doménech, J. L.; và đồng nghiệp (2013), “Improved Determinination of the 10-00 Rotational Frequency of NH3D+ from the High-Resolution Spectrum of the ν4 Infrared Band”, Astrophysical Journal Letters, 771 (1): L11, arXiv:1306.3792, Bibcode:2013ApJ...771L..11D, doi:10.1088/2041-8205/771/1/L10
 110. ^ Gerin, M.; và đồng nghiệp (1992), “Interstellar detection of deuterated methyl acetylene”, Astronomy and Astrophysics, 253 (2): L29–L32, Bibcode:1992A&A...253L..29G.
 111. ^ Markwick, A. J.; Charnley, S. B.; Butner, H. M. (2005), “Interstellar CH3CCD”, The Astrophysical Journal, 627 (2): L117–L120, Bibcode:2005ApJ...627L.117M, doi:10.1086/432415.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 112. ^ Kuan, Y. J.; và đồng nghiệp (2003), “Interstellar Glycine”, Astrophysical Journal, 593 (2): 848–867, Bibcode:2003ApJ...593..848K, doi:10.1086/375637.
 113. ^ Widicus Weaver, S. L.; Blake, G. A. (2005), “1,3-Dihydroxyacetone in Sagittarius B2(N-LMH): The First Interstellar Ketose”, Astrophysical Journal Letters, 624 (1): L33–L36, Bibcode:2005ApJ...624L..33W, doi:10.1086/430407
 114. ^ Iglesias-Groth, S.; và đồng nghiệp (ngày 20 tháng 9 năm 2008), “Evidence for the Naphthalene Cation in a Region of the Interstellar Medium with Anomalous Microwave Emission”, The Astrophysical Journal Letters, 685: L55–L58, arXiv:0809.0778, Bibcode:2008ApJ...685L..55I, doi:10.1086/592349 - This spectral assignment has not been independently confirmed, and is described by the authors as "tentative" (page L58).
 115. ^ a b Battersby, S. (2004). “Space molecules point to organic origins”. New Scientist. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2009.
 116. ^ M. Agúndez & J. Cernicharo, J. R. Pardo, M. Guélin, T. G. Phillips (ngày 4 tháng 6 năm 2008). “Tentative detection of phosphine in IRC +10216”. Astronomy & Astrophysics. 485 (3). doi:10.1051/0004-6361:200810193. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2007.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated91” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated44” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated41” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated117” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj438” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated88” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated51” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated54” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated35” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj619” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated42” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated67” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated101” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated107” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated110” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated50” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj376” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated72” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated33” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated104” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated73” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated109” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated7” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “mnras221” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated87” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated25” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated23” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated12” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated5” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated18” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj677” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated32” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated3” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated69” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated31” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated6” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated93” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated116” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated36” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated61” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated98” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated65” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated112” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated13” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated57” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated90” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated37” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated19” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated63” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated15” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated111” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated71” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated22” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated62” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “aass80” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated108” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated81” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated48” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj334” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated74” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj234” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated95” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated60” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated10” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj552” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated26” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated86” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated1” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated68” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated84” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated75” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated77” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated59” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj643” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated55” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated29” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated16” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated46” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated99” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated52” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated80” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated4” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated83” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated78” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated105” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated66” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated28” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated82” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated64” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated24” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated34” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated43” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj664” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated106” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated79” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated17” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated92” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated2” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated89” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “aaa444b” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated102” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated8” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated20” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated11” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated113” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated38” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated56” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated96” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated94” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj697” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated115” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated49” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated53” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated40” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated27” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated14” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated45” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated30” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated58” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated70” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated100” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated39” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated97” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated21” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated47” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “autogenerated9” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]