Aiaaira

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Аиааира
Tiếng Anh: Victory
Aiaaira
Tổng phổ

Quốc ca của Abkhazia Abkhazia
LờiGennady Alamia
NhạcValery Chkadua
Được chấp nhận24 tháng 10 năm 2007
Mẫu âm thanh
(đồng ca và dàn nhạc)

"Aiaaira" (tiếng Abkhaz: Аиааира; "Chiến thắng") là quốc ca của nhà nước được công nhận một phần Abkhazia.[note 1] Bài hát đã được thông qua năm 1992. Lời bài hát được viết bởi nhà thơ Gennady Alamia, và phần nhạc được sáng tác bởi Valery Chkadua.[1]

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Lời bài hát được viết sau khi Abkhazia tuyên bố độc lập vào năm 1992. Quốc ca Abkhazia sử dụng mô típ mở đầu và lời bài hát của bài hát giải phóng Abkhazia "Kiaraz" (tiếng Abkhaz: "Кьараз"), một bài hát được sáng tác dưới chế độ Cộng hòa Dân chủ Gruzia (1918–1921).[2]

Năm 1994, sau cuộc chiến giành độc lập khỏi Gruzia, Valery Chkadua đã sáng tác quốc ca cho Abkhazia theo yêu cầu cá nhân của Tổng thống đầu tiên Vladislav Ardzinba. Chkadua, từng là học sinh của Sergei ProkofievDmitry Shostakovich, đã đưa nhiều phong điệu dân gian khác nhau vào bài hát. Chkadua đã từ chối tiền bản quyền cho tác phẩm. Ông đã viết bài quốc ca vào mùa đông trong một ngôi nhà lạnh lẽo, không có hệ thống sưởi ấm. Sau này, ông đã được tổng thống Vladislav Ardzinba trao tặng một căn nhà như một lời cảm ơn.[3]

Bài quốc ca đã chính thức được Hội đồng Nhân dân thông qua vào ngày 24 tháng 10 năm 2007 trong luật Hiến pháp của Cộng hòa Abkhazia "Về Quốc ca của Cộng hòa Abkhazia", Số. 1873-s-IV, kí bởi Tổng thốngSergei Bagapsh vào ngày 2 tháng 11 năm 2007.[4]

Lời bài hát[sửa | sửa mã nguồn]

Bản gốc tiếng Abkhaz[sửa | sửa mã nguồn]

Lời bài hát tiếng Abkhaz[5]
(chính thức)
Chuyển tự[6]
(KNAB 1997(2.0))
Phiên âm IPA[note 2]

Шәнеибац, шәнеибац,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа!
Аԥсны азыҳәан ашьа казҭәаз,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа!
Ахақәиҭраз ашьа казҭәаз,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа!

О-ҳо-ҳо-о-ҳо-о-Рада[a]
О-ҳо-ҳо-о-ҳо-Раида-ра![b]
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда, Аԥсынра!
Еҵәа-бырлаш Аԥсынтәыла,[c]
Улԥха згәаҵақәа ирҭыԥхо,
Геи-шьхеи рыԥшӡара зыԥшнылаз[d]
Жәлар ламысла иҳаракхоит.[e]

Рада, Раида,[f] Рарира!
Рада, Рерама, Рерашьа!
Нарҭаа риира-зиироу[7]
Афырхацәа Ран-Гәашьа[g]
Аԥсынтәыла-иԥшьоу[h] атәыла,
Ихы[i] здиныҳәалаз Анцәа!
Зқьышықәсала имҩасхьо гылан,[j]
Рыжәҩа еибырҭоиҭ уԥацәа![k]

Шәнеибац, Аԥсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаԥш
Ҳхыуп иаҳхымшәо[l]
Ԥеиԥш лаша ҳзыԥшуп![m]

Шәнеибац, Аԥсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәырӷьа,[n]
Анра-ахшара,[o]
Шьардаамҭа, Аԥсынра!

Šwneibac, šwneibac,
Apsuaa ryḉķwyncwa.
Apsny azyhwan aśa ķaztwaz,
Apsuaa ryḉķwyncwa.
Axakwitraz aśa ḳaztwaz,
Apsuaa ryḉķwyncwa.

O-ho-ho-o-ho-o-Rada
O-ho-ho-o-ho-Raida-ra!
Ažwÿan mradouṗ, eçwadouṗ
Uara uda, Apsynra!
Eçwa-byrlaš Apsynţwyla,
Ulpxa zgwaçakwa irtypxo,
Gei-śxei rypšdzara zypšnylaz
Žwlar lamysla iharaķxoiţ.

Rada, Raida, Rarira
Rada, Rerama, Reraśa.
Nartaa riira-ziirou
Afyrxacwa Ran-Gwaśa
Apsynţwyla-ipśou aţwyla
Ixy zdinyhwalaz Ancwa!
Zkjyšykwsala imÿasxjo gylan,
Ryžwÿa eibyrtoit upacwa!

Šwneibac, Apsnyžwlar!
Aiścwa, šwneibac!
Nxyç-aaxyç haicuṗ!
Hazšaz ilapš
Hxyuṗ iahxymšwo
Peipš laša hzypšuṗ!

Šwneibac, Apsnyžwlar!
Igyleiţ hamra,
Iakwym tašwara!
Urylagwyrǧja,
Anra-axšara,
Śardaamta, Apsynra!

[ʃʷnej.bɑt͡sʰ ʃʷnej.bɑt͡sʰ]
[ɑpʰ.swɑː rət͡ʃʼ.kʷʼən.t͡ɕʰʷɑ]
[ɑpʰ.snə‿ɑ.zə.ħʷɑn ɑ.ʃɑ kʼɑz.tʰʷɑz]
[ɑpʰ.swɑː rət͡ʃʼ.kʷʼən.t͡ɕʰʷɑ]
[ɑ.χɑ.kʷi.tʰr̥ɑz ɑ.ʃɑ kʼɑz.tʰʷɑz]
[ɑpʰ.swɑː rət͡ʃʼ.kʷʼən.t͡ɕʰʷɑ]

[o ħo ħo o ħo o rɑ.dɑ]
[o ħo ħo o ħo rɑj.dɑ rɑ]
[ɑʒʷ.ɥɑn mrɑ.dowpʼ e.t͡ɕʷʼɑ.dowpʼ]
[wɑ.rɑ u.dɑ ɑpʰ.sən.rɑ]
[e.t͡ɕʷʼɑ bər.ɫɑʂ ɑpʰ.sən.tʷʼə.ɫɑ]
[uɫ.pʰχɑ zɡʷɑ.t͡sʼɑ.kʷɑ‿ir.tʰəpʰ.χo]
[gejʃ.χej rəpʰʂ.d͡zɑ.rɑ zəpʰ.ʂnə.ɫɑz]
[ʒʷɫɑr ɫɑ.məs.ɫɑ‿i.ħɑ.rɑkʼ.χojtʼ]

[rɑ.dɑ rɑj.dɑ rɑ.ri.rɑ]
[rɑ.dɑ re.rɑ.mɑ re.rɑ.ʃɑ]
[nɑr.tʰɑː riː.rɑ ziː.row]
[ɑ.fər.χɑ.t͡ɕʰʷɑ rɑn.ɡʷɑ.ʃɑ]
[ɑpʰ.sən.tʷʼə.ɫɑ‿ipʰ.ʃow ɑ.tʷʼə.ɫɑ‿]
[‿i.χə zdi.nə.ħʷɑ.ɫɑz ɑn.t͡ɕʰʷɑ]
[zkʲə.ʂəkʷ.sɑ.ɫɑ‿im.ɥɑs.χʲo gə.ɫɑn]
[rəʒʷ.ɥ(ɑ)‿ej.bər.tʰojtʰ u.pʰɑ.t͡ɕʰʷɑ]

[ʃʷnej.bɑt͡sʰ ɑpʰ.snəʒʷ.ɫɑr]
[ɑjʃ.t͡ɕʰʷɑ ʃʷnej.bɑt͡sʰ]
[nχət͡sʼ ɑː.χət͡sʼ ħɑj.t͡sʰupʼ]
[ħɑz.ʂɑz i.ɫɑpʰʂ]
[ħχəwpʼ jɑħ.χəm.ʃʷo]
[pʰejpʰʂ ɫɑ.ʂɑ ħzəpʰ.ʂupʼ]

[ʃʷnej.bɑt͡sʰ ɑpʰ.snəʒʷ.ɫɑr]
[(i)gə.ɫejtʼ ħɑm.rɑ]
[jɑ.kʷəm tʰɑ.ʃʷɑ.rɑ]
[(u)rə.ɫɑ.ɡʷər.ʁʲɑ]
[ɑn.rɑ‿ɑħ.ʂɑ.rɑ]
[ʃɑr.dɑːm.tʰɑ ɑpʰ.sən.rɑː]

Tiếng Nga[sửa | sửa mã nguồn]

Lời bài hát tiếng Nga[cần dẫn nguồn]
(đồng chính thức)
Chuyển tự

Марш, марш,
сыновья Абхазии!
Пролить нашу кровь для Абхазии,
сыновья Абхазии!
Пролить нашу кровь за независимость,
сыновья Абхазии!

О-хо-хо-о-хо-о-рада!
О-хо-хо-о-хо-Pаида-pа!
Как солнце в небе,
ты всегда абхазия!
Твоя любовь согрела бесчисленные сердца,
с горами и морями на тебе.
Совесть мужская тоже тебя обижает,
Звездная, святая Абхазия!

Рада, Рейда, Рарира!
Рада, Рерама, Рераша!
Мать героя,
где рождается нарт - как свято!
Абхазия, да благословит тебя мир
на тысячи лет вперёд.
Дети объединяются как один народ,
Братья плечом к плечу.

Идите, абхазы!
Братья, идите!
В Закавказье,
мы всегда здесь,
Бог смотрит здесь,
для лучшего будущего!

Идите, абхазы!
Солнце встает!
Какое светлое будущее!
Любить навсегда,
это благословение Бога для
Светлое будущее Абхазии!

Marsh, Marsh,
Synov'ya Abkhazii!
Prolit' nashu krov' dlya Abkhazii
Synov'ya Abkhazii!
Prolit' nashu krov' za nezavisimost',
Synov'ya Abkhazii!

O-ho-ho-o-ho-o-Rada
O-ho-ho-o-ho-Raida-ra!
Kak solntse v nebe,
Ty vsegda Abkhaziya!
Tvoya lyubov' sogrela beschislennyye serdtsa,
s gorami i moryami na tebe.
Sovest' muzhskaya tozhe tebya obizhayet,
Zvezdnaya, svyataya Abkhaziya!

Rada, Raida, Rarira
Rada, Rerama, Reraśa.
Mat' geroya,
gde rozhdayetsya nart - kak svyato!
Abkhaziya, da blagoslovit tebya mir
na tysyachi let vperyod.
Deti ob-yedinyayutsya kak odin narod,
Brat'ya plechom k plechu.

Idite, Abkhazy!
Brat'ya, idite!
V zakavkaz'ye,
my vsegda zdes',
Bog smotrit zdes',
dlya luchshevo budushchevo!

Idite, abkhazy!
Solntse vstayet!
Kakoye svetloye budushcheye!
Lyubit' navsegda,
eto blagosloveniye Boga dlya
Svetloye budushcheye Abkhazii!

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Tình trạng chính trị của Abkhazia đang gây tranh cãi. Abkhazia đã đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Gruzia năm 1992 và được chính thức công nhận là một quốc gia độc lập bởi 6 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc (một quốc gia khác trước đây đã công nhận nhưng sau đó rút lại), trong khi phần còn lại của cộng đồng quốc tế công nhận đây là một phần lãnh thổ Gruzia de jure. Gruzia tiếp tục tuyên bố khu vực này là lãnh thổ riêng của quốc gia này, và xếp nó là lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.
 2. ^ Xem Trợ giúp:IPABảng chữ cái Abkhaz.
 1. ^ Đôi khi được ghi là О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада (O-ho-ho-o ho-o-Rada).[7]
 2. ^ Đôi khi được ghi là О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра! (O-ho-ho-o ho-o-Rada-Ra!).[7]
 3. ^ Đôi khi được ghi là Аԥсынтәла (Apsynṭwla).[7]
 4. ^ Đôi khi được ghi là заԥшнылаз (zapšnylaz).[7]
 5. ^ Đôi khi được ghi là иҳаракоит (iharaḳojṭ).[7]
 6. ^ Đôi khi được ghi là Реида (Reida).[7]
 7. ^ Đôi khi được ghi là Ран-Гуашьа (Ran-Guaśa).[7]
 8. ^ Đôi khi được ghi là иԥшьоч (ipśoć).[7]
 9. ^ Đôi khi được ghi là Зхы (Zxy).[7]
 10. ^ Đôi khi được ghi là Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп (Zkjyšykwasala imjwasxjo gylouṗ).[7]
 11. ^ Đôi khi được ghi là Рыжәаҩа еибырҭоит уԥацәа (Ryžwajwa ejbyrtojṭ upacwa).[7]
 12. ^ Đôi khi được ghi là иаҳхымәо (jahxymšwo).[7]
 13. ^ Đôi khi được ghi là Ԥеԥш лаша ҳзышуп (Pepš laša hzyšuṗ).[7]
 14. ^ Đôi khi được ghi là Урылагәыргьа (Urylagwyrgja).[7]
 15. ^ Đôi khi được ghi là аҳшара (ahšara).[7]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “National Anthem Downloads, Lyrics, & Information: NationalAnthems.us - Republic of Abkhazia”. NationalAnthems.us. 19 tháng 3 năm 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2011.
 2. ^ “Гимн” (bằng tiếng Nga). Abkhazian Embassy in Russia. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2015.
 3. ^ Kubatian, Grigory (14 tháng 1 năm 2013). “Discovering a home of eccentrics”. Russia Beyond the Headlines. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2015.
 4. ^ “Конституционный_закон_о_Государственном_гимне_Республики_Абхазия_2015_03_31_13_14_26_501.pdf” (PDF). presidentofabkhazia.org. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 14 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2021.
 5. ^ “Сборник законодательных актов республики Абхазия” [Collection of legislative acts of the Republic of Abkhazia] (PDF). apsnyteka.org (bằng tiếng Nga). 2008. tr. 20–21. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 13 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2021.
 6. ^ Pedersen, Thomas T. (14 tháng 1 năm 2007). “Transliteration of Abkhaz” (PDF). Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 24 tháng 1 năm 2009.
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p “State Symbols”. Ministry of Foreign Affairs Republic of Abkhazia. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2015.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]