Khác biệt giữa các bản “Quốc ca Kyrgyzstan”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
| bgcolor="#FF1C20" |<div style="display:inline;color:#FFFC33">{{centre|'''Ký tự Cyrill'''}}</div>
| bgcolor="#FF1C20" |<div style="display:inline;color:#FFFC33">{{centre|'''Ký tự Latinh'''}}</div>
| bgcolor="#FF1C20" |<div style="display:inline;color:#FFFC33">{{centre|'''Chuyển tự IPA'''}}</div>
|-
|<poem>'''I'''
 
<small>'''''Qayırma'''''</small>{{efn|[[Pan-Turkic]] transliteration developed by [[Pamukkale University|PAU]] in [[Turkey]].}}</poem>
<references group="lower-alpha" />
|<poem>'''I'''
[ɑq mø̞ŋɟyˈlyː ɑs̪ˈqɑ z̪o̞ːˈɫo̞r | t̪ɑɫɑːˈɫɑr ‖]
[e̞libiz̪ˈd̪in d͡ʒɑˈnɯ me̞ˈne̞n bɑrɑˈbɑr ‖]
[s̪ɑnˈs̪ɯz̪ qɯˈɫɯm ɑˌɫɑt̪o̞ːˈs̪un me̞ce̞nˈd̪e̞p |]
[s̪ɑqˈt̪ɑp ce̞lˈd̪i biz̪ˈd̪in ɑˌt̪ɑbɑbɑˈɫɑr ‖]
 
<small>'''[qɑjɯrˈmɑ]'''</small>
[ɑɫɢɑˈɫɑj be̞r | qɯrˈɢɯz̪ e̞l |]
[ɑz̪ɑt̪t̪ɯqˈt̪ɯn d͡ʒo̞ɫunˈd̪ɑ ‖]
[ø̞rcynˈd̪ø̞j be̞r | ø̞ˈs̪ø̞ be̞r |]
[ø̞z̪ t̪ɑɢd̪ɯˈrɯɴ qo̞ɫuɴˈd̪ɑ ‖]
 
'''II'''
[bɑjɯrt̪ɑˈd̪ɑn byt̪ˈcø̞n myˈnø̞z̪ e̞liˈme̞ |]
[d̪o̞s̪t̪o̞ruˈnɑ ˈd̪ɑjɑr d̪iˈlin be̞ryːˈɟø̞ ‖]
[buɫ ɯnt̪ɯˈmɑq e̞l bird̪iˈɟin ʃire̞ˈt̪ip |]
[be̞jqut̪t̪uqˈt̪u be̞ˈre̞t̪ qɯrˈɢɯz̪ d͡ʒe̞riˈne̞ ‖]
 
<small>'''[qɑjɯrˈmɑ]'''</small>
 
'''III'''
[ɑt̪qɑrɯˈɫɯp e̞lˈd̪in yˈmyt̪ | t̪ile̞ˈɟi |]
[d͡ʒe̞lbire̞ˈd̪i e̞rcind̪icˈt̪in d͡ʒe̞le̞ˈɟi ‖]
[biz̪ˈɟe̞ d͡ʒe̞t̪ˈce̞n ɑˈt̪ɑ s̪ɑɫˈt̪ɯn | murɑˈs̪ɯn |]
[ɯˈjɯq s̪ɑqˈt̪ɑp urpɑqt̪ɑrˈɢɑ be̞re̞ˈli ‖]
 
<small>'''[qɑjɯrˈmɑ]'''</small>{{efn|Narrow transcription.}}</poem>
<references group="lower-alpha" />
|}

Trình đơn chuyển hướng