Thiên Hoàng (Hoàng đế Trung Hoa) – Theo ngôn ngữ khác