Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ban Chấp hành Trung ương
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Khóa thứ XIII
(2022 - 2027)
Chủ tịch Hà Thị Nga
Phó Chủ tịch (5) Đỗ Thị Thu Thảo (Th.trực)
Tôn Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Minh Hương
Trần Lan Phương
Nguyễn Thị Thu Hiền
Đoàn Chủ tịch Trung ương (33) Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII
Ban Chấp hành Trung ương (163) Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc.
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Hiến pháp Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cơ quan thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cơ quan làm việc Thường trực Đoàn Chủ tịch
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 39 Hàng Chuối, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn được gọi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Ban Chấp hành Trung ương Hội do Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm.

Đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội là Chủ tịch Trung ương Hội thường là Ủy viên Trung ương Đảng, là chức vụ được giới thiệu vào vị trí lãnh đạo các cơ quan thuộc Đảng, Nhà nước, Quốc hội sau này.

Ban Chấp hành Trung ương Hội hiện tại là khóa XIII có nhiệm kỳ từ 2022-2027, có 163 ủy viên trung ương, do Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc bầu là 155 ủy viên.[1]

Chức năng và nhiệm vu[sửa | sửa mã nguồn]

Trung ương Hội là cơ quan trung ương Đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động theo quy chế cơ quan hành chính Nhà nước, lãnh đạo phong trào công tác phụ nữ cả nước và công tác Hội. Chịu sự quản lý của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế, tiền lương và nhân sự cấp cao.

Trung ương Hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân, phụ trách.

Trung ương Hội có nhiệm vụ sau:

 • Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Điều lệ Hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương. Đánh giá, tổng kết, xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam.
 • Đại diện tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.
 • Đại diện cho Hội liên hiệp phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong hệ thống chính trị và các tổ chức trong nước, quốc tế.
 • Bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.
 • Xem xét bầu bổ sung Ủy viên Trung ương Hội.
 • Thảo luận và bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên Trung ương Hội.
 • Triệu tập Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc, quyết định số lượng đại biểu. Dự thảo nhân Trung ương Hội khóa kế.

Chế độ họp[sửa | sửa mã nguồn]

Trung ương Hội làm việc theo kỳ họp, thường được tổ chức mỗi năm một lần, khi cần có thể họp bất thường do Đoàn Chủ tịch triệu tập.

Kỳ họp Trung ương Hội được gọi là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Hội nghị có giá trị khi đủ 2/3 số Ủy viên tham dự. Quyết định Hội nghị phải được đa số các Ủy viên tham dụ tán thành.

Các cơ quan Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ quan Trung ương Hội là bộ máy tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Đảng Đoàn và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội trong việc nghiên cứu, vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tổ chức thực hiện công tác phụ nữ.

 • Văn phòng TW Hội
 • Ban Kế hoạch - Tài chính
 • Ban Gia đình - Xã hội
 • Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế
 • Ban Quốc tế
 • Ban Tổ chức
 • Ban Tuyên giáo
 • Ban Chính sách - Luật pháp
 • Ban Dân tộc - Tôn giáo
 • Ban Công tác phía Nam
 • Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
 • Báo Phụ nữ Việt Nam
 • Trung tâm Phụ nữ và Phát triển
 • Trường Trung cấp Lê Thị Riêng
 • Học viện Phụ nữ Việt Nam
 • Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam
 • Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương (TYM)

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Điều lệ Hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành. Quyết định các vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền. Thành lập các ban chuyên môn của cơ quan Trung ương Hội.

Thường trực Đoàn Chủ tịch[sửa | sửa mã nguồn]

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành công việc giữa 2 kỳ họp Đoàn Chủ tịch và xử lý công việc hàng ngày. Chuẩn bị các vấn đề trình Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định. Quản lý cơ quan Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Thường trực Đoàn Chủ tịch hiện nay gồm:[2]

Chế độ họp[sửa | sửa mã nguồn]

Hội nghị thường kỳ của Đoàn Chủ tịch tổ chức 3 tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường.

Quyết định trong Hội nghị cần được đa số Ủy viên tham dự chấp thuận. Báo cáo Trung ương Hội công tác hoạt động giữa 2 kỳ họp Hội nghị Trung ương Hội.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch[sửa | sửa mã nguồn]

Số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương không quá 20% tổng số ủy viên Trung ương Hội

Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội được phân thành 3 khối:

 1. Khối cơ quan chuyên trách Trung ương Hội
 2. Khối tỉnh/thành
 3. Khối bộ/ngành

Khóa XIII[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
XIII Chức vụ đảm nhiệm
1 Hà Thị Nga Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam [6]
2 Đỗ Thị Thu Thảo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
3 Tôn Ngọc Hạnh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
4 Nguyễn Thị Minh Hương Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam [7]
5 Trần Lan Phương Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
6 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam [8]
7 Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
8 Phạm Thị Hương Giang Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
9 Nguyễn Thị Thục Hạnh Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
10 Bùi Thị Hồng Trưởng ban Tổ chức, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
11 Nguyễn Thị Hoa Lệ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình
12 Dương Thị Ngọc Linh Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
13 Nguyễn Thị Hoài Linh Trưởng ban Quốc tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
14 Trần Thị Huyền Thanh Trưởng Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
15 Khúc Thị Hoa Phượng Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
16 Đàm Thị Vân Thoa Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
17 Trương Thị Thu Thủy Trưởng Ban Gia đình Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
18 Lò Thị Thu Thủy Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
19 Nguyễn Thị Tuyết Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
20 Lê Kim Anh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội
21 Võ Kim Thoa Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ
22 Hoàng Thị Thu Hương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng
23 Bùi Thanh Thủy Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La
24 Nguyễn Trần Phượng Trân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh
25 Bùi Thị Hòa Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
26 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
27 Nguyễn Thị Kim Thúy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội
28 Lương Ngọc Trâm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao
29 Trịnh Thị Thủy Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 Nguyễn Thị Hoàng Vân Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
31 Thái Thu Xương Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Đồng chí Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”.
 2. ^ “Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khoá XIII”.
 3. ^ https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Th%E1%BB%8B_Nga
 4. ^ “Bà Nguyễn Thị Minh Hương được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam”.
 5. ^ “Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu làm Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam”.
 6. ^ “Bà Hà Thị Nga tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam”.
 7. ^ “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam”.
 8. ^ “Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”.