Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chính phủ Việt Nam
Bộ KHDT.png

Mr. Nguyen Chi Dung.jpg
Bộ trưởng đương nhiệm
Nguyễn Chí Dũng
từ 9 tháng 4 năm 2016

Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước Việt Nam
Nhiệm kỳ5 năm
Thành lập1 tháng 11 năm 1995; 25 năm trước (1995-11-01)
Bộ trưởng đầu tiênPhạm Văn Đồng (Ủy ban Kế hoạch Nhà nước)
Đỗ Quốc Sam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Ngân sách 20182.490.650 tỉ đồng[1]
Thứ trưởngNguyễn Văn Trung
Võ Thành Thống
Trần Quốc Phương
Trần Duy Đông
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tình trạng   Đang hoạt động   
Địa chỉSố 6B đường Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại024.38455298
Fax024.38234453
Websitewww.mpi.gov.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.[2]

Chức năng, nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây[2]:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hằng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của cả nước, các cân đối vĩ mô của nền kinh tế quốc dân; kế hoạch xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô; quy hoạch; chiến lược huy động vốn đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu; các chương trình, dự án khác theo sự phân công của Chính phủ.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác.

4. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

6. Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch:

a) Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sau khi được Quốc hội thông qua; giúp Chính phủ điều hành thực hiện kế hoạch về một số ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của các bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy hoạch tổng thể phát triển vùng, lãnh thổ; có ý kiến về các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi được yêu cầu;

c) Tổ chức công bố chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển vùng, lãnh thổ sau khi được phê duyệt; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt;

d) Tổng hợp chung các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, bao gồm: Cân đối tích lũy và tiêu dùng; cân đối về tài chính, tiền tệ; vay và trả nợ nước ngoài; ngân sách nhà nước; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; đề xuất các giải pháp để giữ vững các cân đối theo mục tiêu chiến lược và kế hoạch, bảo đảm thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

đ) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của bộ, ngành, địa phương; tổ chức theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

7. Về đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước:

a) Tổng hợp chung về đầu tư phát triển. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; danh mục các chương trình, dự án ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA, vốn vay ưu đãi; danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng quốc gia; danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư công khác theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tổng mức và cân đối các nguồn vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực, chương trình; tổng mức vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các Bộ, ngành trung ương và địa phương; vốn đầu tư từ nguồn hỗ trợ tín dụng nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng nguồn dự phòng từ ngân sách trung ương và bổ sung vốn ngân sách trung ương trong năm để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển;

Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, trong đó bao gồm cả việc phân bổ cho các dự án đầu tư quan trọng (nếu có);

Tổng hợp phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước trung hạn và hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp), các chương trình mục tiêu và các khoản bổ sung có mục tiêu khác;

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển; giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước;

d) Thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; thẩm định các chương trình mục tiêu và các dự án khác do Thủ tướng Chính phủ giao; thẩm định các dự án đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

8. Về đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài:

a) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư;

b) Thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP;

c) Xây dựng, quản lý, khai thác và hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư;

d) Kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư công.

9. Về quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi:

a) Là cơ quan đầu mối trong việc vận động, điều phối, quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; chủ trì soạn thảo chiến lược, chính sách, định hướng thu hút, sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi;

b) Chủ trì việc chuẩn bị nội dung, tổ chức vận động và điều phối các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi; trình Chính phủ việc ký kết điều ước quốc tế khung về ODA, vốn vay ưu đãi và điều ước quốc tế cụ thể về ODA không hoàn lại theo quy định của pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận quốc tế về vốn ODA viện trợ không hoàn lại theo thẩm quyền;

c) Tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phối hợp với Bộ Tài chính xác định cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp và lập kế hoạch sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trung hạn 5 năm và hằng năm; cân đối và bố trí vốn đối ứng hằng năm từ nguồn vốn ngân sách để chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển thuộc diện cấp phát ngân sách trung ương;

đ) Thực hiện giám sát và đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến nhiều Bộ, ngành.

10. Về quản lý đấu thầu:

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

b) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu; tổ chức hệ thống thông tin về đấu thầu và đấu thầu qua mạng.

11. Về quản lý các khu kinh tế:

a) Xây dựng, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển tổng thể các khu kinh tế trong phạm vi cả nước (bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu và các loại hình khu kinh tế khác);

b) Tổ chức thẩm định kế hoạch phát triển các khu kinh tế, việc thành lập các khu kinh tế của các địa phương; phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai kế hoạch phát triển các khu kinh tế sau khi được phê duyệt;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư phát triển và hoạt động của các khu kinh tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất mô hình, cơ chế quản lý và chính sách phát triển đối với khu kinh tế, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

12. Về đăng ký và phát triển doanh nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, cơ chế quản lý, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế;

b) Tham gia thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác của cả nước;

c) Quản lý về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và sau đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

13. Về kinh tế tập thể, hợp tác xã:

a) Xây dựng chiến lược, chương trình và kế hoạch chung về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

b) Xây dựng cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

c) Quản lý về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hướng dẫn thủ tục đăng ký; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký và sau đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên phạm vi cả nước.

14. Về lĩnh vực thống kê:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động thống kê; điều phối, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng, thống nhất quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức điều phối việc kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước; xây dựng tiêu chuẩn và thực hiện đánh giá chất lượng thông tin thống kê trong hoạt động thống kê nhà nước;

c) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê và phân loại thống kê theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

18. Quản lý các hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

19. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

20. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

21. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

23. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ngược trở lại lịch sử, ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới được thành lập, ngày 31 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 78-SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết nhằm nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ một kế hoạch kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, xã hội và văn hóa. Ủy ban gồm các ủy viên là tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng, có các Tiểu ban chuyên môn, được đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ. Ngày 31 tháng 12 năm 1945 trở thành ngày truyền thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư [3].

Theo dòng lịch sử, chúng ta có thể điểm lại các mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư[4]:

Ngày 14 tháng 5 năm 1950, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra Sắc lệnh số 68-SL thành lập Ban Kinh tế Chính phủ (thay cho Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết). Ban Kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình, kế hoạch kinh tế hoặc những vấn đề quan trọng khác.

Trong phiên họp ngày 8 tháng 10 năm 1955, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và ngày 14 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Chính phủ đã ra Thông tư số 603-TTg thông báo quyết định này. Đây chính là tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay. Chủ nhiệm đầu tiên là Phạm Văn Đồng. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ phận kế hoạch của các Bộ ở Trung ương, Ban kế hoạch ở các khu, tỉnh, huyện có nhiệm vụ xây dựng các dự án kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, và tiến hành thống kê kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

Ngày 9-10-1961, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định số 158-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, trong đó xác định rõ Ủy ban Kế hoạch Nhà nước là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế và văn hóa quốc dân theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngày 27 tháng 11 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng có Nghị định 151/HĐBT giải thể Ủy ban Phân vùng kinh tế Trung ương, giao công tác phân vùng kinh tế cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Ngày 1 tháng 1 năm 1993, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tiếp nhận Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương, đảm nhận nhiệm vụ xây dựng chính sách, luật pháp kinh tế phục vụ công cuộc đổi mới. Ngày 1 tháng 11 năm 1995, Chính phủ đã ra Nghị định số 75/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư. Bộ trưởng đầu tiên là Đỗ Quốc Sam.

Ngày 17 tháng 8 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 99/2000/TTg giao Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Chính phủ ra Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo Bộ[sửa | sửa mã nguồn]

Họ và tên Năm sinh Chức vụ Chức vụ khi được bổ nhiệm Nhiệm vụ
Nguyễn Chí Dũng 1960 Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Ban Cán sự Đảng

Bộ trưởng

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm; thống kê; cơ chế chính sách quản lý kinh tế; tổng hợp kế hoạch; kế hoạch động viên; công tác quốc phòng, an ninh; tổ chức cán bộ; công tác pháp chế; công tác cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; truyền thông.

Trần Quốc Phương 1974 Ủy viên Ban Cán sự Đảng

Bí thư Đảng ủy Bộ

Thứ trưởng

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; tổng hợp các vấn đề về kinh tế vĩ mô và đầu tư công nói chung; dự báo kinh tế - xã hội; tài chính, tiền tệ, giá cả; chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, năm; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; công tác quy hoạch; quản lý đấu thầu; công tác báo chí của Bộ.

Phụ trách công tác biên chế, vị trí việc làm, tuyển dụng công chức, viên chức; làm Chủ tịch một số Hội đồng của Bộ thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch và ký các quyết định tuyển dụng và một số chính sách cán bộ theo phân cấp của Bộ.

Theo dõi vùng Tây Nguyên

Võ Thành Thống 1963 Ủy viên Ban Cán sự Đảng

Thứ trưởng

Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ; đào tạo bồi dưỡng của Bộ; công tác hội, quỹ; việc cử cán bộ đi học tập ở trong và ngoài nước.

Phụ trách theo dõi vùng đồng bằng Sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trần Duy Đông 1979 Ủy viên Ban Cán sự Đảng

Thứ trưởng

Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký kinh doanh; thanh tra kế hoạch, đầu tư; cải cách hành chính (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ.

Phụ trách theo dõi vùng duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Nguyễn Thị Bích Ngọc 1971 Ủy viên Ban Cán sự Đảng

Thứ trưởng

Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đầu tư nước ngoài; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, xây dựng; khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; tài nguyên, môi trường; phát triển bền vững; lao động, văn hóa, thể thao; y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác quản trị văn phòng cơ quan Bộ; công tác nghiên cứu khoa học; vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; vùng Bắc Trung Bộ.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư[sửa | sửa mã nguồn]

Đậu Ngọc Xuân (1989 - 1995)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư[sửa | sửa mã nguồn]

TT Họ tên Nhiệm kỳ
1 Đỗ Quốc Sam 1995 - 1996
2 Trần Xuân Giá 1996 - 2002
3 Võ Hồng Phúc 2002 - 2011
4 Bùi Quang Vinh 3/8/2011 - 8/4/2016
5 Nguyễn Chí Dũng 9/4/2016 - nay

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Trần Đình Khiển - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 2. Trương Văn Đoan - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 3. Nguyễn Bích Đạt - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 4. Bùi Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 5. Cao Viết Sinh - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 6. Đào Quang Thu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 7. Đặng Huy Đông - kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
 8. Nguyễn Đức Trung (28/1/2019-27/2/2020) - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
 9. Lê Quang Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ
 10. Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 11. Nguyễn Văn Hiếu - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước[sửa | sửa mã nguồn]

Lê Văn Hiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1959 - 1962)
Nguyễn Côn - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1960 - 1965)
Đặng Việt Châu - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1960 - 1965)
Trần Quý Hai - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1961 - 1963)
Trần Sâm - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1963 - 1965)
Nguyễn Văn Kha - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1969 - 1974)
Đặng Thí - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1969 - 1971)
Trần Quỳnh - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1969 - 1973)
Nguyễn Lam - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1969 - 1973)
Lê Trung Toản - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1973 - 1982)
Đinh Đức Thiện - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1974 - 1977)
Nguyễn Hữu Mai - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1975 - 1976), (1976 - 1980)
Hoàng Văn Thái - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1977 - 1980)
Hồ Viết Thắng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1961 - 1983)
Bùi Phùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1980 - 1992)
Trần Phương - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (2/1980 - 1/1981)
Đậu Ngọc Xuân - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1980-1987)
Hoàng Quy - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1983 - 2/1987)
Vũ Đại - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1983 -1987)
Nguyễn Hà Phan - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1987 - 1989)
Bùi Công Trừng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Nguyễn Văn Vịnh - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Lê Văn Hiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Trần Hữu Dực - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Võ Hồng Phúc - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1988 - 1992)
• Nguyễn Mại - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1989 - 1995)
Trần Xuân Giá - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1992 - 1995)
Phạm Gia Khiêm - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1993 - 1995)

Cấu trúc Bộ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Khối Chức năng quản lý nhà nước:
  • Văn phòng Bộ
  • Vụ Tổ chức Cán bộ
  • Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
  • Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ
  • Vụ Tài chính, tiền tệ
  • Vụ Kinh tế đối ngoại
  • Vụ Kinh tế dịch vụ
  • Vụ Quản lý các khu kinh tế
  • Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư
  • Vụ Kinh tế công nghiệp
  • Vụ Kinh tế nông nghiệp
  • Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
  • Vụ Lao động, Văn hoá, Xã hội
  • Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường
  • Vụ Quốc phòng - An ninh
  • Vụ Pháp chế
  • Vụ Hợp tác xã
  • Vụ Quản lý quy hoạch
  • Vụ Thi đua - Khen thưởng
  • Thanh tra Bộ
  • Cục Quản lý đấu thầu
  • Cục Đầu tư nước ngoài
  • Cục Phát triển doanh nghiệp
  • Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh
  • Tổng cục Thống kê
 • Khối Sự nghiệp:
  • Học viện Chính sách và Phát triển
  • Viện Chiến lược phát triển
  • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
  • Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia
  • Tạp chí Kinh tế và dự báo
  • Báo Đầu tư
  • Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
  • Trung tâm Tin học
  • Trường Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng
  • Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Số liệu ngân sách nhà nước”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam.
 2. ^ a b “Nghị định số 86/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư”.
 3. ^ http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/trong-tinh/ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-ke-hoach-va-dau-tu-232871-205.html
 4. ^ “QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ”.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]