Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ban Tuyên giáo Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam

Communist Party of Vietnam flag.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban lãnh đạo khóa XIII
Trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa
Phó Trưởng ban Lại Xuân Môn (Thường trực)
Phan Xuân Thủy
Phùng Xuân Nhạ
Lê Hải Bình
Trần Thanh Lâm
Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Quốc Minh
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chức năng Cơ quan tham mưu Trung ương về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 2B phố Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Lịch sử
Thành lập 1930
Ngày truyền thống 1 tháng 8
Ngày truyền thống của Ngành Tuyên giáo
1930 Ban Cổ động và Tuyên truyền
2007-nay Ban Tuyên giáo Trung ương
Emblem of Vietnam.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên tuyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.[1]

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương là Ban Tuyên truyền và Cổ động. Ban Tuyên truyền và Cổ động được thành lập ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930. Do điều kiện khách quan cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I họp từ ngày 14-30/10/1930 tại Hương Cảng, hội nghị đã ra nghị quyết lập Bộ Tuyên truyền, Bộ Tổ chứcBộ Công nhân vận động. Nhiệm vụ ban đầu của Bộ Tuyên truyền là tuyên truyền và cổ động chủ nghĩa cộng sản.

Giữa năm 1941, Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Ban Tuyên truyền tại các Ban Tỉnh ủy, nhằm mục đích tuyên truyền đường lối của Đảng, gây dựng cơ sở bền vững chuẩn bị cách mạng toàn quốc sau này.

Đầu năm 1944, Bộ Tuyên truyền cổ động Việt Minh ra đời. Ban Tuyền truyền cổ động Trung ương là cơ quan tham mưu cho Bộ.

Sau cách mạng tháng 8, Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương đảm nhiệm nhiệm vụ mới, tuyên truyền chủ trương chính quyền cách mạng mới, ngày độc lập, xóa mù chữ... Đặc biệt là tuyên truyền đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Ngày 14/5/1950 Ban Tuyên truyền Trung ương và Ban Giáo dục Trung ương được thành lập. Ngày 16/4/1951, Trung ương Đảng ra Nghị quyết thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương.

Ngày 1/12/1959, Ban Bí thư Trung ương Đảng hợp nhất Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Văn giáo Trung ương thành Ban Tuyên huấn văn giáo, gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 30/l/1968, Bộ Chính trị ra Nghị quyết chia tách Ban Tuyên giáo Trung ương làm Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.[cần dẫn nguồn]

Ngày 11/4/1989, Bộ Chính trị quyết định sáp nhập Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương (thành lập năm 1980) với Ban Tuyên huấn Trung ương, lấy tên là Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị ra quyết định sáp nhập Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nghiên cứu, đề xuất:
  • Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, chính sách và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên truyền và giáo dục. Tham gia chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng; các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
  • Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu về nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu một số đề án thuộc lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục. Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
  • Nghiên cứu tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.[cần dẫn nguồn]
  • Nghiên cứu và tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, các ngành, các đoàn thể.
  • Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Việt Nam của các thế lực thù nghịch, kịp thời đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch.
 2. Thẩm định:
  • Thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, tổ chức đoàn thể và các địa phương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra:[cần dẫn nguồn]
  • Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
  • Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.
  • Hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh uỷ thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài đối tượng thuộc hệ thống trường chính trị - hành chính của Trung ương, của các tỉnh uỷ, thành uỷ; kiểm tra về phương hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội – nhân văn trong hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường ngành, đoàn thể.
  • Hướng dẫn, kiểm tra, định hướng nội dung tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động cho hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở.
  • Hướng dẫn, kiểm tra, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại ở Trung ương và địa phương. Khi cần thiết chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các công trình nghiên cứu khoa học; các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản...
  • Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao...
  • Tổ chức biên soạn, phối hợp phát hành các tài liệu nội bộ phục vụ học tập nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và tài liệu phổ biến kiến thức về giáo dục lý luận chính trị...
 4. Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo:
  • Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cho ban tuyên giáo các cấp.
  • Tham gia với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; về tổ chức bộ máy, về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tuyên giáo theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương.
 5. Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế:
  • Mở rộng tuyên truyền thông tin đối ngoại.
  • Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực tuyên giáo đối với các đảng cộng sản, đảng công nhân và một số đảng cầm quyền trên thế giới.
 6. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền:
  • Chủ trì, phối hợp đề xuất chủ trương, kế hoạch nghiên cứu, chỉ đạo, quản lý công tác nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận chính trị. Chủ trì, phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống trường của các ngành, đoàn thể và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện.
  • Chủ trì chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các hội văn học - nghệ thuật, Hội nhà báo, Hội xuất bản, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị trên.
  • Nghiên cứu và tham gia xây dựng chủ trương, chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.
  • Xây dựng kế hoạch và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của các ban Đảng Trung ương.
  • Được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công thường trực và tham gia một số ban chỉ đạo Trung ương.
  • Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.[1]

Lãnh đạo Ban khóa XIII[sửa | sửa mã nguồn]

Trưởng ban[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Trưởng ban[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực [2]
 2. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng [3]
 3. Phùng Xuân Nhạ
 4. Phan Xuân Thủy
 5. Trần Thanh Lâm [4]

Phó Trưởng ban kiêm nhiệm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông [5]
 2. Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam [6]

Cơ cấu tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

(Theo Điều 3, Quyết định số 144-QĐ/TW ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương[7])

Các vụ, đơn vị trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

 • Văn phòng Ban
 • Vụ Tổng hợp
 • Vụ Tổ chức - Cán bộ
 • Vụ Lý luận chính trị
 • Vụ Tuyên truyền
 • Vụ Báo chí - Xuất bản
 • Vụ Văn hoá - Văn nghệ
 • Vụ Khoa học và Công nghệ
 • Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề
 • Vụ Các vấn đề xã hội
 • Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế
 • Viện Dư luận xã hội
 • Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
 • Tạp chí Tuyên giáo
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ quan thường trực tại Thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương
 • Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật)
 • Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (có Trang thông tin Đối ngoại điện tử)

Lãnh đạo Ban các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Văn hóa Trung ương (1949-1950)
Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng (1950-1951)
Ban Giáo dục Trung ương Đảng (1950-1951)
Ban Tuyên huấn Trung ương (1951-1954)
Ban Tuyên huấn Trung ương (1954-1955)
Ban Tuyên huấn Trung ương (1955-1959)
Ban Văn hoá giáo dục Trung ương/Ban Văn giáo Trung ương (1958-1959)
Ban Tuyên huấn văn giáo Trung ương/Ban Tuyên giáo Trung ương (1959-1968)
Ban Tuyên huấn Trung ương (1968-1989)

Từ 1976:

Từ 1980:

Từ 1982:

Từ 1987:

Ban khoa học giáo dục Trung ương/Ban Khoa giáo Trung ương (1968-2007)
Từ 1980
 • Trưởng ban:

- Bùi Thanh Khiết (1980-1984)
- Lê Quang Đạo (1984-1987)
- Đặng Quốc Bảo (1987-1991)
- Nguyễn Đình Tứ (1991-1996)
- Đặng Hữu (1996-2002)
- Đỗ Nguyên Phương (2002-2007)

Ban Văn hoá Văn nghệ Trung ương (1980-1989)

Trưởng ban: Trần Độ (đến 1982, 1986-1989)
Hà Xuân Trường (1982-1986)

Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (1989-2007)

Từ 1992-1996

Từ 1996-2001

Từ 2001-2006

Ban Tuyên giáo Trung ương (2007-nay)
Nhiệm kỳ Họ tên Chức vụ
2006 - 2011 Tô Huy Rứa Trưởng ban
Phùng Hữu Phú (Thường trực) Phó Trưởng ban
Đào Duy Quát
Nghiêm Đình Vỳ
Vũ Ngọc Hoàng
Phạm Văn Linh
Nguyễn Thế Kỷ
2011 - 2016 Đinh Thế Huynh Trưởng ban
Vũ Ngọc Hoàng (Thường trực) Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Nên
Mai Văn Ninh (Thường trực)
Võ Văn Phuông
Nguyễn Bắc Son
Trương Minh Tuấn
Phạm Văn Linh
Nguyễn Thế Kỷ
Bùi Thế Đức
Lâm Phương Thanh
2016 - 2021 Võ Văn Thưởng Trưởng ban
Mai Văn Ninh (Thường trực) Phó Trưởng ban
Võ Văn Phuông (Thường trực)
Bùi Thế Đức
Lâm Phương Thanh
Phạm Văn Linh
Trương Minh Tuấn
Thuận Hữu
Nguyễn Mạnh Hùng
Bùi Trường Giang
Lê Mạnh Hùng
Nguyễn Hồng Diên
Phan Xuân Thủy
2021 - 2026 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng ban
Lại Xuân Môn (Thường trực) Phó Trưởng ban
Phùng Xuân Nhạ
Lê Hải Bình
Lê Quốc Minh
Phan Xuân Thủy
Nguyễn Mạnh Hùng

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b “Ban Tuyên giáo Trung ương”.
 2. ^ “Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 3. ^ “Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương”.
 4. ^ “Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới”.
 5. ^ “Trao Quyết định về việc phân công công tác cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng”.
 6. ^ “Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh kiêm nhiệm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương”.
 7. ^ “Quyết định số 144-QĐ/TW ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị” (PDF).

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Tạp chí điện tử Ban Tuyên giáo Trung ương