Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Do Việt Nam là quốc gia chủ nghĩa xã hội, Đảng nắm quyền lãnh đạo nên Bí thư Tỉnh ủy là người chịu trách nhiệm lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của Tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy thường là Ủy viên Trung ương Đảng, một số trường hợp là Ủy viên Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy do Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh bầu ra và được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê chuẩn thông qua. Bí thư Tỉnh ủy có thể được Ban Bí thư, Bộ Chính trị điều phối luân chuyển công tác, điều hoặc đề xuất chức vụ Bí thư Tỉnh ủy cho Tỉnh ủy bầu.

Quyền hạn và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Bí thư Tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Bí thư Tỉnh uỷ có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

 • Chủ trì các công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ; chủ trì và kết luận các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; chủ động đề xuất, trao đổi trong Thường trực Tỉnh uỷ những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, quyết định.
 • Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và nhân dân, trực tiếp tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất những vấn đề cần chuẩn bị để Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định.
 • Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp nhất; trực tiếp nắm và chỉ đạo những vấn đề cơ mật về quốc phòng-an ninh, đối ngoại, về công tác bảo vệ Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ của địa phương. Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ tỉnh. Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các chủ trương, biện pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ; bảo đảm cho sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ được thực hiện đúng Quy chế, đúng nguyên tắc của Đảng. Giữ vững đoàn kết nội bộ cấp uỷ và trong Đảng bộ.
 • Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương; thay mặt Tỉnh uỷ báo cáo với Trung ương và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của cấp uỷ theo đúng chế độ quy định; khi cần thiết trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình của địa phương và phải chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.
 • Chỉ đạo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ; trực tiếp lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh; chỉ đạo Bí thư Ban cán sự đảng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp uỷ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký các nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy do Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh bầu ra trong số Tỉnh ủy viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng với Bí thư và Phó Bí thư chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có quyền hạn và nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về việc chỉ đạo việc chuẩn bị, thẩm định dự thảo Quy chế và Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình công tác năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện Quy chế và các chương trình công tác đã đề ra; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Bí thư Tỉnh uỷ điều hành bộ máy Đảng để giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng bộ. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư uỷ nhiệm; thay mặt Bí thư khi Bí thư đi vắng.
 • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các ban xây dựng Đảng và phụ trách Văn phòng Tỉnh uỷ; chỉ đạo hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp công tác giữa các tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp uỷ địa phương. Chủ trì cùng với các Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, địa phương xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, hoặc những việc do các Uỷ viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực, địa phương đề nghị.
 • Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, như công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tôn giáo; công tác cải cách tư pháp; công tác dân vận của Đảng, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Đảng, công tác tài chính Đảng.
 • Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký một số văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Bí thư Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng với Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công. Phó Bí thư Tỉnh ủy có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

 • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về toàn bộ hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; cùng với các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành trong Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua - khen thưởng, công tác dân vận của chính quyền và công tác đối ngoại của địa phương; chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Uỷ ban nhân dân tỉnh với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; làm Bí thư Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 • Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 5 năm; chỉ đạo xây dựng các đề án cụ thể về kinh tế- xã hội và ngân sách, về quốc phòng - an ninh, về hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài... để đưa ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định theo chương trình làm việc.
 • Thường xuyên báo cáo tình hình với Bí thư, Thường trực Tỉnh uỷ về hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh cần báo cáo xin ý kiến Thường trực hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Phó Bí thư Thường trực và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng với chính quyền.

Danh sách Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Hiện tại ở Việt Nam có 63 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Dưới đây là danh sách Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2015-2020.

Bí thư tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tỉnh
Thành phố trực thuộc Trung ương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Khóa
Bí thư Chức vụ hiện nay Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 An Giang X Võ Thị Ánh Xuân Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
2 Bà Rịa - Vũng Tàu VI Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
3 Bạc Liêu XV Lê Minh Khái Bí thư tỉnh ủy 10/2015-11/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Tổng kiểm toán Nhà nước 10/2017-11/2017
Nguyễn Quang Dương Bí thư tỉnh ủy 11/2017-nay
4 Bắc Kạn XI Nguyễn Văn Du Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
5 Bắc Giang XVIII Bùi Văn Hải Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
6 Bắc Ninh XIX Nguyễn Nhân Chiến Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
7 Bến Tre X Võ Thành Hạo Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
8 Bình Dương X Trần Văn Nam Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
9 Bình Định XIX Nguyễn Thanh Tùng Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
10 Bình Phước X Nguyễn Văn Lợi Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
11 Bình Thuận XIII Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
12 Cà Mau XV Dương Thanh Bình Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
13 Cao Bằng XVIII Nguyễn Hoàng Anh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-12/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Lại Xuân Môn Bí thư tỉnh ủy 12/2017-nay
14 Cần Thơ XIII Trần Quốc Trung Bí thư thành ủy 9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
15 Đà Nẵng XXI Nguyễn Xuân Anh Bí thư thành ủy 10/2015-10/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố 6/2016-11/2017
Trương Quang Nghĩa Bí thư tỉnh ủy 10/2017-nay
16 Đắk Lắk XVI Êban Y Phu Bí thư tỉnh ủy 10/2017-nay
17 Đắk Nông XI Lê Diễn Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 7/2016-nay
18 Đồng Nai X Nguyễn Phú Cường Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
19 Đồng Tháp X Lê Minh Hoan Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
20 Điện Biên XIII Trần Văn Sơn Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
21 Gia Lai XV Dương Văn Trang Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
22 Hà Giang XVI Triệu Tài Vinh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
23 Hà Nam XIX Mai Tiến Dũng Bí thư tỉnh ủy 10/2015-4/2016
Nguyễn Đình Khang Bí thư tỉnh ủy 4/2016-nay
24 Hà Nội XVI Phạm Quang Nghị Bí thư thành ủy 11/2015-2/2016 Ủy viên Bộ Chính trị đến 1/2016
Hoàng Trung Hải Bí thư thành ủy 02/2016-nay
Phó Thủ tướng Chính phủ 2/2016-4/2016
25 Hà Tĩnh XVIII Lê Đình Sơn Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 7/2016-nay
26 Hải Dương XVI Nguyễn Mạnh Hiển Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
27 Hải Phòng XV Lê Văn Thành Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
28 Hậu Giang XIII Trần Công Chánh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-01/2018
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Lữ Văn Hùng Bí thư tỉnh ủy 1/2018-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 1/2018-4/2018
29 Hòa Bình XVI Bùi Văn Tỉnh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
30 Hưng Yên XVIII Đỗ Tiến Sỹ Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
31 Thành phố Hồ Chí Minh X Lê Thanh Hải Bí thư thành ủy 11/2015-2/2016 Ủy viên bộ chính trị đến 1/2016
Đinh La Thăng Bí thư thành ủy 2/2016-5/2017
Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải 2/2016-4/2016
Nguyễn Thiện Nhân Bí thư thành ủy 5/2017-nay
32 Khánh Hòa XVII Lê Thanh Quang Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 9/2015-6/2016
33 Kiên Giang X Nguyễn Thanh Nghị Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
34 Kon Tum XV Nguyễn Văn Hùng Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay
35 Lai Châu XIII Nguyễn Khắc Chử Bí thư tỉnh ủy 10/2015-9/2018
Giàng Páo Mỷ Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
9/2018-nay
36 Lạng Sơn XVI Trần Sỹ Thanh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 12/2015-6/2016
37 Lào Cai XV Nguyễn Văn Vịnh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
38 Lâm Đồng X Nguyễn Xuân Tiến Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
39 Long An X Phạm Văn Rạnh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 12/2015-nat
40 Nam Định XIX Đoàn Hồng Phong Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-10/2015
41 Nghệ An XVIII Hồ Đức Phớc Bí thư tỉnh ủy 10/2015-4/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Nguyễn Đắc Vinh Bí thư tỉnh ủy 4/2016-nay
42 Ninh Bình XXI Nguyễn Thị Thanh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
43 Ninh Thuận XIII Nguyễn Đức Thanh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
44 Phú Thọ XVIII Hoàng Dân Mạc Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
9/2015-nay
45 Phú Yên XVI Huỳnh Tấn Việt Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
46 Quảng Bình XVI Hoàng Đăng Quang Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
47 Quảng Nam XXI Nguyễn Ngọc Quang Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay
48 Quảng Ngãi XIX Lê Viết Chữ Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
49 Quảng Ninh XIV Nguyễn Văn Đọc Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay
50 Quảng Trị XVI Nguyễn Văn Hùng Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
51 Sóc Trăng XVIII Nguyễn Văn Thể Bí thư tỉnh ủy 10/2015-10/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Phan Văn Sáu Bí thư tỉnh ủy 10/2017-nay
52 Sơn La XIV Hoàng Văn Chất Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay
53 Tây Ninh X Trần Lưu Quang Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
54 Thái Bình XIX Phạm Văn Sinh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-4/2018
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Nguyễn Hồng Diên Bí thư tỉnh ủy 4/2018-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 4/2018-7/2018
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 7/2018-nay
55 Thái Nguyên XIX Trần Quốc Tỏ Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
56 Thanh Hóa XVIII Trịnh Văn Chiến Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
57 Thừa Thiên - Huế XV Lê Trường Lưu Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
58 Tiền Giang X Nguyễn Văn Danh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
59 Trà Vinh X Trần Trí Dũng Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
60 Tuyên Quang XVI Chẩu Văn Lâm Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
61 Vĩnh Long X Trần Văn Rón Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
62 Vĩnh Phúc XVI Hoàng Thị Thúy Lan Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
63 Yên Bái XVIII Phạm Duy Cường Bí thư tỉnh ủy 10/2015-9/2016
Phạm Thị Thanh Trà Bí thư tỉnh ủy 9/2016-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2016-2/2017
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 2/2017-nay

Phó bí thư tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tỉnh
Thành phố trực thuộc Trung ương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phó bí thư Chức vụ hiện nay Ghi chú
Khóa Chức vụ Nhiệm kỳ
1 An Giang X Võ Anh Kiệt Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-3/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 3/2016-nay
Vương Bình Thạnh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2 Bà Rịa - Vũng Tàu VI Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
Nguyễn Văn Trình Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
3 Bạc Liêu XV Lê Thị Ái Nam Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Dương Thành Trung Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
4 Bắc Kạn XI Nguyễn Hoàng Hiệp Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Lý Thái Hải Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Hoàng Duy Chinh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
5 Bắc Giang XVIII Thân Văn Khoa Phó Bí thư Thường trực 12/2015-8/2018
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Linh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Lê Thị Thu Hồng Phó bí thư thường trực tỉnh ủy 1/2019-nay
6 Bắc Ninh XIX Nguyễn Hữu Quất Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Nguyễn Tử Quỳnh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đào Hồng Lan Phó Bí thư tỉnh ủy 3/2018-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Nguyễn Thị Hà Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-3/2018
7 Bến Tre X Phan Văn Mãi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 1/2019-nay
Cao Văn Trọng Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Trần Ngọc Tam Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
8 Bình Dương X Phạm Văn Cành Phó Bí thư thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Trần Thanh Liêm Phó bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Nguyễn Hữu Từ Phó bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
9 Bình Định XIX Lê Kim Toàn Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Hồ Quốc Dũng Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
10 Bình Phước X Nguyễn Văn Trăm Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Lê Văn Châu Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Trần Tuệ Hiền Phó bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
11 Bình Thuận XIII Nguyễn Ngọc Hai Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Dương Văn An Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Huỳnh Thanh Cảnh Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
12 Cà Mau XV Nguyễn Tiến Hải Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Phạm Bạch Đằng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
13 Cao Bằng XVIII Hoàng Xuân Ánh Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đàm Văn Eng Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-4/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 7/2016-nay
Triệu Đình Lê Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
14 Cần Thơ XIII Phạm Gia Túc Phó Bí thư Thành ủy 9/2015-12/2017 Điều động làm Phó trưởng ban Nội chính trung ương
Võ Thành Thống Phó bí thư thành ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 11/2015-nay
Phạm Văn Hiểu Phó Bí thư thành ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố
15 Đà Nẵng XXI Võ Công Trí Phó Bí thư Thường trực thành ủy 10/2015-nay
Huỳnh Đức Thơ Phó Bí thư thành ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
16 Đắk Lắk XVI Y Biêr Niê Bí thư Thị ủy Buôn Hồ 10/2015-12/2015
Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Phạm Ngọc Nghị Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Phạm Minh Tấn Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Trần Quốc Cường Phó Bí thư tỉnh ủy 12/2015-nay Điều động từ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
17 Đắk Nông XI Nguyễn Bốn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-12/2015
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Ngô Thanh Danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay
Điểu K'Ré Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 9/2015-7/2016 Điều động đến Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
18 Đồng Nai X Trần Văn Tư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Phó Bí thư Thường trực 4/2018-nay
Đinh Quốc Thái Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Phan Thị Mỹ Thanh Phó Bí thư Thường trực 9/2015-4/2018 Tước đảng tịch
19 Đồng Tháp X Nguyễn Văn Dương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Nguyễn Tôn Hoàng Phó Bí thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay
20 Điện Biên XIII Mùa A Sơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Lâm Văn Năm Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 9/2015-nay
Lò Văn Muôn Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
21 Gia Lai XV Hồ Văn Niên Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 10/2015-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Võ Ngọc Thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Châu Ngọc Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
22 Hà Giang XVI Nguyễn Đình Khang Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-4/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016; Luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-12/2015
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Thào Hồng Sơn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay
23 Hà Nam XIX Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Phạm Sỹ Lợi Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 7/2016-nay
24 Hà Nội XVI Ngô Thị Thanh Hằng Phó Bí thư Thường trực 11/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Nguyễn Thị Bích Ngọc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố 11/2015-nay
Nguyễn Đức Chung Phó Bí thư Thành ủy 11/2015-nay Ủy viên Trung ương từ tháng 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 12/2015-nay
Đào Đức Toàn Phó Bí thư Thành ủy 11/2015-nay
25 Hà Tĩnh XVIII Trần Nam Hồng Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Đặng Quốc Khánh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 4/2016-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Hoàng Trung Dũng Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy 2/2019-nay
26 Hải Dương XVI Vũ Văn Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
Nguyễn Dương Thái Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
27 Hải Phòng XV Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 6/2016-nay
Nguyễn Thị Nghĩa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
28 Hậu Giang XIII Lữ Văn Hùng Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-1/2018 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-4/2018
Huỳnh Thanh Tạo Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Lê Tiến Châu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 4/2018-nay
Đặng Thế Vinh Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
29 Hòa Bình XVI Trần Đăng Ninh Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
Nguyễn Văn Quang Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
30 Hưng Yên XVIII Đỗ Xuân Tuyên Phó Bí thư Thường trực 6/2016-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Phóng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Phó Bí thư Tỉnh ủy 11/2015-nay
31 Thành phố Hồ Chí Minh X Tất Thành Cang Phó Bí thư thành ủy 10/2015-12/2018 Miễn nhiệm
Nguyễn Thị Quyết Tâm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố 10/2015-12/2018 nghỉ hưu từ 1/1/2019
Nguyễn Thành Phong Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố 12/2015-nay
Phó Bí thư thành ủy 10/2015-nay
Võ Văn Thưởng Phó Bí thư Thường trực 10/2015-2/2016 Ủy viên Bộ Chính trị từ tháng 1/2016
Võ Thị Dung Phó Bí thư Thường trực 5/2016-nay
Trần Lưu Quang Phó Bí thư Thường trực 2/2019-nay
32 Khánh Hòa XVII Nguyễn Tấn Tuân Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
Lê Đức Vinh Phó Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
33 Kiên Giang X Đặng Tuyết Em Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Phạm Vũ Hồng Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
34 Kon Tum XV A Pớt Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 7/2016-nay
Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 7/2016-nay
Y Mửi Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Đào Xuân Quý Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-10/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
35 Lai Châu XIII Giàng Páo Mỷ Phó Bí thư Thường trực 10/2015-9/2018 Làm Bí thư tỉnh ủy;Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Đỗ Ngọc An Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-2/2019 nghỉ chế độ
Trần Tiến Dũng Phó bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
2/2019-nay
Vũ Văn Hoàn Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Phó bí thư thường trực từ 9/2018
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
36 Lạng Sơn XVI Hoàng Văn Nghiệm Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 4/2016-nay
Phạm Ngọc Thưởng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 4/2016-nay
37 Lào Cai XV Hà Thị Nga Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Đặng Xuân Phong Phó Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
38 Lâm Đồng X Đoàn Văn Việt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Trần Đức Quận Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
39 Long An X Đỗ Hữu Lâm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Phó Bí thư Thường trực 10/2015-11/2018
Trần Văn Cần Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 6/2016-nay
40 Nam Định XIX Trần Văn Chung Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Phạm Đình Nghị Phó Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
41 Nghệ An XVIII Nguyễn Xuân Sơn Phó Bí thư Thường trực 10/2018-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Nguyễn Xuân Đường Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-10/2018 Nghỉ chế độ
Lê Quang Huy 10/2015-11/2017 Chuyển công tác
Thái Thanh Quý Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2018-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Nguyễn Văn Thông 5/2016-nay
42 Ninh Bình XXI Trần Hồng Quảng Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Đinh Văn Điến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
43 Ninh Thuận XIII Lưu Xuân Vĩnh Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Nguyễn Bắc Việt Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay
44 Phú Thọ XVIII Bùi Minh Châu Phó Bí thư Thường trực 9/2015-12/2015 Làm Bí thư tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 11/2015-nay
Nguyễn Hữu Đông Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-3/2016 Điều chuyển tỉnh ủy Sơn La, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ 1/2016
Bùi Văn Quang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 6/2016-nay
45 Phú Yên XVI Lương Minh Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
Hoàng Văn Trà Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-8/2018
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 11/2015-8/2018
Phạm Đại Dương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 8/2018-nay
46 Quảng Bình XVI Nguyễn Hữu Hoài Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-12/2018
Trần Công Thuật Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 12/2018-nay
47 Quảng Nam XXI Phan Việt Cường Phó Bí thư Thường trực 10/2015-1/2019 Làm Bí thư tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Đinh Văn Thu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
48 Quảng Ngãi XIX Nguyễn Thanh Quang Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Trần Ngọc Căng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Trần Văn Minh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-1/2019 Điều chuyển công tác
49 Quảng Ninh XIV Đỗ Thị Hoàng Phó Bí thư Thường trực 10/2015-9/2018 Nghỉ chế độ
Vũ Hồng Thanh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-7/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016; Chuyển công tác
Nguyễn Đức Long Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Nguyễn Xuân Ký Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 11/2018-nay
Ngô Hoàng Ngân Phó Bí thư tỉnh ủy 11/2018-nay
50 Quảng Trị XVI Phạm Đức Châu Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Nguyễn Đức Chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Nguyễn Đăng Quang Phó Bí thư tỉnh ủy 2/2019-nay
51 Sóc Trăng XVIII Nguyễn Trung Hiếu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016 Chuyển công tác
Huỳnh Văn Sum Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Lâm Văn Mẫn Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Trần Văn Chuyện Phó Bí thư tỉnh ủy 8/2016-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 7/2016-nay
52 Sơn La XIV Nguyễn Đắc Quỳnh Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Cầm Ngọc Minh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
53 Tây Ninh X Nguyễn Minh Tân Phó Bí thư Thường trực 10/2015-any
Phạm Văn Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 11/2015-nay
Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-any
54 Thái Bình XIX Đặng Trọng Thăng Phó Bí thư Thường trực 9/2015-10/2018
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 7/2018-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 12/2015-7/2018
Nguyễn Hồng Diên Phó Bí thư tỉnh ủy 9/2015-4/2018 Làm Bí thư tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-7/2018
Ngô Đông Hải Phó Bí thư Thường trực 10/2018-nay
55 Thái Nguyên XIX Vũ Hồng Bắc Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tỉnh 10/2015-12/2015
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Bùi Xuân Hòa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tỉnh 6/2016-nay
56 Thanh Hóa XVIII Đỗ Trọng Hưng Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Nguyễn Đình Xứng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Đỗ Minh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-nay
Nguyễn Thị Xuân Thu Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-1/2016 Chuyển công tác
57 Thừa Thiên - Huế XV Bùi Thanh Hà Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Nguyễn Văn Cao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2018
Phan Ngọc Thọ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 6/2018-nay
58 Tiền Giang X Lê Hồng Quang Phó Bí thư Thường trực 10/2015-6/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Võ Văn Bình Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Lê Văn Hưởng Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 12/2015-nay
59 Trà Vinh X Ngô Chí Cường Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Sơn Thị Ánh Hồng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Đồng Văn Lâm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Kim Ngọc Thái Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2018-nay
60 Tuyên Quang XVI Phạm Minh Huấn Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Nguyễn Hồng Thắng Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
61 Vĩnh Long X Trương Văn Sáu Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Quang Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-11/2015
62 Vĩnh Phúc XVI Trần Văn Vinh Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Trì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-nay
63 Yên Bái XVIII Dương Văn Thống Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Phạm Thị Thanh Trà Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-9/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 10/2015-2/2017
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh 2/2017-nay
Đỗ Đức Duy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 2/2017-nay Bổ sung tháng 2/2017

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]