Khác biệt giữa các bản “Bàng Đức”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
clean up
n (clean up)
Ngoài ra, Nguỵ lược chép rất chi tiết về sự kiện này. Theo đó, “Đức chém được một thủ cấp, không biết đó là Viên. Sau khi tan cuộc chiến, chúng nhân đều nói Viên đã chết mà không tìm được thủ cấp. Viên, là cháu ngoại của Chung Do. Về sau Đức từ từ bỏ cái túi xuống thì bên trong có một cái đầu rơi ra, Do nhìn thấy cái đầu ấy liền khóc. Đức tạ lỗi với Do, Do nói: "Viên tuy là cháu ta, nhưng là kẻ quốc tặc. ông hà cớ gì mà tạ ta?".<ref>Tam Quốc chí, Mã Siêu truyện, quyển 36</ref>
 
Tam Quốc chí phần Bàng Đức truyện cũng chép rằng sau trận đánh này Bàng Đức được thăng chức từ Hiệu úy lên Trung Lang tướng và sau đó được nhận tước Đô Đình hầu.<ref name="ReferenceA">Tam Quốc chí, Bàng Đức truyện, quyển 18</ref>
 
=== Tiếp tục chinh chiến ===
Sau thất bại tại Đồng Quan, ông cùng Mã Siêu và [[Mã Đại]] chạy trốn vào vùng kiểm sóat của rợ Khương, sau đó không ngừng chiêu binh mãi mã chuẩn bị phản công quân Tào.
 
Năm 213, Bàng Đức và Mã Siêu lại lần nữa khởi binh đánh quân Tào ở Lũng Thượng, quân nổi dậy nhanh chóng chiếm cứ được các địa điểm quan trong như Kí Thành... Bàng Đức được giao nhiệm vụ trấn giữ Kí Thành.<ref>Tam Quốc chí, Bàng Đức truyện, quyển 18<name="ReferenceA"/ref>
 
Sau đó, Mã Siêu bị các hàng tướng người Hán thông đồng bội phản, phối hợp cùng quân Tào đánh úp phải chạy đến [[Hán Trung]] đầu quân cho [[Trương Lỗ]], Bàng Đức đi theo chủ của mình.
=== Theo về với Tào Tháo===
 
Năm 214, Mã Siêu đầu hàng [[Lưu Bị]] nhưng Bàng Đức ốm nên phải ở lại Hán Trung. Năm 215, Tào Tháo tấn công [[ải Dương Bình]] nhằm chiếm Hán Trung. Trương Lỗ sai Bàng Đức ra địch Tào Tháo. Tào Tháo thấy Bàng Đức có tài nên tìm cách bắt Bàng Đức và chiêu hàng ông. Bàng Đức theo về với Tào Tháo. Ông được phong là Nghĩa Tướng quân, nhận tước Quan Môn đình hầu và được hưởng lộc (thu tô, thuế) 300 hộ dân<ref>Tam Quốc chí, Bàng Đức truyện, quyển 18<name="ReferenceA"/ref>.
 
Đầu năm 219, Bàng Đức hộ tống Tào Tháo từ Hán Trung về Hứa Đô an toàn khi Tào Tháo bị quân Thục truy kích.
Năm 219, Hầu Âm, Vệ Khai nổi dậy chống lại Tào Tháo ở huyện Uyển. Tào Tháo phong Tào Nhân là Chinh Nam tướng quân, Bàng Đức làm Chinh Tây đô tiên phong, dẫn quân bản bộ hợp với Tào Nhân cùng vây đánh huyện Uyển, chém Âm, Khai, rồi xuôi Nam đóng quân ở Phàn thành, tấn công Quan Vũ.
 
:''Tam Quốc diễn nghĩa'' chép là Vu Cấm cùng với Bàng Đức khởi bảy đạo quân tiến đánh [[Quan Vũ]] giải vây Phàn Thành.
 
Các tướng ở Phàn thành thấy anh họ của Bàng Đức là Bàng Nhu ở Hán Trung phục vụ [[Lưu Bị]], đều nghi ngờ về lòng trung thành của ông.
 
Ông đã khẵng khái tuyên bố:<ref>Tam Quốc chí, Bàng Đức truyện, quyển 18<name="ReferenceA"/ref>
{{cquote|
Ta đã chịu quốc ân, về nghĩa phải lấy cái chết để báo đáp. Ta muốn thân chinh đi đánh Quan Vũ. Năm nay nếu ta không giết được Vũ, tất Vũ sẽ giết ta
Dưới áp lực tấn công mãnh liệt của Quan Vũ, tướng quân Đổng Hành và bộ tướng là Đổng Siêu muốn hàng, đều bị Bàng Đức chém chết để nâng cao tinh thần chiến đấu.
 
Cuộc giao chiến rất ác liệt, "từ sáng sớm đến quá trưa", Quan Vũ càng tập trung quân đánh mạnh, khi tên hết, Quan Vũ lại dùng đoản binh đánh tiếp. Bàng Đức bảo Đốc tướng là Thành Hà rằng:<ref>Tam Quốc chí, Bàng Đức truyện, quyển 18<name="ReferenceA"/ref>
{{cquote|
Ta nghe bậc lương tướng chẳng sợ cái chết để cẩu thả thoát thân, kẻ sĩ cứng cỏi chẳng huỷ danh tiết để cầu sống, hôm nay, là ngày ta chết đây
Nước lớn khiến thuyền bị lật, cung tên rơi mất, chỉ đành bám vào chiếc thuyền trôi trong làn nước, sau đó bị Châu Thương bắt được. Bàng Đức tuy sa vào tay kẻ thù nhưng vẫn hiên ngang, đứng thẳng không chịu quỳ.
 
Quan Vũ bảo rằng: "Anh ngươi ở Hán Trung, ta muốn dùng ngươi làm tướng, sao chẳng sớm hàng đi?" Bàng Đức mắng Quan Vũ rằng<ref>Tam Quốc chí, Bàng Đức truyện, quyển 18<name="ReferenceA"/ref>:
{{cquote|
Nguỵ vương có trăm vạn giáp binh, uy chấn thiên hạ. Lưu Bị nhà ngươi chỉ là kẻ tầm thường thôi, há có thể địch nổi sao ! Ta thà làm con ma ở nước Nguỵ, chẳng thèm làm tướng của lũ nghịch tặc vậy.
Sau cùng Bàng Đức bị Quan Vũ sai đem chém đầu, ông mất năm 39 tuổi.
 
:Tam Quốc diễn nghĩa cho biết, Quan Vũ dùng kế thủy công khiến quân Ngụy đại bại, Bàng Đức bị bắt. Do ông không đầu hàng nên bị chém đầu.
 
Tào Tháo nghe tin rất đau xót, khóc rỏ nước mắt, rồi phong cho hai con của Bàng Đức làm Liệt hầu. [[Tào Phi]] lên tức vương vị, liền sai người tới mộ Bàng Đức ban cho thuỵ hiệu, có chiếu sách rằng<ref>Tam Quốc chí, Bàng Đức truyện, quyển 18<name="ReferenceA"/ref>:
{{tin nhắn|
Trước kia [[Tiên Chẩn]] bị giết mất đầu, Vương Trục đâm cổ tự vẫn, bỏ thân tuẫn tiết, đời xưa đã ngợi khen. Nghĩ rằng sự quả cảm cương nghị của quân hầu đã sáng rõ, việc vong thân vì quốc nạn đã thành danh, nổi tiếng đương thời, nghĩa cao sánh với tiền nhân, quả nhân thương xót lắm, nay ban cho thuỵ là Tráng hầu."
 
{{Nhân vật Tam Quốc}}
 
[[Thể_loại:Sinh 170]]
[[Thể_loạiThể loại:MấtSinh 219170]]
[[Thể loại:Mất 219]]
[[Thể loại:Nhân vật quân sự Tam Quốc]]
[[Thể loại:Nhân vật được tiểu thuyết hóa]]
986.568

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng