Danh mục loài cực kì nguy cấp theo sách đỏ IUCN (động vật)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mục lục

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2010, Sách đỏ IUCN đã công bố danh mục loài động vật cực kì nguy cấp gồm 1859 loài, phân loài, giống gốc, tiểu quần thể cực kỳ nguy cấp.

Annelida[sửa | sửa mã nguồn]

Oligochaeta[sửa | sửa mã nguồn]

Haplotaxida[sửa | sửa mã nguồn]

Tubificidae[sửa | sửa mã nguồn]

Polychaeta[sửa | sửa mã nguồn]

Nerillida[sửa | sửa mã nguồn]

Nerillidae[sửa | sửa mã nguồn]

Arthropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Arachnida[sửa | sửa mã nguồn]

Araneae[sửa | sửa mã nguồn]

Theraphosidae[sửa | sửa mã nguồn]

Crustacea[sửa | sửa mã nguồn]

Amphipoda[sửa | sửa mã nguồn]

Bogidiellidae[sửa | sửa mã nguồn]
Gammaridae[sửa | sửa mã nguồn]
Hadziidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ingolfiellidae[sửa | sửa mã nguồn]
Liljeborgiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Paramelitidae[sửa | sửa mã nguồn]
Phoxocephalidae[sửa | sửa mã nguồn]

Anostraca[sửa | sửa mã nguồn]

Branchinectidae[sửa | sửa mã nguồn]
Linderiellidae[sửa | sửa mã nguồn]
Streptocephalidae[sửa | sửa mã nguồn]
Thamnocephalidae[sửa | sửa mã nguồn]

Calanoida[sửa | sửa mã nguồn]

Epacteriscidae[sửa | sửa mã nguồn]
Platycopiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pseudocyclopiidae[sửa | sửa mã nguồn]

Cyclopoida[sửa | sửa mã nguồn]

Speleoithonidae[sửa | sửa mã nguồn]

Decapoda[sửa | sửa mã nguồn]

Astacidae[sửa | sửa mã nguồn]
Atyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cambaridae[sửa | sửa mã nguồn]
Gecarcinucidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hippolytidae[sửa | sửa mã nguồn]
Potamidae[sửa | sửa mã nguồn]
Potamonautidae[sửa | sửa mã nguồn]
Procarididae[sửa | sửa mã nguồn]
Pseudothelphusidae[sửa | sửa mã nguồn]

Halocyprida[sửa | sửa mã nguồn]

Halocyprididae[sửa | sửa mã nguồn]

Isopoda[sửa | sửa mã nguồn]

Anthuridae[sửa | sửa mã nguồn]
Atlantasellidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cirolanidae[sửa | sửa mã nguồn]
Sphaeromatidae[sửa | sửa mã nguồn]

Mictacea[sửa | sửa mã nguồn]

Mictocarididae[sửa | sửa mã nguồn]

Misophrioida[sửa | sửa mã nguồn]

Misophriidae[sửa | sửa mã nguồn]

Mysidacea[sửa | sửa mã nguồn]

Mysidae[sửa | sửa mã nguồn]

Podocopida[sửa | sửa mã nguồn]

Cyprididae[sửa | sửa mã nguồn]

Diplopoda[sửa | sửa mã nguồn]

Spirostreptida[sửa | sửa mã nguồn]

Spirostreptidae[sửa | sửa mã nguồn]

Insecta[sửa | sửa mã nguồn]

Anoplura[sửa | sửa mã nguồn]

Haematopinidae[sửa | sửa mã nguồn]

Coleoptera[sửa | sửa mã nguồn]

Carabidae[sửa | sửa mã nguồn]
Dytiscidae[sửa | sửa mã nguồn]
Lucanidae[sửa | sửa mã nguồn]
Scarabaeidae[sửa | sửa mã nguồn]
Silphidae[sửa | sửa mã nguồn]
Tenebrionidae[sửa | sửa mã nguồn]

Dermaptera[sửa | sửa mã nguồn]

Labiduridae[sửa | sửa mã nguồn]

Diptera[sửa | sửa mã nguồn]

Blepharoceridae[sửa | sửa mã nguồn]

Hymenoptera[sửa | sửa mã nguồn]

Apidae[sửa | sửa mã nguồn]
Formicidae[sửa | sửa mã nguồn]

Lepidoptera[sửa | sửa mã nguồn]

Lycaenidae[sửa | sửa mã nguồn]
Nymphalidae[sửa | sửa mã nguồn]
Papilionidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pieridae[sửa | sửa mã nguồn]
Sphingidae[sửa | sửa mã nguồn]

Odonata[sửa | sửa mã nguồn]

Amphipterygidae[sửa | sửa mã nguồn]
Chlorocyphidae[sửa | sửa mã nguồn]
Chlorogomphidae[sửa | sửa mã nguồn]
Coenagrionidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cordulegastridae[sửa | sửa mã nguồn]
Corduliidae[sửa | sửa mã nguồn]
Euphaeidae[sửa | sửa mã nguồn]
Gomphidae[sửa | sửa mã nguồn]
Lestidae[sửa | sửa mã nguồn]
Libellulidae[sửa | sửa mã nguồn]
Macromiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Megapodagrionidae[sửa | sửa mã nguồn]
Platycnemididae[sửa | sửa mã nguồn]
Platystictidae[sửa | sửa mã nguồn]
Protoneuridae[sửa | sửa mã nguồn]
Pseudostigmatidae[sửa | sửa mã nguồn]

Orthoptera[sửa | sửa mã nguồn]

Acrididae[sửa | sửa mã nguồn]
Tetrigidae[sửa | sửa mã nguồn]
Tettigoniidae[sửa | sửa mã nguồn]

Phasmida[sửa | sửa mã nguồn]

Phasmatidae[sửa | sửa mã nguồn]

Chordata[sửa | sửa mã nguồn]

Actinopterygii[sửa | sửa mã nguồn]

Acipenseriformes[sửa | sửa mã nguồn]

Acipenseridae[sửa | sửa mã nguồn]
Polyodontidae[sửa | sửa mã nguồn]

Anguilliformes[sửa | sửa mã nguồn]

Anguillidae[sửa | sửa mã nguồn]

Atheriniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Atherinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Atherinopsidae[sửa | sửa mã nguồn]
Bedotiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Melanotaeniidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pseudomugilidae[sửa | sửa mã nguồn]

Beloniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Adrianichthyidae[sửa | sửa mã nguồn]

Characiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Alestidae[sửa | sửa mã nguồn]
Distichodontidae[sửa | sửa mã nguồn]

Clupeiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Clupeidae[sửa | sửa mã nguồn]

Cypriniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Balitoridae[sửa | sửa mã nguồn]
Catostomidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cobitidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cyprinidae[sửa | sửa mã nguồn]

Cyprinodontiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Aplocheilidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cyprinodontidae[sửa | sửa mã nguồn]
Goodeidae[sửa | sửa mã nguồn]
Poeciliidae[sửa | sửa mã nguồn]
Rivulidae[sửa | sửa mã nguồn]

Gadiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Moridae[sửa | sửa mã nguồn]

Gasterosteiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Gasterosteidae[sửa | sửa mã nguồn]

Gonorynchiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Kneriidae[sửa | sửa mã nguồn]

Lophiiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Brachionichthyidae[sửa | sửa mã nguồn]

Perciformes[sửa | sửa mã nguồn]

Belontiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Blenniidae[sửa | sửa mã nguồn]
Callionymidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cichlidae[sửa | sửa mã nguồn]
Eleotridae[sửa | sửa mã nguồn]
Gobiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Percichthyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Percidae[sửa | sửa mã nguồn]
Polyprionidae[sửa | sửa mã nguồn]
Sciaenidae[sửa | sửa mã nguồn]
Scombridae[sửa | sửa mã nguồn]
Serranidae[sửa | sửa mã nguồn]

Percopsiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Amblyopsidae[sửa | sửa mã nguồn]

Salmoniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Galaxiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Salmonidae[sửa | sửa mã nguồn]

Scorpaeniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Cottidae[sửa | sửa mã nguồn]
Scorpaenidae[sửa | sửa mã nguồn]

Siluriformes[sửa | sửa mã nguồn]

Astroblepidae[sửa | sửa mã nguồn]
Bagridae[sửa | sửa mã nguồn]
Clariidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ictaluridae[sửa | sửa mã nguồn]
Mochokidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pangasiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Siluridae[sửa | sửa mã nguồn]
Trichomycteridae[sửa | sửa mã nguồn]

Syngnathiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Syngnathidae[sửa | sửa mã nguồn]

Amphibia[sửa | sửa mã nguồn]

Anura[sửa | sửa mã nguồn]

Amphignathodontidae[sửa | sửa mã nguồn]
Aromobatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Arthroleptidae[sửa | sửa mã nguồn]
Bufonidae[sửa | sửa mã nguồn]
Calyptocephalellidae[sửa | sửa mã nguồn]
Centrolenidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ceratobatrachidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ceratophryidae[sửa | sửa mã nguồn]
Craugastoridae[sửa | sửa mã nguồn]
Cryptobatrachidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cycloramphidae[sửa | sửa mã nguồn]
Dendrobatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Dicroglossidae[sửa | sửa mã nguồn]
Eleutherodactylidae[sửa | sửa mã nguồn]
Heleophrynidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hylidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hyperoliidae[sửa | sửa mã nguồn]
Leiopelmatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Leiuperidae[sửa | sửa mã nguồn]
Leptodactylidae[sửa | sửa mã nguồn]
Mantellidae[sửa | sửa mã nguồn]
Megophryidae[sửa | sửa mã nguồn]
Micrixalidae[sửa | sửa mã nguồn]
Microhylidae[sửa | sửa mã nguồn]
Myobatrachidae[sửa | sửa mã nguồn]
Petropedetidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pipidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pyxicephalidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ranidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ranixalidae[sửa | sửa mã nguồn]
Rhacophoridae[sửa | sửa mã nguồn]
Strabomantidae[sửa | sửa mã nguồn]

Caudata[sửa | sửa mã nguồn]

Ambystomatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cryptobranchidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hynobiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Plethodontidae[sửa | sửa mã nguồn]
Salamandridae[sửa | sửa mã nguồn]

Gymnophiona[sửa | sửa mã nguồn]

Caeciliidae[sửa | sửa mã nguồn]

Birds[sửa | sửa mã nguồn]

Anseriformes[sửa | sửa mã nguồn]

Anatidae[sửa | sửa mã nguồn]

Apodiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Trochilidae[sửa | sửa mã nguồn]

Caprimulgiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Aegothelidae[sửa | sửa mã nguồn]
Caprimulgidae[sửa | sửa mã nguồn]

Charadriiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Alcidae[sửa | sửa mã nguồn]
Charadriidae[sửa | sửa mã nguồn]
Glareolidae[sửa | sửa mã nguồn]
Laridae[sửa | sửa mã nguồn]
Recurvirostridae[sửa | sửa mã nguồn]
Scolopacidae[sửa | sửa mã nguồn]

Ciconiiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Ardeidae[sửa | sửa mã nguồn]
Threskiornithidae[sửa | sửa mã nguồn]

Columbiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Columbidae[sửa | sửa mã nguồn]

Coraciiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Alcedinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Bucerotidae[sửa | sửa mã nguồn]

Cuculiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Cuculidae[sửa | sửa mã nguồn]

Falconiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Accipitridae[sửa | sửa mã nguồn]
Cathartidae[sửa | sửa mã nguồn]

Galliformes[sửa | sửa mã nguồn]

Cracidae[sửa | sửa mã nguồn]
Phasianidae[sửa | sửa mã nguồn]

Gruiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Gruidae[sửa | sửa mã nguồn]
Otididae[sửa | sửa mã nguồn]
Rallidae[sửa | sửa mã nguồn]

Passeriformes[sửa | sửa mã nguồn]

Alaudidae[sửa | sửa mã nguồn]
Campephagidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cisticolidae[sửa | sửa mã nguồn]
Colluricinclidae[sửa | sửa mã nguồn]
Corvidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cotingidae[sửa | sửa mã nguồn]
Dicaeidae[sửa | sửa mã nguồn]
Emberizidae[sửa | sửa mã nguồn]
Formicariidae[sửa | sửa mã nguồn]
Fringillidae[sửa | sửa mã nguồn]
Furnariidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hirundinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Icteridae[sửa | sửa mã nguồn]
Laniidae[sửa | sửa mã nguồn]
Malaconotidae[sửa | sửa mã nguồn]
Meliphagidae[sửa | sửa mã nguồn]
Mimidae[sửa | sửa mã nguồn]
Monarchidae[sửa | sửa mã nguồn]
Muscicapidae[sửa | sửa mã nguồn]
Oriolidae[sửa | sửa mã nguồn]
Parulidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pipridae[sửa | sửa mã nguồn]
Polioptilidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pycnonotidae[sửa | sửa mã nguồn]
Rhinocryptidae[sửa | sửa mã nguồn]
Sturnidae[sửa | sửa mã nguồn]
Sylviidae[sửa | sửa mã nguồn]
Thamnophilidae[sửa | sửa mã nguồn]
Thraupidae[sửa | sửa mã nguồn]
Timaliidae[sửa | sửa mã nguồn]
Troglodytidae[sửa | sửa mã nguồn]
Turdidae[sửa | sửa mã nguồn]
Zosteropidae[sửa | sửa mã nguồn]

Pelecaniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Fregatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Phalacrocoracidae[sửa | sửa mã nguồn]

Piciformes[sửa | sửa mã nguồn]

Picidae[sửa | sửa mã nguồn]

Podicipediformes[sửa | sửa mã nguồn]

Podicipedidae[sửa | sửa mã nguồn]

Procellariiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Diomedeidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hydrobatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Procellariidae[sửa | sửa mã nguồn]

Psittaciformes[sửa | sửa mã nguồn]

Psittacidae[sửa | sửa mã nguồn]

Strigiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Strigidae[sửa | sửa mã nguồn]

Cephalaspidomorphi[sửa | sửa mã nguồn]

Petromyzontiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Petromyzontidae[sửa | sửa mã nguồn]

Chondrichthyes[sửa | sửa mã nguồn]

Carcharhiniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Carcharhinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Scyliorhinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Triakidae[sửa | sửa mã nguồn]

Lamniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Lamnidae[sửa | sửa mã nguồn]
Odontaspididae[sửa | sửa mã nguồn]

Rajiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Dasyatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Narcinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Narkidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pristidae[sửa | sửa mã nguồn]
Rajidae[sửa | sửa mã nguồn]
Rhinobatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Urolophidae[sửa | sửa mã nguồn]

Squaliformes[sửa | sửa mã nguồn]

Centrophoridae[sửa | sửa mã nguồn]
Squalidae[sửa | sửa mã nguồn]

Squatiniformes[sửa | sửa mã nguồn]

Squatinidae[sửa | sửa mã nguồn]

Mammalia[sửa | sửa mã nguồn]

Afrosoricida[sửa | sửa mã nguồn]

Chrysochloridae[sửa | sửa mã nguồn]

Carnivora[sửa | sửa mã nguồn]

Canidae[sửa | sửa mã nguồn]
Felidae[sửa | sửa mã nguồn]
Phocidae[sửa | sửa mã nguồn]
Procyonidae[sửa | sửa mã nguồn]
Viverridae[sửa | sửa mã nguồn]

Cetartiodactyla[sửa | sửa mã nguồn]

Balaenidae[sửa | sửa mã nguồn]
Balaenopteridae[sửa | sửa mã nguồn]
Bovidae[sửa | sửa mã nguồn]
Camelidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cervidae[sửa | sửa mã nguồn]
Delphinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Eschrichtiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Iniidae[sửa | sửa mã nguồn]
Monodontidae[sửa | sửa mã nguồn]
Phocoenidae[sửa | sửa mã nguồn]
Suidae[sửa | sửa mã nguồn]

Chiroptera[sửa | sửa mã nguồn]

Emballonuridae[sửa | sửa mã nguồn]
Hipposideridae[sửa | sửa mã nguồn]
Molossidae[sửa | sửa mã nguồn]
Mormoopidae[sửa | sửa mã nguồn]
Mystacinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Natalidae[sửa | sửa mã nguồn]
Phyllostomidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pteropodidae[sửa | sửa mã nguồn]
Rhinolophidae[sửa | sửa mã nguồn]
Vespertilionidae[sửa | sửa mã nguồn]

Dasyuromorphia[sửa | sửa mã nguồn]

Dasyuridae[sửa | sửa mã nguồn]

Didelphimorphia[sửa | sửa mã nguồn]

Didelphidae[sửa | sửa mã nguồn]

Diprotodontia[sửa | sửa mã nguồn]

Burramyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Macropodidae[sửa | sửa mã nguồn]
Petauridae[sửa | sửa mã nguồn]
Phalangeridae[sửa | sửa mã nguồn]
Potoroidae[sửa | sửa mã nguồn]
Vombatidae[sửa | sửa mã nguồn]

Eulipotyphla[sửa | sửa mã nguồn]

Soricidae[sửa | sửa mã nguồn]

Lagomorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Leporidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ochotonidae[sửa | sửa mã nguồn]

Monotremata[sửa | sửa mã nguồn]

Tachyglossidae[sửa | sửa mã nguồn]

Perissodactyla[sửa | sửa mã nguồn]

Equidae[sửa | sửa mã nguồn]
Rhinocerotidae[sửa | sửa mã nguồn]

Pilosa[sửa | sửa mã nguồn]

Bradypodidae[sửa | sửa mã nguồn]

Primates[sửa | sửa mã nguồn]

Atelidae[sửa | sửa mã nguồn]
Callitrichidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cebidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cercopithecidae[sửa | sửa mã nguồn]
Galagidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hominidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hylobatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Indriidae[sửa | sửa mã nguồn]
Lemuridae[sửa | sửa mã nguồn]
Lepilemuridae[sửa | sửa mã nguồn]
Pitheciidae[sửa | sửa mã nguồn]
Tarsiidae[sửa | sửa mã nguồn]

Rodentia[sửa | sửa mã nguồn]

Abrocomidae[sửa | sửa mã nguồn]
Capromyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Caviidae[sửa | sửa mã nguồn]
Chinchillidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cricetidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ctenomyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Dasyproctidae[sửa | sửa mã nguồn]
Echimyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Geomyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Heteromyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Muridae[sửa | sửa mã nguồn]
Nesomyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Octodontidae[sửa | sửa mã nguồn]
Sciuridae[sửa | sửa mã nguồn]

Reptilia[sửa | sửa mã nguồn]

Crocodylia[sửa | sửa mã nguồn]

Alligatoridae[sửa | sửa mã nguồn]
Crocodylidae[sửa | sửa mã nguồn]
Gavialidae[sửa | sửa mã nguồn]

Squamata[sửa | sửa mã nguồn]

Agamidae[sửa | sửa mã nguồn]
Anguidae[sửa | sửa mã nguồn]
Chamaeleonidae[sửa | sửa mã nguồn]
Colubridae[sửa | sửa mã nguồn]
Gekkonidae[sửa | sửa mã nguồn]
Iguanidae[sửa | sửa mã nguồn]
Lacertidae[sửa | sửa mã nguồn]
Phrynosomatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Polychrotidae[sửa | sửa mã nguồn]
Scincidae[sửa | sửa mã nguồn]
Teiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Viperidae[sửa | sửa mã nguồn]

Testudines[sửa | sửa mã nguồn]

Chelidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cheloniidae[sửa | sửa mã nguồn]
Dermatemydidae[sửa | sửa mã nguồn]
Dermochelyidae[sửa | sửa mã nguồn]
Geoemydidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pelomedusidae[sửa | sửa mã nguồn]
Podocnemididae[sửa | sửa mã nguồn]
Testudinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Trionychidae[sửa | sửa mã nguồn]

Sarcopterygii[sửa | sửa mã nguồn]

Coelacanthiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Latimeriidae[sửa | sửa mã nguồn]

Cnidaria[sửa | sửa mã nguồn]

Anthozoa[sửa | sửa mã nguồn]

Scleractinia[sửa | sửa mã nguồn]

Acroporidae[sửa | sửa mã nguồn]
Dendrophylliidae[sửa | sửa mã nguồn]
Poritidae[sửa | sửa mã nguồn]
Siderastreidae[sửa | sửa mã nguồn]

Hydrozoa[sửa | sửa mã nguồn]

Milleporina[sửa | sửa mã nguồn]

Milleporidae[sửa | sửa mã nguồn]

Mollusca[sửa | sửa mã nguồn]

Bivalvia[sửa | sửa mã nguồn]

Unionoida[sửa | sửa mã nguồn]

Margaritiferidae[sửa | sửa mã nguồn]
Unionidae[sửa | sửa mã nguồn]

Gastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Architaenioglossa[sửa | sửa mã nguồn]

Ampullariidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cyclophoridae[sửa | sửa mã nguồn]
Diplommatinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Viviparidae[sửa | sửa mã nguồn]

Cycloneritimorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Helicinidae[sửa | sửa mã nguồn]
Neritidae[sửa | sửa mã nguồn]

Hygrophila[sửa | sửa mã nguồn]

Lymnaeidae[sửa | sửa mã nguồn]
Planorbidae[sửa | sửa mã nguồn]

Littorinimorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Bithyniidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hydrobiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Pomatiopsidae[sửa | sửa mã nguồn]

Sacoglossa[sửa | sửa mã nguồn]

Siphonariidae[sửa | sửa mã nguồn]

Sorbeoconcha[sửa | sửa mã nguồn]

Pleuroceridae[sửa | sửa mã nguồn]

Stylommatophora[sửa | sửa mã nguồn]

Achatinellidae[sửa | sửa mã nguồn]
Amastridae[sửa | sửa mã nguồn]
Bradybaenidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cerastidae[sửa | sửa mã nguồn]
Cerionidae[sửa | sửa mã nguồn]
Charopidae[sửa | sửa mã nguồn]
Clausiliidae[sửa | sửa mã nguồn]
Draparnaudiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Endodontidae[sửa | sửa mã nguồn]
Enidae[sửa | sửa mã nguồn]
Euconulidae[sửa | sửa mã nguồn]
Ferussaciidae[sửa | sửa mã nguồn]
Helicarionidae[sửa | sửa mã nguồn]
Helicidae[sửa | sửa mã nguồn]
Helicodiscidae[sửa | sửa mã nguồn]
Helminthoglyptidae[sửa | sửa mã nguồn]
Hygromiidae[sửa | sửa mã nguồn]
Lauriidae[sửa | sửa mã nguồn]
Oreohelicidae[sửa | sửa mã nguồn]
Orthalicidae[sửa | sửa mã nguồn]
Partulidae[sửa | sửa mã nguồn]
Polygyridae[sửa | sửa mã nguồn]
Pupillidae[sửa | sửa mã nguồn]
Rhytididae[sửa | sửa mã nguồn]
Streptaxidae[sửa | sửa mã nguồn]
Strophocheilidae[sửa | sửa mã nguồn]
Succineidae[sửa | sửa mã nguồn]
Vertiginidae[sửa | sửa mã nguồn]

Vetigastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Haliotidae[sửa | sửa mã nguồn]

Onychophora[sửa | sửa mã nguồn]

Onychophora[sửa | sửa mã nguồn]

Onychophora[sửa | sửa mã nguồn]

Peripatidae[sửa | sửa mã nguồn]
Peripatopsidae[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • IUCN 2009. Sách Đỏ IUCN. Version 2009.2. <www.iucnredlist.org>. Nguồn từ trang web nêu trên (Download ngày 29 tháng 1 năm 2010) [2]