Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hà Tiến”

[[Đinh Nguyên]] mang quân đến [[Lạc Dương]] trước, mang theo [[Lã Bố]] và [[Trương Dương]]. Hà Tiến điều động bộ tướng của Đinh Nguyên là Trương Dương lên Thượng Đảng<ref>Đông nam [[Sơn Tây, Trung Quốc]]</ref> đi dẹp quân khởi nghĩa tại đây.
 
Tháng 8 năm [[189]], Hà Tiến theo ý kiến của [[Viên Thiệu]], vào cung Trường Lạc gặp Hà thái hậu xin ý chỉ đề nghị giết hết các hoạn quan. Trong các hoạn quan có người nghe được chuyện bèn báo với Trương Nhượng. Trương Nhượng cùng Đoàn Khuê vội huy động vài mươi quân lính cầm binh khí phục sẵn, đợi lúc Hà Tiến ra cửa cung bèn đổ ra bắt sống, mang tới dưới lầu Thượng thư rồi kể tội ông là người vong ân bội nghĩa<ref>Họ kể công từng nói giúp cho Hà hậu với Hán Linh Đế mà Hà hậu giữ được ngôi hoàng hậu</ref> và giết chết ông trước điện Gia Đức. Không rõ năm đó Hà Tiến bao nhiêu tuổi.
 
Tin tức truyền ra, thủ hạ của Hà Tiến là [[Viên Thiệu]] mang quân đánh vào hoàng cung giết các hoạn quan báo thù cho Hà Tiến. Em ông là Hà Miêu cũng mang quân vào cung phối hợp với Viên Thiệu giết hoạn quan, bắt chém được [[Triệu Trung]]. Nhưng tướng quân Ngô Khuông kể tội Hà Miêu từng thông đồng với hoạn quan, có lỗi trong cái chết của Hà Tiến, nên cùng em Đổng Trác là Đổng Mân đang có mặt ở đó hợp binh tấn công giết chết Hà Miêu.
 
Liền sau đó [[Đổng Trác]] kéo quân vào cungkinh thành Lạc Dương, áp đảo [[Viên Thiệu]] và trở thành người thao túng triều chính.
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==
62.014

lần sửa đổi